Onderzoek naar ouderengeneeskunde door artsen in opleiding tot onderzoeker

Interviewreeks
Om specialisten ouderengeneeskunde te ondersteunen in hun dagelijkse werk, financieren we projecten waarin artsen in opleiding tot onderzoeker (aioto's) onderzoek doen naar relevante vraagstukken uit de ouderengeneeskunde. In deze interviewreeks delen de aioto's hun ervaringen en onderzoeksresultaten.

Onderzoek naar vragen uit de praktijk

De projecten worden gefinancierd vanuit het onderdeel Ouderengeneeskunde (OG) van het programma Huisartsgeneeskunde en Ouderengeneeskunde en dragen bij aan de ontwikkeling van nieuwe kennis rondom ziekten in de ouderengeneeskunde. De inhoudelijke thema’s sluiten aan bij bestaande onderzoekslijnen.  Doordat de onderzoeken worden uitgevoerd door artsen in opleiding tot onderzoeker (aioto) dragen ze ook bij aan de academisering van de opleidingen.

Subsidierondes

Ongeveer eenmaal per jaar werden er vanuit het programma Huisartsgeneeskunde en Ouderengeneeskunde subsidieoproepen opengesteld. Afdelingen Ouderengeneeskunde van de Nederlandse universitaire medische centra (umc’s) met een opleiding tot specialist ouderengeneeskunde konden subsidie aanvragen. Aanvragers konden uitsluitend indienen als zij namens de organisatie en afdeling hiervoor per e-mail waren uitgenodigd. Wie mochten indienen, werd bepaald door de SBOH. Zo werd het beschikbare budget evenredig verdeeld over alle afdelingen. In het najaar van 2021 zijn de laatste subsidieoproepen opengesteld.

Afbeelding

Preventieve medicatie voor hart- en vaatziekten bij 80-plussers

Is het zinvol ouderen in verpleeghuizen preventief medicijnen te geven om hart- en vaatziekten te voorkomen? Wanneer zijn deze middelen erger dan de eventuele kwaal?
Afbeelding

Antibioticagebruik kwetsbare ouderen

Een herziene richtlijn voor artsen met beslisboom moet onnodig antibioticagebruik bij kwetsbare ouderen met een vermoedelijke urineweginfectie verminderen. Lees het interview met aioto Jeanine Rutten hierover.
Afbeelding

Onderzoek naar zeer ernstig probleemgedrag bij dementie

'Een combinatie van ADL-zorg en kunnen stellen van grenzen en kennis van psychiatrie is belangrijk.' Lees het interview met arts in opleiding tot specialist ouderengeneeskunde en onderzoeker Gerrie van Voorden.
Afbeelding

Impact kracht- en condietraining bij geriatrische revalidatie

Wat is de impact van fysieke fitheid op het revalidatietraject? 'Er is veel meer mogelijk op het gebied van fysieke fitheid bij kwetsbare ouderen dan vaak wordt gedacht’. Bewegingswetenschapper Karin Gerrits onderzoekt hoe dit vertaald kan worden naar de praktijk.
Afbeelding

Een betere kwaliteit van leven met paracetamol?

Kun je met van een vaste lage dosis paracetamol de kwaliteit van leven van mensen met dementie verbeteren? ‘Uit onderzoek weten we dat mensen met dementie dankzij pijnmedicatie beter kunnen gaan functioneren. Ze slapen bijvoorbeeld beter en zijn minder onrustig.’
Afbeelding

Valangst in de revalidatiezorg verminderen

Valangst verminderen en de kwaliteit van de ouderenrevalidatie na een gebroken heup verbeteren. Dat is het doel van FIT-HIP. Specialist ouderengeneeskunde in opleiding Maaike Scheffers-Barnhoorn onderzocht de aanpak.
Afbeelding

Palliatieve zorg voor jonge mensen met dementie

Naar schatting krijgen jaarlijks tussen de 14.000 en 17.000 mensen onder de 65 jaar de diagnose dementie. Over palliatieve zorg voor deze mensen is echter nog maar weinig bekend. Jasper Maters onderzoekt daarom in de Care4Youngdem-studie hoe bij hen de laatste fase van het leven er uitziet en wat de behoeften zijn.
Afbeelding

Zijn mensen met dementie en ernstig probleemgedrag te helpen?

Verpleeghuisbewoners die de hele dag roepen of die agressief zijn, kunnen medebewoners, familie en medewerkers tot wanhoop brengen. De WAAL BEhavior in Dementia-III-studie wil dergelijk ernstig probleemgedrag verhelderen.
Afbeelding

Werken aan meer eenduidigheid in advance care planning

Samen met de patiënt vooruitkijken naar de gewenste zorg in de laatste levensfase is een belangrijk aspect van goede palliatieve zorg. Zorgverleners passen deze ‘advance care planning’ (acp) al wel toe, maar ze doen dat weinig systematisch. Aioto Nienke Fleuren wil de zorgpraktijk transparanter en minder diffuus maken.

Programma Huisartsgeneeskunde en Ouderengeneeskunde

Vanuit het programma Huisartsgeneeskunde en Ouderengeneeskunde (HGOG) financieren we projecten die bijdragen aan kennisontwikkeling én aan de academisering van de opleidingen tot huisarts, specialist ouderengeneeskunde, arts voor verstandelijk gehandicapten en arts maatschappij en gezondheid. Artsen in opleiding tot (klinisch) onderzoeker (aioto's) doen onderzoek naar wetenschappelijke vragen uit de klinische praktijk. ZonMw voert het programma uit in opdracht van de SBOH.