Over dit programma

Het programma 'Versterking aanbod dagactiviteiten voor thuiswonende mensen met dementie' beoogt gemeenten te faciliteren in het ontwikkelen van een toegankelijk en toekomstbestendig aanbod aan dagactiviteiten dat aansluit bij de behoeften van thuiswonende mensen met dementie. Dit impliceert dat gemeenten samenwerkingsverbanden aangaan, samenwerkingsafspraken maken en een visie ontwikkelen op het verder verduurzamen van dit vraaggestuurde aanbod. Naast een subsidieregeling zullen de  gemeenten worden gefaciliteerd met een inspiratiewijzer met inspirerende voorbeelden, ‘best practices’, toolkits en andere hulpmiddelen. Ook zal het programma inventariseren welke bevorderende en belemmerende factoren er voor gemeenten zijn om het aanbod van dagactiviteiten te versterken.

Actief, gezond en in contact met anderen
Mensen met dementie geven aan dat hun kwaliteit van leven verbetert wanneer zij zich nuttig voelen, plezier beleven aan activiteiten en sociale contacten kunnen onderhouden. Door deel te nemen aan dagactiviteiten die dit bieden blijven zij langer actief, gezond én in contact met anderen. Daardoor kunnen zij beter leren omgaan met (de gevolgen van) dementie. Ook heeft het een gunstig effect op hun mantelzorgers.

Aansluiten bij wensen en behoeften
Tot en met 1 februari 2022 konden gemeenten subsidie aanvragen voor het verder ontwikkelen van een toegankelijk en meer toekomstbestendig aanbod dat aansluit bij de behoeften van thuiswonende mensen met dementie. Gemeenten creëren een regiobeeld met gegevens over de sociale en gezondheidssituatie van thuiswonende mensen met dementie in hun gemeente. Zij inventariseren de wensen en behoeften van deze groep en hun mantelzorgers aan dagactiviteiten en leggen die naast het bestaande aanbod. Op basis van het regiobeeld en de behoefteanalyse kunnen gemeenten vervolgens, samen met relevante partners, een plan van aanpak ontwikkelen om hun aanbod van dagactiviteiten meer vraaggericht en toekomstbestendig te maken.

Bekijk hier de landkaart en het overzicht gemaakt door Movisie met alle deelnemende gemeenten.

Inspiratiewijzer
Er zijn al veel mooie voorbeelden in de praktijk te vinden. ZonMw heeft een landelijke online inspiratiewijzer ontwikkeld, met daarin een aantal ‘best practices’ en aansprekende voorbeelden uit de praktijk. Ook bevat de inspiratiewijzer een overzicht in van bestaande tools en handvatten om direct aan de slag te gaan. De inspiratiewijzer is tot stand gekomen met medewerking van diverse stakeholders, waaronder Alzheimer Nederland, Movisie en de VNG.

Ga naar de inspiratiewijzer ‘Dagactiviteiten voor mensen met dementie en hun naasten’

Nationale Dementiestrategie
Het programma past binnen het thema ‘Mensen met dementie tellen mee'. Dit is een van de thema’s in de Nationale Dementiestrategie 2021-2030. Een concrete doelstelling uit de strategie is dat in 2030 80 procent van de thuiswonende mensen met dementie toegang heeft tot zinvolle dagactiviteiten in de nabijheid van hun eigen woning. Elke gemeente kan hier haar eigen invulling aan geven. Deze doelstelling kan alleen samen met gemeenten en partijen uit de praktijk bereikt worden. De resultaten van de projecten in de subsidieronde leveren input aan het ministerie van VWS voor verder beleid.

Meer informatie

Gerelateerde onderwerpen

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website