Nieuwe, praktijkgerichte dementieonderzoeken van start

Het Onderzoeksprogramma Dementie van ZonMw heeft samen met Alzheimer Nederland onlangs 4 innovatieve projecten gehonoreerd. Het gaat om praktijkgerichte onderzoeken die via hbo-fellowshipsubsidies zijn toegekend. De projecten worden uitgevoerd door onderzoekers die zijn verbonden aan een hogeschool.

Creatieve en innovatieve praktijkgerichte onderzoeken

Met deze persoonsgebonden subsidies, voor onderzoekers die verbonden zijn aan een hogeschool, kunnen nieuwe, creatieve en innovatieve praktijkgerichte onderzoeken van start gaan. Deze projecten dragen bij aan het voorkomen en behandelen van dementie en aan de kwaliteit van leven voor mensen met dementie en hun naasten. 

Werelden (zorg)onderzoek en praktijk verbinden

ZonMw wil via deze projecten de werelden van (zorg)onderzoek en praktijk met elkaar verbinden. Het gaat om praktijkgerichte onderzoeken met (potentieel) grote wetenschappelijke en/of maatschappelijk impact die meerwaarde hebben ten opzichte van de huidige Nederlandse dementiezorg en die bijdragen aan de ontwikkeling van de beroepspraktijk.

Deze projecten zijn gestart

Van dialoog naar trialoog: Samen beslissen met mensen met dementie en hun mantelzorgers

Het doel is om personen met dementie en hun mantelzorgers te ondersteunen bij het samenstellen van doelen en actieplannen met een casemanager, zodat ze actief kunnen blijven deelnemen aan de samenleving. Dit wordt bereikt door een bestaande tool (het 4-bollen model) aan te passen aan hun behoeften en te testen in 3 fasen, wat zal resulteren in beter afgestemde en uitvoerbare plannen voor beide partijen.

Werktevredenheid van wijkverpleging in de interprofessionele dementie zorg

Het verlenen van dementiezorg thuis is complex en legt een zware last op wijkverpleegkundigen en casemanagers, terwijl de instroom van nieuwe verpleegkundigen laag en de uitstroom hoog is. Dit project beoogt de werktevredenheid van wijkverpleegkundigen te meten en te verbeteren, en de impact van interprofessionele samenwerking hierop te onderzoeken om de kwaliteit van eerstelijnszorg voor thuiswonende mensen met dementie te waarborgen.

Ontwikkeling van dementie-vriendelijke oogzorg en optimale thuisomgeving voor visuele activiteiten

Mensen met dementie krijgen vaak thuis geen oogzorg, ondanks dat velen een visuele beperking hebben. Dit project richt zich op het optimaliseren van het visueel functioneren van thuiswonende mensen met dementie door het ontwikkelen van dementievriendelijke oogzorg, wat hun dagelijkse visuele activiteiten zal ondersteunen en hun zelfstandigheid zal bevorderen.

CONTACT: samen werken aan afstemming in dementie zorgdriehoek

De zorg voor mensen met dementie thuis gebeurt steeds meer binnen 'zorgdriehoeken', waarbij mensen met dementie, mantelzorgers en professionals samenwerken. Het project CONTACT wil praktische methodes ontwikkelen om spanningen binnen deze zorgdriehoeken aan te pakken en de samenwerking en relaties tussen alle zorgpartners te verbeteren.

Wat is het Onderzoeksprogramma Dementie?

Het Onderzoeksprogramma Dementie (OPD) is een omvangrijk programma voor 10 jaar met een budget van 140 miljoen euro. Vorig jaar zijn 5 multidisciplinaire consortia gestart, grote samenwerkingsverbanden waarin partijen uit verschillende disciplines samen onderzoek verrichten. Ook is er een samenwerkingsverband gefinancierd op het gebied van valorisatie; integratie van onderzoek, onderwijs en zorg. In het kader van fellowshipsubsidies zijn vorig jaar 5 fellowships gestart voor onderzoekers werkzaam bij een universiteit. 

Het onderzoeksprogramma biedt een prachtige kans om oplossingen te vinden voor dementie. We willen dementie verder ontrafelen en therapieën ontwikkelen om de ziekte te voorkomen, te behandelen en de diagnostiek te verbeteren. Met deze nieuwe projecten hopen we daaraan bij te dragen.

Inzet ZonMw binnen de Nationale Dementiestrategie

Het Onderzoeksprogramma Dementie is opgenomen in de Nationale Dementiestrategie (NDS) van het ministerie van VWS. Deze kent 3 pijlers: 1) dementie de wereld uit; 2) mensen met dementie tellen mee; 3) steun op maat voor mensen met dementie. Het OPD valt onder pijler 1. ZonMw werkt ook aan pijler 2 via het werken aan een passend aanbod aan dagactiviteiten voor mensen met dementie en de Social Trials