Professionals werkzaam in de zorg hebben de juiste kennis en vaardigheden nodig om zich in toenemende mate te kunnen richten op leefstijl en preventie. Hiervoor is versterking van zowel het kennisniveau van professionals als een versterking van het effectief met elkaar samenwerken nodig. Deze 8 projecten geven hier samen een impuls aan.


Deze onderstaande projecten zijn gehonoreerd binnen de ronde Onderwijsvernieuwing en samenwerking onderwijsinstellingen van de programmalijn Kennisbenutting en Implementatie van het Preventieprogramma 2019-2022 ‘Integraal en met kennis aan de slag’.

Projecten over regionale samenwerking rondom bij- en nascholing

Het doel van deze projecten is om in samenwerking met relevante regionale partners een onderwijsaanbod gericht op post-initieel onderwijs en bij- en nascholing te ontwikkelen en implementeren. Om dit regionale onderwijsaanbod te verankeren, wordt expliciet aandacht besteed aan het versterken van de preventie infrastructuur in de betreffende regio.

  • Leer-Kracht Preventie in de Wijk. Doel van dit project is overgewicht onder kinderen aan te pakken. Specifiek in wijken waar dit meer voorkomt. Hiervoor wordt een domein overstijgende nascholing ontwikkeld, in samenwerking met mensen uit de praktijk. Ook de kinderen zelf en hun ouders worden hierbij betrokken. Lees meer over dit project.
  • Let’s get serious: Verbinding en versteviging van post-initieel onderwijsaanbod in Zuid-Nederland rondom Preventie en Gezondheidsbevordering. Door het ontwikkelen van een Serious Game werkt dit project aan onderlinge samenwerking van professionals binnen de publieke gezondheidszorg, eerstelijnszorg en het sociaal domein. Hierbij staan positieve gezondheid, en een gezonde leefstijl in een gezonde leefomgeving centraal. Lees meer over dit project.

Projecten over samenwerking ter versterking van preventie in initieel onderwijs

Het doel van deze projecten is om kennis en vaardigheden op het gebied van preventie en gezondheidsbevordering te versterken binnen initieel onderwijs (MBO/HBO/WO opleidingen) gericht op toekomstige professionals die zich (in toenemende mate) bezig houden met het bevorderen van een gezonde leefstijl. Deze kennis en vaardigheden omvat ook weten hoe adequaat door te verwijzen én samen te werken met andere relevante professionals. Dit kunnen professionals zijn, die – vanuit verschillende opleidingsachtergronden: WO-HBO-MBO – met elkaar ‘in de keten’ samen werken. Maar het kan ook samenwerking betreffen over domeinen heen (eerstelijnszorg, publieke gezondheid, sociaal domein).

  • Positieve Gezondheid in de praktijk. Meerdere MBO scholen slaan de handen ineen om het gedachtegoed van Positieve Gezondheid een plek te geven in het onderwijs. Studenten worden hiermee beter voorbereid op hun persoonlijke en professionele rol in de samenleving. Lees meer over dit project.
  • Interprofessionele minor Designing Health in Society. Studenten van initiële opleidingen van verschillende onderwijsachtergronden (MBO, HBO, WO) werken met elkaar, én met stakeholders en burgers aan, en leren van, complexe preventievraagstukken uit de praktijk. Design Thinking speelt hierbij een belangrijke rol. Lees meer over dit project.
  • Ontwikkeling van preventieonderwijs met interprofessionalisering: BRAVO in het onderwijs. Aandacht voor preventie en de BRAVO thema’s is nog niet vanzelfsprekend voor veel professionals. Binnen dit project worden 3 onderwijsmodules ontwikkeld voor HBO en WO studenten, die zich richten op preventie interventies voor mensen met een verhoogd risico op gezondheidsproblemen. Centraal hierin staan herkenning, interveniëren en samenwerking. Lees meer over dit project.
  • VITALIS - Voeding voor Initiatief: Transdisciplinair onderwijs voor een Adequate preventieve Leefstijl In Senioriteit. Ondervoeding bij senioren komt veel voor en belemmert vitaal ouder worden. Binnen dit project leren studenten van de opleidingen Diëtetiek, Fysiotherapie, Social Work, Sportkunde en Verpleegkunde elkaar in hun vormingsfase al te vinden, elkaars expertise te gebruiken en de eigen professionele grenzen te onderkennen. Integraal en persoonsgericht werken vormt hierbij het uitgangspunt. Lees meer over dit project.
  • Sociale verloskunde in de praktijk; een interactieve domeinoverstijgende e-learning voor studenten geneeskunde verloskunde en kraamzorg, gericht op het beter toerusten van deze toekomstige professionals in de zorg voor kwetsbare zwangeren en gezinnen. Gezondheidsverschillen bij de geboorte liggen deels ten grondslag aan verschillen in sociaaleconomische status en leefstijlfactoren. Daarom is het belangrijk dat professionals toegerust worden om te kunnen werken aan het terugdringen van kansenongelijkheid. Dit project richt zich op studenten van de opleidingen geneeskunde, verloskunde en kraamzorg. Lees meer over dit project.
  • Ontwikkeling van evidence based preventieonderwijs in de geneeskunde opleiding. In dit project vertalen de afdelingen Sociale Geneeskunde van de UMC’s samen de competenties rondom preventie in concreet en effectief geneeskunde onderwijs. Interprofessioneel en domein overstijgend samenwerken is hierbij een noodzakelijk element. Daarom wordt vanaf het begin rekening gehouden met de context van de verschillende medische faculteiten, zodat elke faculteit het onderwijs vervolgens in het eigen curriculum en het regionale netwerk van samenwerkingspartners (GGD’s, partners in het sociaal domein, partners in andere opleidingen) kan inbedden. Lees meer over dit project.

Meer informatie

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website