Informatiepagina subsidieronde Open Ronde 14

Programma Goed Gebruik Geneesmiddelen
Binnen het ZonMw-programma Goed Gebruik Geneesmiddelen is de subsidieronde Open Ronde 14 opengesteld. Op deze pagina leest u een toelichting op diverse onderdelen uit deze subsidieronde.

Zo hebben we een korte introductievideo opgenomen en geven  3 instructiefilmpjes nadere toelichting over de kaders van de subsidieoproep, de procedure en de aandachtspunten bij indiening. 
Daarnaast treft u verschillende video’s aan met tips voor een geslaagde inclusie, do’s en don’ts bij een subsidieaanvraag en informatie over (patiënten)participatie en implementatie. 

Team van medewerkers

Iedere subsidieoproep heeft een team van medewerkers dat voor u klaarstaat. Onderaan de pagina vindt u de gegevens van dit Open Ronde team en de wijze waarop u contact met hen kan opnemen overzichtelijk bij elkaar.

Wij wensen u succes met uw aanvraag!

Ga direct naar de subsidieoproep

Informatie Open Ronde 14

Het juiste geneesmiddel, op het juiste moment, bij de patiënt die het nodig heeft. Binnen de Open Ronde is ruimte voor onderzoek naar het effectiever, veiliger en doelmatiger inzetten van bestaande geneesmiddelen. Bekijk de instructievideo’s om meer te weten te komen over Open Ronde 14.

Veelgestelde vragen Open Ronde 14

Bij GGG is, in geval van een vergelijkend onderzoek, de te onderzoeken interventie een geneesmiddel. Hierbij kan de controle-arm zowel een geneesmiddel, een placebo als een non-farmacotherapeutische interventie zijn, mits deze non-farmacotherapeutische interventie reeds tot de standaardzorg in Nederland behoort en de effectiviteit ervan reeds bekend is in de betreffende populatie.

Wanneer de interventie een non-farmacotherapeutische interventie is, waarbij de standaardzorg een geneesmiddel betreft, kunt u terecht bij het programma DO.

In deze subsidieronde worden geen beperkingen gesteld aan de looptijd van het onderzoek (LET OP: projecten die subsidie ontvangen onder het DAEB Vrijstellingsbesluit zijn gebonden aan een maximale looptijd van 10 jaar). Het is echter van belang dat de looptijd realistisch en goed onderbouwd wordt.

Er is een beperking aan de hoogte van het projectbudget. Projecten mogen een totaal budget van maximaal 1,25 miljoen euro omvatten. Dit is dus het aangevraagde subsidiebedrag plus eventuele cofinanciering en/of eigen bijdragen; het gaat om het totale bedrag dat nodig is om de studie uit te kunnen voeren. 

Er worden verder geen beperkingen gesteld aan de omvang van de gevraagde subsidie en de looptijd van het onderzoek. Wel is het van belang dat zowel het budget als de looptijd realistisch en goed onderbouwd zijn. Dit zijn criteria die meegenomen worden in de beoordeling (zie kwaliteitscriterium Haalbaarheid). Bij het projectidee is dit een voorlopige onderbouwing; bij de uitgewerkte aanvraag vragen we een gedetailleerde begroting.

In de fase van het projectidee wordt géén uitgewerkte begroting gevraagd. Het is wel van belang een gedeelte van uw projectbudget in te zetten voor communicatie, verspreiding en implementatie. Wij adviseren u 5% van uw projectbudget hiervoor te reserveren. Bekijk ook het filmpje over ‘Implementatie’ op deze informatiepagina voor Open Ronde 14.

Reserveer een deel van uw projectbudget voor (patiënten)participatie. Hoeveel u hiervoor reserveert is afhankelijk van uw projectaanvraag. Bekijk ook het filmpje over ‘Participatie’ op deze informatiepagina voor Open Ronde 14.

Lees de oproeptekst goed door om te kijken of uw onderzoeksvoorstel past binnen de kaders van de Open Ronde. In Bijlage 1 staan deze in meer detail uitgeschreven. Wanneer u twijfelt, neem dan contact op met het programmateam. De contactgegevens vindt u onder aan deze pagina.

Deze ronde richt zich op onderzoek naar geneesmiddelen die in Nederland geregistreerd zijn. Echter, mocht het onderzochte product (nog) niet als geneesmiddel geregistreerd zijn, dan moeten er voldoende garanties zijn dat het na positieve resultaten van het onderzoek wel beschikbaar komt voor patiënten in Nederland. Dit houdt in principe in dat er voldoende gegevens voor registratie en vergoeding aanwezig moeten zijn, tenzij dit aantoonbaar niet van toepassing is.

Een van de programmaspecifieke criteria voor deze ronde is de implementeerbaarheid van de resultaten in de praktijk. Uit de aanvraag moet duidelijk naar voren komen dat de uitkomsten van het project na afronding implementeerbaar (bruikbaar) zijn in de klinische praktijk en daarmee de dagelijkse praktijk kunnen veranderen. Dit is niet het geval als nog vervolgonderzoek nodig is en pilotstudies of proof-of-concept studies vallen daarom buiten de kaders van de ronde.

Ja, in principe mag dat, maar let hierbij op het volgende:

  • Een aanvraag die wordt ingediend in Open Ronde 14 kan niet gelijktijdig worden ingediend in een andere openstaande subsidieronde van het GGG-programma.
  • Indien uw project een herindiening is van een projectidee dat niet is ingediend als uitgewerkte aanvraag in een subsidieronde van GGG, is nogmaals indienen mogelijk. U vermeldt dit altijd expliciet bij de betreffende vragen in Mijn ZonMw, onder vermelding van het dossiernummer van het eerder ingediende projectidee.
  • Is uw project een herindiening van een niet gehonoreerde uitgewerkte aanvraag, dan is het alleen mogelijk om nogmaals in te dienen als de betreffende aanvraag slechts éénmaal eerder als uitgewerkte aanvraag ingediend is bij een GGG-ronde (dus de Open Ronde of bijvoorbeeld Grote Trials) in de afgelopen 3 jaar. Ook in dit geval vermeldt u dit expliciet bij de betreffende vragen in Mijn ZonMw, onder vermelding van het dossiernummer van de eerdere uitgewerkte aanvraag.

Als het project passend is binnen die betreffende oproep dan mag dat. Het betreft ook dan een herindiening en dit moet expliciet aangegeven worden in Mijn ZonMw onder vermelding van het dossiernummer van de eerdere aanvraag.

Nee, lopende studies vallen buiten de kaders van deze ronde. ZonMw gaat er vanuit dat subsidie met (extra) publieke gelden niet meer nodig is, als een project al loopt. Daarnaast ligt het onderzoeksvoorstel al vast, wat betekent dat de commissie geen mogelijkheid meer heeft om een onderzoeksvoorstel op voorhand bij te sturen of van adviezen te voorzien.

ZonMw stimuleert samenwerking tussen en deelname van verschillende partijen. Cofinanciering is echter geen vereiste binnen deze ronde maar wel gewenst waar mogelijk en zinvol, mede omdat dit de implementatie van de resultaten kan bevorderen. De fabrikant van een te onderzoeken geneesmiddel kan bijvoorbeeld een (in kind of in cash) bijdrage leveren, bijvoorbeeld door levering van de studiemedicatie en/of placebo. Ook deelnemende centra kunnen een bijdrage aan het project leveren, bijvoorbeeld door inzet van personeel.

Het is niet verplicht een patiëntvertegenwoordiger op te nemen in de projectgroep, maar wij raden u aan om altijd een patiënt of ervaringsdeskundige te betrekken bij uw project. Met ‘betrekken’ bedoelen we concreet het raadplegen, advies inwinnen, samenwerken en/of laten (mee)beslissen van betrokkenen bij het opstellen van de subsidieaanvraag en het uitvoeren van het project. Hoe u patiëntenparticipatie vormgeeft in uw project wordt beoordeeld door een patiëntenpanel van de Patiëntenfederatie Nederland. Deze input wordt door de commissie meegenomen voor de beoordeling van de relevantie en kwaliteit van het onderzoek en is daarmee een belangrijk onderdeel van de aanvraag. Bekijk ook het filmpje over ‘Participatie’ op deze informatiepagina voor Open Ronde 14 en de ZonMw-webpagina Participatie en Citizen Science. Voor advies over patiëntenparticipatie in uw project kunt u contact opnemen met Patiëntenfederatie Nederland of gebruikmaken van het Participatiekompas.

Een projectgroep mag, naast de hoofdaanvrager, projectleider/penvoerder en de bestuurlijk verantwoordelijke, uit maximaal 10 overige projectgroepleden bestaan. Beschrijf in de aanvraag hoe de samenstelling van de projectgroep bijdraagt aan de kwaliteit van uw onderzoek of project. Denk hierbij aan het includeren van alle benodigde expertise, zoals betrokken behandelaren (bijvoorbeeld huisartsen, verpleegkundigen, apothekers, medisch specialisten, psychologen), de disciplinaire wetenschappelijke expertises (zoals gedragswetenschappen, implementatiewetenschappen, farmacologie, methodologie, gezondheidseconomie, biostatistiek) en patiëntgroepen.

In deze ronde zijn internationale studies alleen toegestaan als de studie een samenwerking is waarbij het Nederlandse aandeel significant is (dus inspraak in de onderzoeksvraag, opzet en uitvoering, niet alleen het includeren van patiënten). Daarnaast moet de studie duidelijk meerwaarde hebben voor de Nederlandse gezondheidszorg en zal het totale internationale studiebudget onder de 1,25 miljoen euro moeten vallen. De hoofdaanvrager, en daarmee de bestuurlijk verantwoordelijke, moet wel verbonden zijn aan een Nederlandse onderzoeksorganisatie of zorginstelling. Mocht u hierover nog vragen hebben, neem dan contact met ons op.

Nee. Alleen de gehonoreerde projecten worden openbaar gemaakt.

Nee, dit is niet toegestaan. Wel dient een project maximaal 6 maanden na de datering van de honoreringsbrief te starten.

Aanvragen bij ZonMw kunt u indienen via Mijn ZonMw. Let op, de aanvraag bestaat uit 2 delen, namelijk het digitale aanvraagformulier in Mijn ZonMw en het losse aanvullende aanvraagformulier welke u als bijlage uploadt in Mijn ZonMw. Voor de uitgewerkte aanvraag worden nog aanvullende bijlagen gevraagd die u tegen die tijd kunt terugvinden in de bijlage van de oproeptekst. 
Lees ook de informatie op de ZonMw-webpagina Wat dien ik in? voor meer details.

Informatie en algemene tips voor het schrijven van een subsidieaanvraag

Op de pagina ‘Hoe werkt subsidie aanvragen?’ vindt u uitgebreide informatie over het aanvragen van subsidie bij ZonMw. In onderstaande video’s gaan we dieper in op diverse elementen die een succesvolle aanvraag moet bevatten.

In deze video bespreekt Koos Burggraaf de tips voor een geslaagde inclusie.

In deze video vertelt Manuela Joore over de do's en don'ts bij subsidieaanvragen.

Afbeelding

Participatie

Participatie is een belangrijk middel om onderzoek binnen de gezondheidszorg aan te scherpen. Ervaringskennis uit de dagelijkse praktijk is een onmisbare aanvulling op wetenschappelijke kennis. Daarmee is de kans groter dat je aansluit op de behoeften in de dagelijkse praktijk. En dat projectresultaten eerder en met meer succes worden toegepast.

In deze video legt Jolanda Huizer uit wat we bij ZonMw verstaan onder participatie.

Implementatie en impact

Bij ZonMw spreken we van impact als er sprake is van kennisbenutting, oftewel het gebruik van resultaten van projecten en programma’s door praktijk, beleid, onderwijs en/of onderzoek. Hiermee draagt ZonMw bij aan betere zorg en gezondheid. Zo blijft de zorg goed, toegankelijk en betaalbaar. Maar wat is impact? Hoe bereik je dat? En hoe laat je dat zien?

In deze video vertelt Pauline Goense over implementatie bij ZonMw.

Om de resultaten van uw project succesvol te implementeren in de praktijk, is het van belang tijdens het hele project nauw samen te werken met uw stakeholders. Op de pagina ‘Implementatie en Impact’ leest u wat ZonMw van u verwacht. Tijdens het GGG-themawebinar ‘Implementeren van start tot finish’ deelden sprekers hun ervaringen en kwamen met concrete tips en voorbeelden uit de praktijk. 

In dit GGG-webinar worden ervaringen gedeeld en tips en tricks gegeven door verschillende deskundigen over ‘Implementeren van Start tot Finish’. (duur: 1,5 uur)

> Kijk dit webinar terug

Afbeelding

Tijdpad Open Ronde 14*

Deadline indienen projectidee16 september 2024, vóór 14.00 uur
Ontvangst advies commissieeind december 2024
Deadline indienen uitgewerkte aanvraag4 maart 2025, vóór 14.00 uur
Ontvangst commentaar referentenbegin april 2025
Deadline indienen wederhoormedio april 2025
Besluitmedio juli 2025
Uiterlijke startdatum projectenjanuari 2026

*De tekst en tijdpad in de subsidieoproep is altijd leidend.

Contact met het team voor specifieke vragen

Het Open Ronde team bestaat uit:

  • Francijn Oom, programmamanager
  • Claudia Nagelkerke, programmasecretaris
  • Roshnie Binda, programmamedewerker
  • Farcia Wazied, clusterassistent

Heeft u een specifieke vraag over uw aanvraag 
en is deze in de bovenstaande informatie en 
video’s nog niet beantwoord? U kunt altijd 
contact (telefonisch/mail) opnemen met de 
teamleden van de Open Ronde. 
Indien gewenst kan er een telefonische
afspraak worden gemaakt voor een 
uitgebreid gesprek.

 

Telefoon: (070) 349 54 64
E-mail: geneesmiddelen@zonmw.nl