Stand van zaken subsidierondes

uit het programma Goed Gebruik Geneesmiddelen
Op deze pagina zijn alle verwachte GGG-subsidieoproepen en de lopende GGG-subsidierondes overzichtelijk verzameld.
Onderwerpen

Verwachte GGG-subsidieoproepen 2022-2023

Open Ronde 13

Open: begin Q3 2023

_______________________________________________________

STIP Ronde 5B Therapietrouw Proeftuinen

Open: Q4 2023

__________________________________________


Personalised Medicine Ronde

Open: Q4 2023

_______________________________________________________

Disclaimer: de informatie over de planning van de subsidierondes is onder voorbehoud en kan nog veranderen.

Lopende subsidierondes

Implementatie Ronde 2

Met deze subsidieronde wil ZonMw opgedane kennis uit afgeronde GGG-projecten verder brengen met als doel structurele inbedding in de praktijk.  Centraal staat dat de gekozen interventie is gebaseerd op een knelpuntenanalyse die past bij de bevorderende en belemmerende factoren die implementatie in de weg staan. Ook is van belang dat aannemelijk wordt gemaakt dat de gekozen interventie effectief is.

Tijdpad

Deadline indienen projectidee 8 augustus 2023, vóór 14.00 uur
Aanvrager ontvangt het advies van de commissie medio november 2023
Deadline indienen uitgewerkte subsidieaanvraag 23 januari 2024, vóór 14.00 uur
Ontvangst commentaren referenten 1 maart 2024
Deadline indienen wederhoor medio maart 2024
Besluit medio juni 2024
Uiterlijke startdatum 6 maanden na besluitbrief

Onderzoek met Bestaande Data Ronde 1

Deze nieuwe subsidieronde) is bedoeld om projecten te subsidiëren waarin geneesmiddelenonderzoek wordt gedaan met klinische Real World Data (RWD) die zijn verzameld in bestaande (aandoeningengerichte) registers. Het (secundair) gebruik van RWD uit registers voor onderzoek is relatief nieuw in Nederland, maar kent veel potentie voor sneller, betaalbaar en uniek onderzoek. Wij zijn voor deze ronde op zoek naar projecten waarin het gebruik van data uit registers een aantoonbare meerwaarde heeft voor het geneesmiddelenonderzoek.

Tijdpad

Deadline indienen projectidee 8 augustus 2023, vóór 14.00 uur
Ontvangst advies commissie medio november 2023
FAIR data workshop eind november/begin december 2023
Deadline indienen uitgewerkte subsidieaanvraag 23 januari 2024, vóór 14.00 uur
Ontvangst commentaar referenten 1 maart 2024
Deadline indienen wederhoor 14 maart 2024, vóór 14.00 uur
Besluit eind juni 2024
Uiterlijke startdatum december 2024

Complexe Interventies Ronde 4

In deze subsidieronde staat onderzoek naar een complexe interventie rondom geneesmiddelengebruik centraal. Een interventie wordt als complex beschouwd vanwege het multifactoriële karakter waarbij diverse disciplines en settings betrokken zijn. Als uitgangspunt voor de definitie van een complexe interventie wordt het framework van de Medical Research Council (MRC) gehanteerd.

Er zijn 19 projectideeen ontvangen.

Zie ook de informatiepagina Complexe Interventies Ronde 4

Tijdpad

Deadline indienen projectidee: gesloten voor indienen
Ontvangst advies commissie: eerste helft augustus 2023
Deadline indienen subsidieaanvraag: dinsdag 31 oktober 2023
Ontvangst commentaar referenten: rond 30 november 2023
Deadline indienen wederhoor: 15 december 1023
Besluit: eind maart 2024
Uiterlijke startdatum projecten: eind september 2024

Grote Trials Ronde 6

De Grote Trials Ronde is specifiek bedoeld voor studies die op hoog evidence niveau uitsluitsel zullen gaan geven over een bestaand doelmatigheidsvraagstuk met betrekking tot de toepassing van geneesmiddelen in de praktijk. De resultaten van de studie hebben nationale impact en zijn direct toepasbaar in de dagelijkse klinische praktijk.

Er zijn 25 projectideeen ontvangen.

Zie ook de informatiepagina Grote Trials Ronde 6

Tijdpad

Ontvangst advies commissie: juni 2023
Stenghtening Workshop uit te werken aanvragen eerste helft juli 2023
Deadline indienen uitgewerkte subsidieaanvraag: 17 oktober 2023, voor 14.00 uur CET
Ontvangst commentaar referenten: 21 november 2023
Deadline indienen wederhoor: 5 december 2023, voor 14.00 uur CET
Interviews eerste helft februari 2024
Besluit: tweede helft maart 2024
Uiterlijke startdatum gehonoreerde projecten: september 2024


Open Ronde 12

Open Ronde 12 richt zich op het verbeteren van farmacotherapeutische zorg. Projecten kunnen zowel betrekking hebben op het effectiever inzetten van een geneesmiddel als op het verbeteren van het gebruik van geneesmiddelen in de dagelijkse praktijk.

  • Het onderzoek moet leiden tot winst voor de klinische praktijk: het verbetert het gebruik van beschikbare geneesmiddelen via optimalisatie van het effect op gezondheid en/of verhoging van de doelmatigheid.
  • Implementatie van de uitkomsten van het project moet worden gewaarborgd.
  • De aanvraag maakt helder dat de gebruikers de resultaten in de praktijk gaan toepassen.
  • De aanvraag heeft een breed draagvlak, waarbij de uitvoering bij voorkeur plaatsvindt in een samenwerkingsverband.

In Open Ronde 12 zijn 24 uitgewerkte subsidieaanvragen ontvangen.

Zie ook de informatiepagina Open Ronde 12

Tijdpad

Ontvangst commentaar referenten: afgerond
Deadline indienen wederhoor: gesloten
Besluit: medio juli 2023
Uiterlijke startdatum projecten: medio januari 2024

Rediscovery Ronde 6

In de Rediscovery Ronde gaat het specifiek om projecten gericht op onderzoek naar de effectiviteit en/of dosisoptimalisatie van een veelbelovende toepassing van een bestaand geneesmiddel (niet onder patent) bij een indicatie waarvoor het middel (nog) niet is geregistreerd.
Op 4 oktober was de deadline voor het indienen van projectideeën.

Er zijn 17 projectideeën ontvangen. Hiervan hebben 8 projectideeën een positief advies ontvangen.

Zie ook de informatiepagina Rediscovery Ronde 6

Tijdpad

Deadline indienen subsidieaanvraag: gesloten voor indienen
Ontvangst commentaar referenten: medio juni 2023
Deadlineindienen wederhoor: dinsdag 4 juli 2023, 14.00 uur
Besluit: uiterlijk eind november 2023
Uiterlijke startdatum: uiterlijk begin juni 2024

BeNeFIT Call 3

Voor de derde keer is een subsidieoproep opengesteld samen met het Belgische Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE). Het beschikbare budget is 9 miljoen euro.

De BeNeFIT Ronde is gericht op vergelijkende, praktijkgerichte klinische studies, waarbij Nederlandse en Belgische instellingen samen niet-commercieel praktijkgericht onderzoek uitvoeren, dat relevant is voor patiënten, zorgverleners en beleidsmakers in beide landen. Door samen te werken kunnen klinische studies sneller en efficiënter worden uitgevoerd.
Het betreft een gezamenlijk initiatief vanuit de ZonMw-programma’s Goed Gebruik Geneesmiddelen en DoelmatigheidsOnderzoek, in nauwe samenwerking met het Belgische Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE).

Op 8 februari was de deadline voor het indienen van projectideeën. Er zijn 27 projectideeën ontvangen.

Zie ook de Informatiepagina BeNeFIT call 3

Tijdpad:

Eerste besluitbrief Call Steering Committee afgerond
Strengthening workshop – alleen voor uitgenodigde aanvragers 7 juni 2023
Deadline indienen uitgewerkte subsidieaanvraag 5 september 2023, 14.00 uur
Start haalbaarheids-checks 8 september 2023
Start proces wederhoor 30 oktober 2023
Ontvangst haalbaarheidsrapporten 15 december 2023
Deadline indienen wederhoor (en aangepast protocol) 15 januari 2024, 14.00 uur
Besluitbrief Call Steering Committee mei 2024


Grote Trials Ronde 5

De Grote Trials Ronde is specifiek bedoeld voor een aantal studies die op hoog evidence niveau uitsluitsel kunnen geven over een bestaand doelmatigheidsvraagstuk met betrekking tot de toepassing van geneesmiddelen in de praktijk. De resultaten van de studie hebben nationale impact en zijn direct toepasbaar in de dagelijkse klinische praktijk.

Er zijn 12 uitgewerkte aanvragen ontvangen. Medio maart 2023 zullen de aanvragers het advies van de commissie ontvangen.

Zie ook de informatiepagina Grote Trials Ronde 5

Tijdpad

Besluit: mei 2023
Uiterlijke startdatum projecten: september 2023

Implementatie fellows

Gezamenlijk subsidieronde vanuit de programma’s Goed Gebruik Geneesmiddelen (GGG), DoelmatigheidsOnderzoek (DO), Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ), Langdurige zorg (JZOJP) en Preventie.
Deze persoonsgebonden implementatie fellowship subsidieoproep voor uitgewerkte aanvragen is een gezamenlijke oproep vanuit zeven verschillende ZonMw-programma’s: DoelmatigheidsOnderzoek, Goed Gebruik Geneesmiddelen, Onderzoeksprogramma ggz, Langdurige Zorg en Ondersteuning, Juiste Zorg op de Juiste Plek, Preventieprogramma, Zwangerschap en Geboorte.
Zie subsidieoproep ZonMw Implementatie science practitioner Fellowship

Tijdpad

Uiterlijke startdatum: Rond zomer 2023
Start opleiding: Najaar 2023

Medicinale cannabis als behandeling bij kinderepilepsie

Het onderzoeksprogramma Medicinale cannabis als behandeling bij kinderepilepsie is bedoeld voor studies die kennis genereren over de effectiviteit van medicinale cannabis in de behandeling van therapieresistente epilepsie bij kinderen.

De subsidie wordt toegekend aan één partij die de beantwoording van de hypothese in samenhang met de secundaire uitkomstmaten in een geïntegreerd plan van aanpak uitvoert.

Voor het totale project is maximaal 1,4 miljoen euro beschikbaar voor een periode van maximaal 4 jaar.

Tijdpad:

Uiterlijke startdatum: augustus 2023