PharmaNL

PharmaNL is een initiatief van en voor de Nederlandse farmaceutische sector, gedragen door een landelijk publiek-privaat consortium en geeft een duurzame impuls aan geneesmiddelenontwikkeling en -productie op Nederlandse bodem.

Over dit programma

Het PharmaNL programma is opgezet naar aanleiding van het door het Nationaal Groeifonds gehonoreerde PharmaNL voorstel en omvat 2 programmalijnen: Shared Development Infrastructure (SDI) en Human Capital Growth (HCG). Deze landelijk gecoördineerde programmalijnen dragen bij aan 2 belangrijke voorwaarden voor succesvolle medicijninnovaties: toegankelijke infrastructuur en voldoende werknemers met toekomstbestendige expertise.

Aanleiding

De farmaceutische industrie groeit wereldwijd snel en levert een hoge toegevoegde waarde op voor de economie. Nederland beschikt over een sterk ontwikkelde farmaceutische waardeketen met wetenschappelijke expertise van wereldklasse. Het economisch potentieel van de Nederlandse farmaceutische industrie blijft echter sterk onderbenut doordat een aantal randvoorwaarden voor succesvolle lab-to-life waardecreatie onvoldoende is ontwikkeld. Een integrale aanpak is daarom nodig om het structurele marktfalen aan te pakken dat momenteel verhindert dat de Nederlandse farmaceutische waardeketen zijn volledige economische en maatschappelijke potentieel realiseert.

Doel

De PharmaNL programmalijnen vormen het kader voor het zorgvuldig verdelen van de middelen die beschikbaar zijn gesteld door het Nationaal Groeifonds (NGF). Het NGF is in het leven geroepen om financiële middelen te verstrekken die het duurzaam verdienvermogen van Nederland op lange termijn vergroten door het doen van investeringen op de verschillende terreinen. PharmaNL is 1 van de door het NGF gehonoreerde projecten. Het primaire doel van PharmaNL is het geven van een duurzame impuls aan de volledige Nederlandse farmaceutische waardeketen, waarmee het economisch potentieel van innovatieve farmaceutische producten en productietechnologieën in Nederland optimaal kan worden benut. Dit zal moeten leiden tot een toename van medicijnontwikkeling en -productie op Nederlandse bodem. Bovendien vergroot het PharmaNL programma structureel de aantrekkelijkheid van Nederland als vestigingsland voor farmaceutische en biotechnologische bedrijven. Ook wordt het werkveld “life science” voor (aankomende) studenten en scholieren aantrekkelijker gemaakt, om de toegenomen activiteit op het gebied van geneesmiddelenontwikkeling uit te voeren.

Om dit te realiseren zijn er 2 nationaal gecoördineerde programmalijnen opgesteld:

De programmalijn PharmaNL Shared Development Structure (SDI): het opzetten van geavanceerde infrastructuur, zoals laboratoriumapparatuur, voor gedeeld gebruik door farmaceutische start-ups, scale-ups en academische onderzoeksgroepen
Naar de programmapagina PharmaNL SDI

De programmalijn PharmaNL Human Capital Growth (HCG): het implementeren van een coherent en hybride lifelong learning* programma dat het huidige farmaceutisch opleidingsaanbod op MBO, HBO  en WO niveau versterkt en waar mogelijk voorziet van (inter)nationale uitstraling en aantrekkingskracht.
Naar de programmapagina PharmaNL HCG

* Met hybride lifelong learning wordt bedoeld: het bijbrengen en het voortdurend actualiseren van de vakkennis in de snel evoluerende life science industrie op een zo effectief mogelijke manier.

Samenwerking

PharmaNL is een initiatief van en voor de Nederlandse farmaceutische sector, gedragen door een landelijk publiek-privaat consortium bestaande uit: 

 • Pivot Park
 • Universiteit Leiden
 • Campus Groningen

Commissie

Het PharmaNL programma bestaat uit diverse subsidierondes. Voor iedere beoordelingsronde wordt een commissie samengesteld uit benoemde commissieleden om de subsidieaanvragen te beoordelen. Per subsidieronde wordt een afweging gemaakt wie onderdeel is van de beoordelingscommissie.

Voorzitters

 • Prof. dr. ir. W.E. (Wim) Hennink 
 • Prof. dr. G. (Ingrid) Molema

Leden

 • Dr. C. (Crina) Balog
 • Prof. dr. ir. L. (Luc) Brunsveld
 • Dr. N. (Nettie) Buitelaar
 • Drs. P.H.G.J. (Patrick) Cramers
 • Prof. dr. G.J.W. (Gert-Jan) Euverink
 • Dr. ir. C. (Chrétien) Herben
 • Prof. dr. M. (Manuela) Joore
 • B. (Bob) Klaassen
 • Prof. dr. R.J. (Robbert Jan) Kok
 • Prof. dr. J.E. (Jacqueline) van Muilwijk-Koezen
 • Dr. C.J.F. (Cristianne) Rijcken
 • Drs. B. (Bart) Scheerder
 • Dr. J. (Jelle) Tichelaar
 • Drs. M.M. (Mathieu) Tjoeng
 • Drs. M. (Mercedes) Tuin
 • Dr. M.J. (Maria) Plug
 • Prof. dr. R.A. (Ruud) Weusthuis

Op persoonlijke titel

Commissieleden worden op persoonlijke titel benoemd en nemen dus niet namens een organisatie deel aan een commissie. Een commissie bestaat uit deskundigen uit het veld van onderzoek, ontwikkeling en implementatie, die op grond van hun wetenschappelijke of maatschappelijke positie oog hebben voor het betreffende aandachtsgebied.

Samenstelling commissie

Bij de samenstelling van een commissie wordt rekening gehouden met de deskundigheden van de leden voor de betreffende subsidieoproep. Voor iedere subsidieoproep wordt de specifieke kennis van de commissieleden benut. Op basis van relevante expertise – en rekening houdend met de ‘Code omgang met persoonlijke belangen’ - wordt een brede commissie van benoemde commissieleden samengesteld voor betreffende subsidieoproep.

Beoordelen van subsidieaanvragen

De commissie oordeelt over de relevantie en kwaliteit van de subsidieaanvragen, gerelateerd aan de doelen van het programma. Daarnaast wordt binnen het PharmaNL programma de kwaliteit beoordeeld door onafhankelijke externe (internationale) referenten. Meer informatie over ZonMw-procedures over subsidieaanvragen zijn te vinden op de website en door het bekijken van de animatie op deze webpagina. 

Omgang met persoonlijke belangen

Benoemde commissieleden zijn actief in het onderzoek of de uitvoering en kunnen derhalve een belang hebben bij subsidieaanvragen. ZonMw hanteert een strikt beleid voor de omgang met persoonlijke belangen en ziet toe op het voorkomen van de schijn van vooringenomenheid. Meer informatie hierover kunt u vinden op de Code omgang met persoonlijke belangen en op de pagina Wet- en regelgeving van ZonMw.

Afbeelding
Logo Pharma NL algemeen

Kenmerken

Status:
In uitvoering
Budget:
€ 71.900.000
Looptijd: 16%
Looptijd: 16 %

Anko Wiegel

Senior programmamanager
PharmaNL [at] zonmw.nl

Carrie Wegh

Programmamanager
PharmaNL [at] zonmw.nl