Projecten postmortaal onderzoek

Welke vormen van aanvullend onderzoek dragen bij aan een nauwkeurige vaststelling van de doodsoorzaak? Dit kennishiaat uit de kennisagenda van het Forensisch Medisch Genootschap is gericht op postmortaal onderzoek.

Het programma Forensische Geneeskunde sluit aan bij dit hiaat en andere hiaten uit de kennisagenda en bestaat uit 2 programmalijnen:

  • Kennisontwikkeling
  • Kwaliteitsbevordering en richtlijnontwikkeling

Het thema Postmortaal onderzoek valt binnen de programmalijn Kennisontwikkeling.

Aanvullende multidisciplinaire medisch forensische diagnostiek ter ondersteuning van de forensisch arts bij overlijdensonderzoek - Introductie van de NOFA-procedure (Nader Overlijdensonderzoek Forensisch Arts)

Projectnummer10480012120004
Looptijdjuni 2022 t/m mei 2026
ProjectleiderBart Latten (Nederlands Forensisch Instituut)

Verschillende rapporten hebben beschreven dat de forensisch arts niet (altijd) beschikt over de benodigde onderzoeksmogelijkheden om het overlijdensonderzoek goed uit te kunnen voeren. Uitbreiding van de beschikbare onderzoeksmogelijkheden (zoals radiologie, toxicologie, klinische chemie, pathologie en genetica) en betere samenwerking tussen de partijen versterkt de positie van de forensisch arts in het overlijdensonderzoek. Deze kwalitatieve verbetering zorgt voor een verkleining van het risico op het missen van strafbare feiten, geeft antwoord op vragen van nabestaanden (zoals de doodsoorzaak of aard van overlijden), spoort voor de nabestaanden relevante erfelijke ziektes op en verbetert de doodsoorzaakstatistiek. Een vergelijkbare werkwijze vindt sinds enkele jaren plaats bij overleden kinderen (Nader Onderzoek DoodsOorzaak bij Kinderen - NODOK), maar heeft voornamelijk een klinische focus.

Het doel van dit onderzoek is om als pilot de meerwaarde en haalbaarheid van aanvullend multidisciplinair (forensisch) medisch onderzoek bij volwassenen (na eventuele vrijgave), ten behoeve van de eerstelijns forensisch arts, te onderzoeken (Nader Overlijdensonderzoek Forensisch Arts – NOFA). De werkwijze en leerpunten van de NODOK worden hierin meegenomen. De pilotstudie wordt uitgevoerd in hét postmortaal expertisecentrum in Nederland dat alle onderzoeken kan aanbieden onder één dak (Nederlands Forensisch Instituut - NFI) in samenwerking met enkele GGD-regio’s in het land. Met de resultaten van het onderzoek kan onderzocht worden wat de toegevoegde waarde is van de verschillende onderzoeken (subsidiariteit), of een dergelijke werkwijze haalbaar is en hoe deze dan verspreid kan worden over heel Nederland (proportionaliteit). Hierdoor wordt tevens inzicht verkregen in de kwalitatieve, financiële en praktische aspecten van de voorgenomen wijziging van de Wet op de Lijkbezorging.

Meer informatie

Evaluatie Nader Onderzoek Doodsoorzaak bij Kinderen (NODOK) en Pilot Nader Onderzoek Doodsoorzaak bij Volwassenen (NODOV)

Projectnummer10480012120002
Looptijdjanuari 2022 t/m maart 2026
ProjectleiderWilma Duijst (Maastricht University)

NODOK

Sinds 2016 kent Nederland de zogeheten NODOK (Nader Onderzoek Doodsoorzaak van Kinderen) procedure. In dit project bekijken we in eerste instantie of klinisch werkende artsen en huisartsen voldoen aan de wettelijke verplichting om alle overlijdens van minderjarigen te melden bij de forensisch arts. Vervolgens evalueren we welke doodsoorzaken werden gevonden bij de NODOK-procedures en welke onderzoeksmethoden daaraan een bijdrage hebben geleverd. Daarnaast wordt de procedure zelf geëvalueerd aan de hand van interviews onder artsen en ouders. De gegevens uit de evaluatie brengen we in relatie met internationale literatuur over doodsoorzaken en onderzoeksmethoden bij kinderen en volwassenen tot 45 jaar.

NODOV

De gegevens die beschikbaar komen uit dit onderzoek worden gebruikt om een pilot NODOV (nader onderzoek overleden volwassenen tot de leeftijd van 45 jaar) te doen in verschillende regio's in Nederland. Geïncludeerd worden die casussen waarin sprake is van een onverwacht en onverklaard overlijden onder de leeftijd van 45 jaar. De nabestaandenmoeten toestemming geven voor de procedure. In de NODOV-procedure wordt rekening gehouden met proportionaliteit en subsidiariteit. Alleen datgene wat nodig is om de doodsoorzaak te achterhalen wordt gedaan. We starten met de NODOV in 3 regio's in Nederland namelijk IJsselland, Gelderland en Limburg. Gedurende het project is er de mogelijkheid voor andere regio's om aan te sluiten. De resultaten van het project worden geëvalueerd en gepubliceerd en ter beschikking van de overheid gesteld.

Forensische geneeskunde

Deze projecten zijn onderdeel van het programma Forensische Geneeskunde. Met dit programma dragen we bij aan wetenschappelijke onderbouwing en  kwaliteitsverbetering van de eerstelijns forensische geneeskunde. Dit leidt tot betere waarheidsvinding en kwaliteit van zorg in de eerstelijns forensische context.

> Lees meer over het programma

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website