Implementatie en impact

ZonMw vraagt projectleiders om al in de subsidieaanvraag aandacht aan implementatie en impact te besteden. Dit bevordert de relevantie van projecten.

Projectleiders kunnen vanaf de start van hun project(aanvraag) beschrijven hoe ze impact willen bereiken en aantonen. Dit geldt voor alle projecten, variërend van fundamenteel onderzoek tot en met implementatiegerichte projecten. 
Hoe implementatie vorm krijgt, verschilt natuurlijk per type project. Dit kan door te kijken naar hoe 4 verschillende gebieden het beste opgezet kunnen worden: de 4 zogeheten ‘productieve interacties’. 

U kunt een ZonMw-expert op het gebied van implementatie vragen om bij het ontwerp en de uitvoering van uw project mee te denken. We hebben hulpmiddelen om u hierbij te helpen:

  1. Aandacht voor impact en implementatie met zogeheten productieve interacties.
  2. Een opzet voor het maken van een implementatieplan.
  3. Informatie voor het maken van ‘een route naar kennisbenutting’, of ‘Impact pathway’.

Aandacht voor impact en implementatie in het project

Wij vragen indieners van een subsidieaanvraag om goed aan te geven hoe zij aandacht aan implementatie besteden. Vaak is dit bijvoorbeeld een onderdeel binnen het criterium ‘relevantie voor de praktijk’. De indiener moet dan in de aanvraag beschrijven hoe de kans op de (latere) toepasbaarheid van zijn resultaten, zo groot mogelijk is.

Barrières en versnellers

Uit implementatieonderzoek weten we dat de kans op toepasbare resultaten groter is als de zogeheten barrières en versnellers van implementatie bekend zijn. Daarom vragen we projectleiders om in hun aanvraag aan te geven hoe zij (willen) inspelen op 4 onderdelen, die wij de productieve interacties noemen. Van deze interacties weten we dat ze de kans op toepassing in beleid, praktijk, onderwijs en onderzoek bevorderen. Het gaat om:

  • Samenwerking met relevante stakeholders: (wie gaan er van de resultaten gebruik maken?).
  • Cofinanciering om een commitment en medewerking van belanghebbenden te versterken (willen zij die belang hebben bij de toepassing van resultaten, meebetalen?).
  • Oplevering van bruikbare kennisproducten (is de vorm van de resultaten passend voor de praktijk?).
  • Gerichte verspreidings- en implementatieactiviteiten (wat zijn barrières en versnellers voor toepassing in de praktijk en hoe speel je hierop in?).

Opzet van een implementatieplan

Het implementatie-vakgebied heeft zich de laatste jaren sterk ontwikkeld. U kunt van deze expertise gebruik maken om de kans op toepassing van uw resultaten te vergroten. Een onderdeel hiervan is het draagvlak verbreden, en de behoefte van relevante stakeholders en de gebruikers van de resultaten meenemen en hen betrekken bij het ontwerp en de uitvoering van het project. Implementatie vergt een planmatige benadering. Denk hierbij aan de opzet en gebruik van een implementatieplan, implementatiemodellen en -theorie. 

Maken van een impact pathway

Met de ‘route naar kennisbenutting’ of ‘impact highway’ laat ZonMw u zien hoe u in alle fases van uw project aandacht aan implementatie kunt besteden. Uitgangspunt hierbij is de (latere) opbrengst voor beleid, onderzoek, onderwijs en praktijk. Deze kan worden vergroot door in de planning, uitvoering (of monitoring) en evaluatie van een project te letten op:

  • relevantie en kwaliteit (ook wel: bevorderen van verantwoorde onderzoekspraktijken);
  • de focus op 4 factoren die de kans op gebruik van resultaten vergroten (productieve interacties);
  • (nadenken over) de weg naar kennisbenutting ; hoe kan deze worden ingericht? (‘impact pathway’).

Deze route naar kennisbenutting nodigt u uit om de 4 productieve interacties voor uw eigen project concreet te maken en om principes toe te passen uit de ‘theory of change’ (ToC). Dit is een model dat de verbanden beschrijft tussen een project en de beoogde resultaten (output, uitkomsten en impact) en hoe en waarom verandering plaatsvindt. Eerst worden doelstellingen vastgesteld, waarna van daaruit alle voorwaarden en uitkomsten te benoemen die helpen om de doelen te bereiken.

Afbeelding
ZonMw praatplaat - Route naar kennisbenutting 2023