Programmabrede activiteiten

Kennis rond actuele beleidsvragen

Binnen het programma is apart budget gereserveerd om studies te kunnen honoreren die antwoord geven op actuele vragen. In overleg met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport kunnen gerichte kennisvragen worden geformuleerd op basis van politieke prioriteiten en/of beleidsprioriteiten, bijvoorbeeld naar aanleiding van belangrijke signalen uit het veld. De studies moeten op korte termijn kunnen starten en een relatief korte looptijd hebben.

Jeugd - GGZ

Een onderzoeksconsortium heeft onderzoek uitgevoerd naar de positie van de jeugd-ggz binnen het nieuwe stelsel van de jeugdhulp. De onderzoekers doen aanbevelingen over de toegang, triage, samenwerking, hoog-specialistische jeugd-ggz en leren. Het onderzoek is uitgezet op verzoek van de Tweede Kamer tijdens de behandeling van de eerste evaluatie van de jeugdwet.

Lees meer in het rapport 'De Jeugd-GGZ na de Jeugdwet: een onderzoek naar knelpunten en kansen' en zie de Aanbiedingsbrief Tweede Kamer.