PharmaNL - Human Capital Growth

Het PharmaNL Human Capital Growth (HCG) programma richt zich specifiek op het realiseren van een vraaggestuurde groei van het aantal personen dat een PharmaNL opleiding of PharmaNL onderwijs zal volgen.

Over dit programma

Om de farmaceutische waardeketen te versterken, is het van belang te investeren in post-MBO, -HBO en -wetenschappelijk onderwijs en bedrijfsopleidingen die op dit moment ontbreken. Het gecoördineerd toegankelijk maken, versterken en voortbouwen op bestaande opleidingen en/of onderwijsvormen zal leiden tot een aanbod dat beter aansluit op de huidige vraag naar specifieke expertise binnen de farmaceutische waardeketen. 

Aanleiding

De farmaceutische industrie groeit wereldwijd snel en levert een hoge toegevoegde waarde op voor de economie. Nederland beschikt over een sterk ontwikkelde farmaceutische waardeketen met wetenschappelijke expertise van wereldklasse. Het economisch potentieel van de Nederlandse farmaceutische industrie blijft echter sterk onderbenut doordat een aantal randvoorwaarden voor succesvolle lab-to-life waardecreatie onvoldoende is ontwikkeld. Een integrale aanpak is daarom nodig om het structurele marktfalen aan te pakken dat momenteel verhindert dat de Nederlandse farmaceutische waardeketen zijn volledige economische en maatschappelijke potentieel realiseert.

Doel

Binnen het programma PharmaNL heeft programmalijn Human Capital Growth (HCG) als doel het implementeren van een coherent en hybride lifelong learning* programma, dat het huidige farmaceutisch opleidingsaanbod versterkt en waar mogelijk voorziet van internationale uitstraling en aantrekkingskracht.  De HCG programmalijn vormt het kader voor het zorgvuldig verdelen van de middelen die beschikbaar zijn gesteld door het Nationaal Groeifonds. De subsidiëring heeft als doel te zorgen voor additionele opleidingen of additioneel onderwijs dat aansluit op bestaande opleidingen of bestaand onderwijs. Daarbij zal de samenwerking tussen bedrijfsleven, bedrijfsopleidingen en onderwijssector structureel en landelijk gecoördineerd worden versterkt.

* Met hybride lifelong learning wordt bedoeld: het bijbrengen en het voortdurend actualiseren van de vakkennis in de snel evoluerende life science industrie op een zo effectief mogelijke manier zoals middels blended online en offline. De opleidingen vinden modulematig plaats en eventueel in een gecombineerde werk-leer omgeving.

Welk type projecten ondersteunt PharmaNL via deze programmalijn?

  • Het realiseren van flexibel post-MBO, -HBO en -academisch onderwijs dat aansluit bij de ontwikkelingen in de farmaceutische sector en de competenties die gevraagd worden van een farma professional, zoals geïdentificeerd in de gap analysis.
  • Het bijdragen aan de totstandkoming van een passend lifelong learning aanbod om doorontwikkelen en het behoud van huidige professionals in de sector te versterken.
  • Het helpen realiseren van hybride leeromgevingen (learning centers) en het verhogen van het aantal leer-werkplekken in de farmaceutische waardeketen.
  • Het beschikbaar maken van onder andere voorlichtingsmateriaal, stageplaatsen en schoolbezoeken om de instroom van studenten in voor de farmaceutische waardeketen relevante opleidingen te verhogen.

Samenwerking

PharmaNL is een initiatief van en voor de Nederlandse farmaceutische sector, gedragen door een landelijk publiek-privaat consortium bestaande uit: 

  • Pivot Park
  • Universiteit Leiden
  • Campus Groningen
Afbeelding
Pharma NL logo HC

Kenmerken

Status:
In uitvoering
Budget:
€ 14.900.000
Looptijd: 12%
Looptijd: 12 %

Contact

Carrie Wegh

Programmamanager
PharmaNL [at] zonmw.nl