Projecten

4L Leven Lang (dementievriendelijk) Lidmaatschap Leudal

Lopend (april 2022 - oktober 2022)

Als plattelandsgemeente en bovendien samengesteld uit 16 verschillende kleine dorpskernen en een bovengemiddeld aandeel ouderen en aandeel mensen met dementie staat Leudal voor – ook – een bovengemiddelde grote opgave in de ouderenzorg en dementie in het bijzonder. Door de verspreide ligging van de dorpskernen en de individuele woningen in het buitengebied is de toegankelijkheid van voorzieningen...

Bekijk dit project

Een fijne dag voor thuiswonende mensen met dementie in de gemeenten Altena en Oosterhout

Lopend (april 2022 - oktober 2022)

Een fijne dag voor thuiswonende mensen met dementie in Oosterhout en Altena. Dat is wat we willen bereiken. We kennen de behoefte aan dagactiviteiten voor thuiswonende mensen met dementie te weinig; wel weten we dat het onvoldoende aansluit. We vragen het aan mensen met dementie, mantelzorgers, sociaal werkers, casemanagers dementie die de begeleiding verzorgen. Het behoefte onderzoek doen we...

Bekijk dit project

Dementievriendelijk Zeewolde

Lopend (april 2022 - december 2022)

Gemeente Zeewolde wil in 2022 en de jaren daarop gaan werken aan dementievriendelijk Zeewolde. Door middel van een analyse, kwalitatief en kwantitatief onderzoek wordt een beeld gevormd van de huidige en toekomstige wensen en behoefte. Hierbij worden focusgroepen opgesteld en mensen met dementie vanaf dag één betrokken. Op basis van dit beeld wordt een brede werkgroep ‘dementievriendelijk...

Bekijk dit project

Dagbesteding in de buurt: Actie onderzoek naar behoeften,activiteiten en een stadsdeel gedragen implementatieplan voor buurtgerichte dagbesteding die aansluit op de doelgroep 55+ in Amsterdam Nieuw West met een hoog aandeel niet westerse migranten.

Lopend (april 2022 - oktober 2022)

Realiseren van twee buurtpilots in Amsterdam Nieuw-West gericht op het ontwikkelen van buurtgerichte duurzame netwerkverbanden van 1) sleutelfiguren van de doelgroep 55+ met dementie, 2) vertegenwoordigers van voorzieningen voor geïndiceerde dagbesteding en 3) vertegenwoordigers van initiatieven voor niet-geïndiceerde dagbesteding. Kerntaken zijn 1) inventariseren behoefte aan dagbesteding bij...

Bekijk dit project

Meedoen Met Dementie In Midden-Groningen

Lopend (april 2022 - oktober 2022)

Gemeente Midden-Groningen kent ongeveer 1.000 inwoners met dementie. Hiervan wordt 25% begeleid vanuit Casemanager dementie of vanuit WMO-indicatie. In samenwerking met welzijnsorganisatie Kwartier Zorg en Welzijn en andere maatschappelijke partners, willen wij (gemeente M-G) een lokaal beeld schetsen over de vraag van onze inwoners met dementie en hun omgeving. Vanuit de doelgroep informatie...

Bekijk dit project

Versterking aanbod dagactiviteiten voor thuiswonende mensen met dementie

Lopend (april 2022 - december 2022)

De gemeente Groningen biedt momenteel op enkele centrale plekken dagactiviteiten aan voor thuiswonende inwoners met dementie. We willen het aanbod innoveren door het meer wijkgericht in te gaan zetten. Inwoners moeten op een laagdrempelige manier in hun eigen woonomgeving terecht kunnen, met een betere afstemming van het aanbod op de behoefte. Dit reikt verder dan dagbesteding, waar inwoners pas...

Bekijk dit project

Versterking aanbod dagactiviteiten voor thuiswonende mensen met dementie

Lopend (april 2022 - oktober 2022)

De gemeente Raalte kenmerkt zich door een verbonden samenleving met een rijk verenigings- en cultureel leven. In Raalte wordt er naar elkaar omgekeken, zijn vele vrijwilligers actief en helpen de inwoners elkaar waar mogelijk. Dit willen we zo houden en vanuit de gemeente ondersteunen waar nodig. Door naar elkaar om te kijken, elkaar te ontmoeten, ontstaan er sterke, sociale onderlinge relaties en...

Bekijk dit project

Versterking aanbod zinvolle dagactiviteiten voor thuiswonende mensen met dementie in de gemeenten Wijchen en Druten

Lopend (april 2022 - november 2022)

De gemeenten Druten en Wijchen gaan samen een Plan van Aanpak ontwikkelen om het aanbod van dagactiviteiten voor thuiswonende mensen met dementie te versterken. Belangrijk resultaat hierbij is dat het aanbod meer vraaggestuurd wordt en beter aansluit bij de behoeften van deze doelgroep. Hierbij houden we rekening met de diversiteit in de doelgroep, zoals bijv. leeftijd, geslacht, opleidingsniveau,...

Bekijk dit project

Versterking voorliggende voorzieningen voor daginvulling voor mensen met dementie

Lopend (april 2022 - april 2023)

Mensen met (beginnende) dementie willen hun leven zoveel mogelijk voortzetten zoals ze gewend zijn. Ze willen van betekenis blijven en mensen ontmoeten. Het liefst in de eigen buurt. Uit een eerdere behoefteanalyse komt naar voren dat in de Achterhoek niet altijd passend aanbod voor daginvulling voorhanden is. Met dit project willen samenwerkende Achterhoekse gemeenten hier verandering in brengen....

Bekijk dit project

Voorliggende dagactiviteiten dementie

Lopend (april 2022 - oktober 2022)

Samen met onze inwoners met dementie en/of hun naasten, Steunpunt Informele Zorg Twente en Wijkracht willen we onderzoeken welke vormen van dagactiviteiten, die laagdrempelig toegankelijk zijn, het beste aansluiten bij hun behoeften. Het huidige aanbod is op individuele indicatie opgezet, waarbij het ‘uit de thuissituatie’ zijn, samen zijn, de boventoon voeren. We willen dagbesteding voorliggend...

Bekijk dit project

Wat Wilt U; samen werken aan een vraaggestuurd aanbod voor mensen met dementie en hun naasten

Lopend (april 2022 - februari 2023)

De buurgemeenten Opsterland, Heerenveen en Weststellingwerf beogen om, samen met een groot aantal partners, een vraaggestuurd activiteitenaanbod voor mensen met dementie en hun naasten te ontwikkelen. Op dit moment is het activiteitenportfolio in Heerenveen met name aanbodgericht, en in Opsterland en Weststellingwerf nog (zeer) beperkt. We willen ervoor zorgen dat het huidige en het te ontwikkelen...

Bekijk dit project

Zinvolle dagactiviteiten voor mensen met dementie in Putten

Lopend (april 2022 - oktober 2022)

Gemeente Putten onderzoekt lokaal hoeveel thuiswonende mensen met dementie er zijn en verwacht worden in de komende jaren. Ook kijken we waar deze doelgroep woont en hoe zij op dit ogenblik worden bediend. Aan de hand daarvan gaan we samen met netwerkpartners zoals Breed Welzijn, Zorg, Stichting Gelukkig Ouder Worden, de Participatieraad Sociaal Domein en uiteraard mensen met dementie en hun...

Bekijk dit project

Indicatieloze dagbesteding

Lopend (april 2022 - januari 2023)

De gemeente Veere wil met haar samenwerkingspartners dagbesteding voor dementerenden toegankelijker te maken. Dit willen we doen door het opstellen van een plan van aanpak aan de hand van het lokale beeld en een behoefteanalyse onder de vertegenwoordigers van dementerenden. Bij het opstellen van het plan van aanpak worden belangrijke partijen betrokken die uiteindelijk ook uitvoering moeten geven...

Bekijk dit project

Versterking aanbod dagactiviteiten voor thuiswonende mensen met dementie

Lopend (april 2022 - januari 2023)

Almelo vergrijst de komende jaren en daarbij zal het aantal inwoners met dementie verdubbelen. Daarbij is er ook een grote groei van het aantal inwoners met een migratieachtergrond en dementie. Steeds meer ouderen blijven langer zelfstandig thuis wonen. Daardoor zal het aantal thuiswonende inwoners met (beginnende of gevorderde) dementie de komende jaren toenemen. De gemeente Almelo wil met haar...

Bekijk dit project

Subsidieaanvraag versterking aanbod dagactiviteiten voor mensen met dementie - Etten-Leur en Zundert

Lopend (april 2022 - oktober 2022)

De gemeenten Etten-Leur en Zundert werken samen aan het maken van een regiobeeld en behoefteanalyse. De doelgroep is mensen met dementie en hun naasten. Uit dit regiobeeld wordt een aantal dingen duidelijk: (1) Welk deel van de doelgroep gebruik maakt van dagactiviteiten en op de hoogte is van het aanbod (2) Welke organisaties een rol spelen in dagbesteding voor de doelgroep Op basis van dit...

Bekijk dit project

Buurtpunten: Aanbod dagactiviteiten voor mensen met dementie

Lopend (april 2022 - oktober 2022)

Gemeente Epe heeft een breed aanbod van activiteiten ingericht voor haar inwoners die op zoek zijn naar een zinvolle dagactiviteit. Dit aanbod is samengesteld door een unieke samenwerking van lokale welzijnsorganisatie, Netwerk Dementie en diverse zorgaanbieders. Het project ‘Versterken aanbod dagactiviteiten voor thuiswonende mensen met dementie’ is er op gericht om binnen deze samenwerking het...

Bekijk dit project

Dagactiviteiten voor dementerenden: kwaliteit door samenwerking

Lopend (april 2022 - oktober 2022)

Dit project is gericht op verbeteringen in het aanbod van dagactiviteiten in de regio Arnhem en omstreken, die aansluiten bij de behoeften van inwoners met dementie. We voeren onderzoek uit onder thuiswonenden met dementie en hun casemanagers om inzicht te krijgen wat mensen met dementie belangrijk vinden om dagactiviteiten zinvol en de  moeite waard te maken. Daarbij houden we rekening met...

Bekijk dit project

Goed bezig!

Lopend (april 2022 - oktober 2022)

In 2022 voeren de gemeenten Hellendoorn, Rijssen-Holten en Wierden een participatief onderzoek uit naar de behoefte van thuiswonende mensen met dementie en hun naasten en mantelzorgers. Dit onderzoek wordt opgezet in nauwe samenwerking met mensen met dementie en hun mantelzorgers, evenals lokale organisaties voor formele en informele zorg. De gemeente onderzoekt het aantal mensen met dementie...

Bekijk dit project

Meedoen met dementie - Dagactiviteiten naar behoefte van mensen met dementie in Culemborg en Tiel

Lopend (april 2022 - oktober 2022)

Vanuit het regionale programma Samen… Oud in Rivierenland, waarvan Netwerk Dementie Rivierenland onderdeel is, gaan de gemeenten Culemborg en Tiel in samenwerking met professionals en inwoners, onderzoeken hoe we kunnen toewerken naar meer collectieve basisvoorzieningen voor dagactiviteiten voor thuiswonende mensen met dementie, als aanvulling op het huidige aanbod. De gemeenten zien dit als...

Bekijk dit project

Naar een waardevolle dagactiviteit Versterking van dagactiviteiten voor thuiswonende mensen met dementie in de gemeente Leeuwarden

Lopend (april 2022 - oktober 2022)

De komende jaren stijgt het aantal mensen met dementie in onze gemeente. Passende dagactiviteiten kunnen mensen helpen om hier zo goed mogelijk mee om te gaan. Het huidige aanbod past niet meer op wat nodig is. Zeker niet voor een stad als Leeuwarden met veel achterstandswijken met een eigen sociale context en dorpen waar gemiddeld meer ‘mienskip’ is. Om het aanbod te vernieuwen willen we meer...

Bekijk dit project

project MensZijn

Lopend (april 2022 - december 2022)

We willen met het project MensZijn de voorwaarden scheppen om betekenisvolle dagactiviteiten voor mensen met dementie in hun nabijheid van hun woning aan te bieden. Om aan te sluiten bij wat mensen nodig hebben kijkt het project MensZijn naar de huidige en gewenste verbinding tussen wonen, welzijn en zorg. Het doel is het realiseren van een vraaggericht, toekomstbestendig (laagdrempelig) aanbod in...

Bekijk dit project

projectaanvraag versterking dagactiviteiten mensen met dementie gemeente Heemskerk

Lopend (april 2022 - oktober 2022)

In Heemskerk wonen 830 mensen met dementie, waarvan 660 mensen zelfstandig thuis. Zij willen graag zo lang mogelijk zelfstandig blijven, een fijn leven hebben en zinvol bezig zijn. Daar zorgen deze mensen en hun naasten met creativiteit en levenskunst voor een groot deel zelf voor. De gemeente Heemskerk wil een aanbod van activiteiten realiseren dat aansluit op de behoeften van haar bewoners met...

Bekijk dit project

Samen naar een zinvolle daginvulling

Lopend (april 2022 - november 2022)

Wanneer we kijken naar het lokale huidige aanbod voor mensen met dementie en mantelzorgers, zien we dat dit vaak nog te aanbodgericht is. Er kan nog meer op individueel niveau ingezet worden zodat het optimaal bijdraagt aan het ervaren van kwaliteit van leven. Hierbij ook nog beter gekeken worden hoe men zo lang en passend mogelijk mee kan blijven doen en in (sociale)verbinding kan zijn met de...

Bekijk dit project

Sociale Benadering Dementie gemeente Delft en gemeente Westland

Lopend (april 2022 - oktober 2022)

De zorg én kwaliteit van leven verbeteren voor mensen met dementie en hun mantelzorgers staat hoog op onze agenda in Westland en geldt voor de regio Delft, Westland, Oostland. De komende jaren willen we op verschillende vlakken aan de slag om dit met partners uit het werkveld te bewerkstelligen. Dit doen we onder andere door in te zetten op de Sociale Benadering Dementie (SBD) in samenwerking met...

Bekijk dit project
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website