Nieuwe projecten van start voor aanpak morele dilemma’s

Zorgverleners lopen regelmatig tegen morele twijfels en uitdagingen aan die zij tegenkomen in de palliatieve zorgpraktijk. Voor het bespreekbaar maken van deze dilemma’s is een CURA-methodiek ontwikkeld om op een laagdrempelige manier te ondersteunen bij de omgang met deze dilemma’s.

Zorgorganisaties aan de slag met CURA

Op 15 januari 2024 is de stimuleringssubsidie Implementeren in de palliatieve zorg ronde 2 opgesteld voor zorgorganisaties. Geïnteresseerden konden een stimuleringssubsidie aanvragen om de interventie CURA te implementeren binnen hun organisatie.

De CURA-methodiek draagt bij aan: 

  • Het op 1 lijn komen met collega’s over wat goede palliatieve zorg is voor de patiënt en naasten. 
  • Morele competenties versterken, zoals zorgvuldige afwegingen maken over ‘goede zorg’, ook in lastige situaties, en hieraan concrete acties verbinden.
  • Morele veerkracht versterken, dus het goed omgaan met morele stress (de belasting die morele twijfels met zich mee kunnen brengen), en zo beter in balans te blijven.

14 projecten zijn van start gegaan, we stellen ze graag aan u voor: 

CURA - Zorg voor nieuwe methodiek bij moreel beraad
projectleider Juliëtte Vogels
Het Laurentius Ziekenhuis Roermond werkt aan het versterken van de morele competenties van de leden van de Commissie Ethiek en Expertgroep Moreel Beraad. Met de gepaste vaardigheden, houding en kennis, die nodig zijn om morele vraagstukken te herkennen en verkennen, willen zij zorgvuldige afwegingen kunnen maken over ‘goede zorg’. Dit kan ten tijde van acute situaties, lastige situaties in de dagelijkse praktijk of tijdens een evaluatie van een lastige situatie.

Implementatie CURA Palliatieve Zorg Iriszorg
projectleider Lydia Hoving
IrisZorg, een verslavingszorg en begeleidingsinstelling in Gelderland, heeft in Beekbergen en in Nijmegen 2 grote voorzieningen waar mensen met een verslaving kunnen wonen als zij ook lichamelijke zorg nodig hebben. Met de implementatie van CURA-methodiek willen zij de zorg voor hun bewoners verbeteren doordat ze beter in staat zijn om hen te ondersteunen vanuit hun belevingswereld. 

CURA-interventie: implementatie en borging binnen Liberein
projectleider Marnick Nijburg
Liberein biedt intensieve, complexe en specialistische (verpleeghuis)zorg aan met name oudere cliënten die zorg en/of ondersteuning nodig hebben. Zij integreren CURA in de zorgpraktijk van verschillende locaties binnen Liberein. Hiermee ondersteunen zij zorgverleners bij het omgaan met morele dilemma's en uitdagende situaties in de palliatieve ouderenzorg. Ze streven naar een effectieve inzet van CURA om de morele veerkracht en competenties van zorgverleners te vergroten, waardoor de kwaliteit van de (palliatieve) zorg verbetert.

Verrijking moreel beraad bij Atlant met de kracht van CURA
projectleider Annemiek Otten
Atlant is gespecialiseerd in de zorg aan patiënten met Korsakov, Huntington, dementie of Chronisch Psychiatrische Verpleeghuiszorg. Ze introduceren de CURA-methodiek ter aanvulling op het huidige moreel beraad. Op langere termijn streven zij ernaar om, net zoals ze dat doen bij consultatie en advies vanuit onze regionale en bovenregionale rol, als CURA-ambassadeur naar buiten te treden binnen hun netwerk.

Implementatie van CURA binnen het samenwerkingsverband Cascade
projectleider Arianne Stoppelenburg
Verpleegkundigen komen regelmatig situaties tegen waarbij morele twijfels kunnen ontstaan over wat ‘goede’ (palliatieve) zorg is. Zij hebben behoefte aan een praktisch hulpmiddel om daarmee om te gaan. Het samenwerkingsverband Cascade van gespecialiseerde palliatieve zorgvoorzieningen in Zuidwest Nederland gaat CURA invoeren in het Erasmus MC en 2 hospicevoorzieningen in de regio Rotterdam.

Treant Care gaat voor CURA
projectleider Selma Kajim - Snijder
Treant Care zet CURA in op de locaties De Horst, het Tonckenshuys en de Schutse, om het moreel overdenken van lastige zorgsituaties te laten toenemen en vanzelfsprekend deel uit te laten maken van de dagelijkse (palliatieve) zorgpraktijk. En vandaaruit CURA over andere locaties verspreiden.

Implementatie van CURA binnen Saffier
projectleider Stephanie Kroner
Saffier werkt aan het vermogen van haar zorgprofessionals om ethisch te kunnen reflecteren en de kwaliteit van zorg verbeteren. Om dit te bereiken zetten ze de CURA-methodiek organisatie breed in. De al aanwezige gespreksleiders moreel beraad worden ambassadeurs voor de CURA-methodiek op hun locatie.

Implementatie CURA divisie 1 palliatieve zorg
projectleider Gea Westerhof
Zorgverleners werkzaam op de medische oncologie van Amsterdam UMC gaan CURA gebruiken als hulpmiddel in situaties waarin zij twijfelen of zij goede zorg geven. Zij trainen allereerst een aantal verpleegkundigen en artsen in het gebruik van CURA. Deze zogenaamde ‘ambassadeurs’ organiseren vervolgens CURA-besprekingen.

Implementatie van CURA in het BovenIJ     
projectleider Sabine Neuhaus
Rondom de palliatieve zorg spelen veel morele vraagstukken: zorgverleners die zich afvragen of er wel een juiste keuze wordt gemaakt door patiënt/naasten of door een andere zorgverlener. Binnen het BovenIJ ziekenhuis in Amsterdam, waar veel verschillende culturen samenkomen, kan soms onbegrip of zelfs morele nood bestaan bij bepaalde keuzes rondom het levenseinde. BovenIJ wil morele kwesties rondom de palliatieve zorg evalueren op een laagdrempelige niet-tijdrovende manier.

Cura binnen Cura
projectleider Hanneke van Kempen
Een structurele vorm van intervisie en reflectieve bijeenkomsten is belangrijk om morele stress bij palliatieve zorgmedewerkers te verminderen. Daarom gaat Cura Excellent de CURA-methodiek gebruiken voor stressreductie, kennisdeling en om structureel stil te staan bij twijfels rondom ‘goede palliatieve zorg’. Zo kunnen medewerkers zich ook beter verplaatsen in andere betrokkenen.

Implementatie CURA Methodiek De Fabriek
projectleider Carla Fleuren
De Fabriek biedt 24-uurs zorg en verblijf aan mensen met dementie of een andere intensieve zorgvraag. Zij borgen de CURA-methodiek in diverse contexten van de palliatieve zorg. Om zowel medewerkers als cliënten en naasten handvatten te geven om het gesprek aan te gaan in iedere fase van het palliatieve proces. Ze werken aan meer kennis, draagkracht en verbinding in het team, maar ook met naasten, mantelzorgers en huisartsen.

Implementatie Cura binnen Zorgaccent
projectleider Margaret Makaske
De teams binnen de woonzorglocaties en de wijkverpleging van Zorgaccent gaan de CURA-methodiek inzetten als hulpmiddel bij het praten over levensvragen met de cliënt en mantelzorger. Door zich af te vragen of ze het juiste doen, draagt dit bij aan de kwaliteit van de palliatieve zorg. Zorgaccent neemt CURA ook mee in haar huidige scholingsplan Palliatieve Zorg, zodat de teams er structureel gebruik van kunnen maken.

Implementatie & borging CURA bij Stichting Amstelring
projectleider Nikki W.S. Ngai
Amstelring, een zorginstelling voor ouderen en kwetsbaren, gaat de CURA-methodiek in de regio Amsterdam aanbieden. Zodat (zorg)medewerkers meer inzicht hebben in verschillende perspectieven, waarden en normen. Daarnaast gaan ze CURA extramuraal uitbreiden naar wijkzorg, dagbesteding, thuisbegeleiding en andere lagen zoals op management- en beleidsniveau. CURA wordt een vaste waarde binnen strategie, beleid en visie.

Implementatieproject CURA: morele veerkracht in het palliatieve netwerk
projectleider Nienke Goemaat
ZorgSpectrum en het St. Antonius Ziekenhuis werken samen om een getrainde CURA-team samen te stellen. Zodat patiënten betere gepersonaliseerde zorg krijgen, en zorgmedewerkers beter samen werken en morele veerkracht opbouwen. Het CURA-team gaat bestaan uit zorgmedewerkers van verschillende disciplines.

Op de hoogte blijven?

ZonMw en morele dilemma’s

Dit project financieren we vanuit ons Palliantie II programma. Met het programma zetten we ons in voor een goede kwaliteit van leven voor mensen die ongeneeslijk ziek zijn en hun naasten. Daarbij is het ondersteunen van zorgverleners bij morele dilemma’s tijdens het verlenen van palliatieve zorg belangrijk. Deze ondersteuning helpt om stress te verminderen, samenwerking te versterken en weloverwogen keuzes te maken over hoe te handelen in bepaalde zorgsituaties. Het bespreekbaar maken van morele dilemma’s en te erkennen draagt bij aan een betere emotionele belasting en vermindering van stress, en goede passende zorg voor patiënt en naasten. Lees meer over ons onderwerp ondersteuning zorgnetwerk.