Programma Innovatieve Arbozorg van start

Binnenkort start het nieuwe ZonMw programma Innovatieve Arbozorg, met als doel de kwaliteit en opleiding van bedrijfsartsen te verbeteren en een bijdrage te leveren aan het verbeteren van de kwaliteit van de arbeidsgerelateerde zorg. Samenwerking tussen meerdere disciplines en organisaties is hiervoor cruciaal. Het programma van € 14.700.000,- heeft een looptijd van 4 jaar en biedt ruimte voor zowel innovatiegerichte als praktijkgerichte projecten.

Voorkomen is beter dan genezen

De zorg in Nederland staat steeds meer in dienst van het bevorderen van gezondheid en het voorkomen van ziekte. Dat geldt ook voor werkenden. Mede door het tekort aan bedrijfs- en verzekeringsartsen staat de kwaliteit van de arbeidsgerelateerde zorg onder druk.

Uit de meest recente prognose van het Capaciteitsorgaan blijkt dat het tekort aan bedrijfsartsen de komende 10 jaar niet zal worden ingelopen. Het bestaande tekort aan praktijkopleiders en instroom bedrijfsartsen in opleiding zal de komende jaren door de vergrijzing verder toenemen. Dit betekent dat er maatregelen nodig zijn om het bestand van praktijkopleiders en bedrijfsartsen in opleiding te vergroten om het vakgebied toekomstbestendig te maken.

Gezien de urgentie van de problematiek heeft de minister van SZW tijdelijke financiële middelen ter beschikking gesteld. Dit biedt de mogelijkheid om op korte termijn projecten in te dienen die kunnen bijdragen aan het vergroten van de opleidingscapaciteit en de toekomstbestendigheid van de arbeidsgerelateerde zorg.

Looptijd en budget

Voor het meerjarige subsidieprogramma Innovatieve Arbozorg met een looptijd van 4 jaar is in totaal € 14.700.000,-  beschikbaar. 

Experimenteerruimte

Het programma biedt voldoende experimenteerruimte voor het uitproberen van nieuwe werkwijzen.  Ook is er ruimte voor onderzoek, verkenningen en het opzetten van samenwerkingsverbanden en kennisinfrastructuren voor de duurzame borging van het eindresultaat:

Voorkomen dat mensen ziek worden of zelfs overlijden door slechte arbeidsomstandigheden en zorgen dat het aantal ongevallen en zieken door en op het werk daalt.

Programmalijnen

Het programma Innovatieve Arbozorg heeft 3 programmalijnen waarop projecten kunnen worden ingediend:

  1. Versterking, vernieuwing en innovatie van opleiding en na- en bijscholing 
    De focus ligt hierbij op het verbeteren van de kwaliteit en het vergroten van de aantrekkelijkheid van de opleiding bedrijfsgeneeskunde op alle fronten. Het gaat hierbij om vernieuwing van het huidige curriculum van de opleiding tot bedrijfsarts in academische opleidingen en het vergroten van het bestand van praktijkopleiders. 
  2. Stimulering samenwerking tussen deskundigen 
    Samenwerking waarbij de aandacht voor het voorkomen van uitval door werk en het voorkomen van beroepsziekten meer centraal komt te staan.
  3. Versterking kennisinfrastructuur, bevordering van multidisciplinaire kennisontwikkeling en kwaliteitsborging
    Het doel van deze programmalijn is het vergroten van de impact van multidisciplinaire kennis in de praktijk voor werkgevers en werkenden.

Informatiebijeenkomst 13 maart

ZonMw gebruikt graag input van het veld en betrekt het veld in de procedures van ZonMw. Eind november heeft een expertmeeting plaatsgevonden waarin verder is gewerkt aan de vormgeving van het programma. 

Als vervolg hierop organiseren we op woensdag 13 maart van 10.00 – 13.00 uur een informatiebijeenkomst in Den Haag (ZonMw). Tijdens deze bijeenkomst nemen we u mee in de aanvraagprocedure van ZonMw en is er de mogelijkheid om input te geven. Ook kunt u hier terecht met al uw vragen over het programma en andere partijen ontmoeten. We nodigen u van harte uit om bij deze bijeenkomst aanwezig te zijn en de bijeenkomst te delen in uw netwerk. 

Aanmelden kan via deze pagina

Te verwachten subsidieoproepen

Naar verwachting zal in april 2024 de eerste subsidieoproep voor programmalijn 1 open gaan.

Meer informatie over het programma kunt u vinden op de programmapagina en in het programmavoorstel