Programmalijn 1 - Kind en gezin

1a en 2a: algemeen werkzame factoren

Vanuit het ZonMw-programma Effectief werken in de jeugdsector is  onder andere  meer zicht verkregen in wat werkt in de jeugdsector waarom, voor wie, wanneer en onder welke condities. In deze programmalijnen  lag de focus op cliëntfactoren, werkzame factoren bij beroepsbeoefenaren en factoren in de alliantie tussen cliënt en beroepsbeoefenaren.

In de jeugdsector is veel aandacht voor de vraag door welke factoren het succes van steun- of hulpverleningstrajecten wordt bepaald. Veel onderzoek focust zich op specifieke factoren (interventiemethoden en –technieken). In deze programmalijnen is  aandacht besteed aan de algemeen werkzame factoren (interventie-nonspecifieke).

In 2013/2014 zijn in 2 subsidierondes 19 onderzoeksprojecten gehonoreerd binnen de programmalijnen 1a en 2a ‘Het vergroten, bundelen en uitdragen van kennis over de zogeheten cliëntfactoren, werkzame factoren bij beroepsbeoefenaren en in de alliantie tussen cliënt en beroepsbeoefenaren in het jeugddomein’.

Gehonoreerde aanvragen type 1

Onderzoek naar nog niet geïdentificeerde algemeen werkzame cliëntfactoren, werkzame factoren beroepsbeoefenaren en factoren in de alliantie tussen cliënt en beroepsbeoefenaren

Gehonoreerde aanvragen type 2

Het ontwikkelen en toetsen van handvatten voor beroepsbeoefenaren om de reeds bekende algemeen werkzame cliëntfactoren, factoren bij beroepsbeoefenaren en factoren in de alliantie tussen cliënt en beroepsbeoefenaren te stimuleren of hier op te kunnen anti

Programmalijn 1b: eigen kracht

Het ZonMw-programma Effectief werken in de jeugdsector draagt onder andere bij aan de beleidsdoelstelling van de overheid dat kinderen en hun ouders/verzorgers positief betrokken zijn bij hun leefomgeving en zo nodig laagdrempelige ondersteuning krijgen bij het opvoeden en opgroeien aansluitend op hun eigen kracht.

Binnen programmalijn 1b ‘Versterken van de eigen kracht van kinderen en gezinnen’ zijn in 2012/2013 2 subsidierondes geweest.

Prorgrammalijn 1c: participatie

Met deze programmalijn wil ZonMw de participatie van kinderen en ouders in onderzoeksprojecten stimuleren.

Participatievoucher

Een deel van de onderzoeksprojecten van het programma Effectief werken in de jeugdsector kunnen vanuit deze lijn een participatievoucher aanvragen. Deze voucher van maximaal € 5.000 is bedoeld om de participatie van kinderen, jongeren en ouders te intensiveren bij het verspreiden en implementeren van de resultaten van projecten. 

Concreet gaat het om het raadplegen, advies inwinnen, samenwerken, terugkoppelen en laten (mee)beslissen van kinderen, jongeren en ouders bij de uitvoering van een project en/of de verspreiding van resultaten van een project.

Masterclasses Jongerenparticipatie

Ook worden binnen deze programmalijn jaarlijks masterclasses ‘Jongerenparticipatie in onderzoek’ georganiseerd voor onderzoekers en jongeren. Tijdens de masterclass diepen onderzoekers en jongeren op inspirerende wijze concrete vraagstukken rond het betrekken van jongeren bij onderzoek uit. Hierbij staan dilemma’s centraal die door deelnemers zelf worden ingebracht. Jongeren leren daarnaast in een aparte deelsessie wat hun sterke punten zijn en hoe zij hun stem kunt laten horen in onderzoek in de jeugdsector. 

De masterclasses worden aangekondigd in de nieuwsbrief Jeugd en LinkedIn-pagina ZonMw: Jeugd.

Bekijk ook deze tips voor betekenisvolle jongerenparticipatie in onderzoek