Iedereen wint bij slimmer organiseren en betalen

Slotbijeenkomst programma Uitkomstgericht Organiseren en Betalen
Wat werkt onder welke omstandigheden en waarom? Tijdens een bijeenkomst bij Zorgverzekeraars Nederland in Zeist deelden 6 projecten hun bevindingen over alternatieve bekostiging in de medisch-specialistische zorg. ‘Jullie vasthoudendheid zorgt ervoor dat het na ons nóg mooier wordt.’

Openhartig over leerprocessen

‘Ik heb genóten!’ Na afloop van de slotbijeenkomst ‘Uitkomstgericht organiseren en betalen’ kijkt dagvoorzitter Eric van der Hijden enthousiast terug. Hij weet waarover het gaat, want in het dagelijks leven is hij manager strategisch advies bij Zilveren Kruis. Van der Hijden is onder de indruk van de kwaliteit van de presentaties en de openhartigheid waarmee de projectleiders hun leerervaringen hebben gedeeld. ‘Vaak ontaarden zulke bijeenkomsten in abstracte beleidsteksten en in conclusies als: “Als we maar goed samenwerken, dan komen we er wel.”’ Maar deze bijeenkomst ging verder, aldus Van der Hijden: ‘De projectleiders beschreven heel transparant hun leerprocessen en ze waren eerlijk over de zoektocht die uitkomstgericht organiseren en betalen is. Dat delen van ieders zoektocht vond ik inspirerend. Er werden geen mooi-weer-verhalen verteld. Het waren realístische verhalen.’

Inzicht in organisatie- en contractvormen

Even uitzoomen. Om de best passende zorg te kunnen bieden, hebben patiënt en zorgverlener inzicht nodig in voor de patiënt relevante uitkomsten. Dan kunnen ze samen beslissen over de behandeling. Maar hoe organiseer je dat? De projecten, die subsidie ontvingen vanuit het ZonMw-programma ‘Uitkomstgericht Organiseren en Betalen’, geven inzicht in verschillende organisatie- en contractvormen en in de effecten van kansrijke initiatieven: wat werkt wel en wat niet? Tijdens de bijeenkomst in Zeist gaan de projectleiders in op succes- en faalfactoren en naar manieren om drijfveren te vinden om te komen tot samenwerkingsvormen voor persoonsgerichte zorg.

‘Best een beetje buikpijn’

De bijeenkomst wordt afgetrapt met een korte inleiding door Wout Adema, directeur zorg bij Zorgverzekeraars Nederland. Hij legt nadrukkelijk de link tussen enerzijds uitkomstgericht organiseren en betalen en anderzijds het Integraal Zorg Akkoord: ‘Dit onderwerp heeft diverse kanten die raken aan de agenda die we in Nederland hebben qua passende zorg. Houd dat vandaag in de gaten,’ roept hij de aanwezigen op. Volgens Adema is het nodig om in nauwe samenwerking met de IZA-partijen te komen tot invulling van de IZA-afspraken én het is nodig om de balans te houden tussen kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid. ‘Voor zorgverzekeraars is dit een belangrijk onderwerp,’ stelt Adema. ‘Als verzekeraar kun je er best een beetje buikpijn van krijgen,’ erkent hij, verwijzend naar de in het IZA genoemde ‘spanning in alle zorgsectoren tussen vraag en aanbod’.

Presentaties van de 6 projecten

Presentatie NHN
1 / 6

Evaluatie van uitkomstgericht organiseren en betalen binnen een zorgnetwerk

Het Nederlands Hart Netwerk (NHN) is een samenwerkingsverband van zorgaanbieders in de 1e, 2e en 3e lijn in de regio Zuidoost-Brabant en Weert. Het NHN heeft als doelstelling om de hoogste patiëntwaarde te creëren voor patiënten met een hartaandoening, volgens de principes van Value-Based Healthcare. Binnen het NHN zijn netwerken ingericht rondom de meest prevalente hartaandoeningen (atriumfibrilleren, hartfalen, coronairlijden en kleplijden). In deze netwerken zijn transmurale zorgstandaarden ontwikkeld door onder andere cardiologen, huisartsen en verpleegkundigen, en geïmplementeerd in de volledige zorgketen. Na implementatie van de zorgstandaarden worden patiënt-relevante uitkomsten per hartaandoening continu gemeten, geanalyseerd en verbeterd middels een PDCA-cyclus. Samen met zorgverzekeraars VGZ, CZ en Menzis, patiëntenvereniging Harteraad en de Nederlandse Hart Registratie zijn er via het project Evaluatie van uitkomstgericht organiseren en betalen binnen een zorgnetwerk op gestructureerde wijze (via concrete handreikingen) geleerde lessen vormgegeven over de uitkomstgerichte organisatie en bekostiging van het NHN.

Resultaten

Om de doelstellingen binnen de subsidieaanvraag te realiseren, zijn 3 projectonderdelen gedefinieerd:

 1. Binnen de 1e doelstelling zijn datasets met betrekking tot patiënt-relevante uitkomsten voor de ziektebeelden van atriumfibrilleren (N>3.000 patiënten) en hartfalen (N>1.750 patiënten) met baseline en follow-up data opgesteld. Daarnaast is voor de ziektebeelden coronairlijden en kleplijden zorgconsumptiedata vanuit Dutch Hospital Data doorgeleverd naar de NHR en gekoppeld aan reeds beschikbare uitkomstendata. Daarbij is inzichtelijk gemaakt wat de belangrijkste kostendrijvers zijn onder patiënten met coronairlijden.
 2. Voor de 2e doelstelling zijn 3 lopende transmurale verbeterprojecten afgerond en geëvalueerd. De ‘lessons learned’ die hieruit zijn opgehaald, zijn vervolgens toegepast op 2 nieuw ontwikkelde en geïmplementeerde transmurale verbeterprojecten.
 3. Voor de 3e doelstelling zijn 3 onderzoeken uitgevoerd om inzicht te krijgen in de belangrijkste faciliterende en belemmerende factoren bij de ontwikkeling, implementatie en evaluatie van waardegedreven bekostigingsmodellen.

Meer informatie over de aanpak, de resultaten en de geleerde lessen per doelstelling is te vinden op onze website. Ook kunt u de handreikingen daar downloaden als pdf.

Download de presentatie
Presentatie Bas Mourik over project Zinnige Infectie Zorg (ZIZ)
2 / 6

Zinnige Infectie Zorg (ZIZ)

In de afgelopen 5 jaar steeg het aantal soa-consulten door huisartsen en GGD samen met 18% naar een half miljoen per jaar. Desondanks zien we nog steeds een sterke toename van soa’s, voornamelijk gonorroe. Knelpunten in de bestrijding van soa’s die hieraan bijdragen zijn dat patiënten snel financiële, sociale of logistieke drempels ervaren die de toegang tot zorg belemmeren.

In het project Zinnige InfectieZorg (ZIZ) hebben we een nieuw uitkomstgericht zorgconcept ontwikkeld en geïmplementeerd in de praktijk dat Soa zorg toegankelijk en sneller maakt voor de patiënt én tegelijkertijd de kosten flink naar beneden brengt. Dit is mogelijk door een combinatie van eHealth, snelle diagnostiek en integrale bekostigingsafspraken met zorgverzekeraars.

Na één jaar voorbereiding is het gelukt om het zorgconcept in juli 2022 te implementeren in Den Haag. Op basis van inmiddels meer dan 7.500 bezoekers hebben we kunnen aantonen dat we tijd tot behandeling van Soa kunnen verkorten naar gemiddeld 3 uur. Door deze snelle doorlooptijd in combinatie met een locatie waar je zonder afspraak binnen kunt lopen ligt het vindpercentage van Soa bij ZIZ met 23% boven verwachting hoog.

Naast het toenemende succes van het ZIZ zorgconcept onder de doelpopulatie zijn er nog 3 belangrijke resultaten behaald:

 1. voor de patiënt is Soa zorg  via ZIZ 3-4x goedkoper dan via de huisarts
 2. elke locatie van ZIZ bespaart meer dan een half miljoen aan zorgkosten per jaar
 3. elke ZIZ locatie ontlast de huisartsen in die regio één volledige werkdag per jaar

Het is met behulp van de ZonMw-financiering gelukt om het ZIZ concept te implementeren. Inmiddels draait het concept volledig op eigen kracht. De volgende uitdaging is nu om te onderzoeken hoe we dit concept duurzaam kunnen opschalen.

Download de presentatie
Presentatie zorgpad prostaat carcinoom
3 / 6

Value Based Health Care financiering in zorgpad Prostaat Carcinoom

In de gezondheidszorg bestaan productie gedreven prikkels die de verbetering van kwaliteit in de weg kunnen staan. De verwachting is dat uitkomst gerichte financiering hierin verandering kan aanbrengen, indien deze leidt tot kortcylische terugkoppeling en betaling. Daarom werden in het zorgpad prostaatcarcinoom 3 interventies geidentificeerd die onderzocht werden op geschiktheid voor uitkomstgerichte bekostiging. De uitkomsten bevatten elementen die mede door patiënten gerapporteerd werden.

Het project Value Based Health Care financiering in zorgpad Prostaat Carcinoom toonde dat een kortcyclische contractafspraak door deelnemende partijen niet haalbaar was voor alle 3 interventies. De belangrijkste redenen daarvoor waren de wens van verzekeraars om niet te modificeren op het huidige declaratie systeem (DOT). Zorginkopers in de individuele ziekenhuizen beoordeelden de mogelijke positieve financiële effecten van de interventies als te onbeduidend, en te complex onder het huidige systeem van plafondfinanciering. Schaal- en detailniveau van uitkomstgericht bekostigen per interventie lijkt niet haalbaar. Voor zorgverleners bleek het financiële effect alleen relevant wat betreft de procesverandering voor anderhalve lijn zorg (het instellen van een facultatieve prestatie). Voor zorgverleners lijkt de intrinsieke motivatie voor kwaliteitsverbetering van grote invloed voor het realiseren van de interventies.

De 3 interventies bleken allen positief wat betreft de meetbare verbetering van kwaliteit van zorg, en in 2 van de 3 voor wat betreft de meetbare efficiëntie en verlaging van zorgkosten. Het belonen van de uitvoering van het Prostaatconsult in de anderhalve lijn door het huisartslaboratorium via een facultatieve prestatie lijkt in sterke mate de vermindering van verwijzing naar de tweede lijn te kunnen bevorderen. De transitie van transrectale techniek naar de transperineale techniek voor prostaatbiopsie verminderde het gebruik van antibiotische profylaxe fors, en eveneens het aantal urineweginfecties of daaraan gerelateerde ziekenhuisopnames. De uitkomsten van het gebruik van Neurosafe bij de operatieve verwijdering van de prostaat leidde tot meetbare verbetering van de uitkomsten continentie en erectiele functie ten opzichte van een historisch cohort.

Het lijkt haalbaar te zijn volgens de deelnemers om niet voor individuele ziekenhuizen en interventies, maar voor netwerken (ketenzorg) elementen van uitkomstgerichte bekostiging/financiering in te bouwen binnen het huidige declaratiesysteem op basis van shared savings. Hiertoe dienen vereveningsbijdrage gestabiliseerd worden, en hebben meerjarige contracten de voorkeur.

Download de presentatie
Presentatie UNITE
4 / 6

UNITE – Uitkomstgericht organiseren en betaleN van regIonaal georganiseerde zorg voor herseninfarcT patiëntEn

In het UNITE-project ontwikkelen, implementeren en evalueren we een regionaal kwaliteitsinstrument dat inzicht geeft in zorgprocessen en uitkomsten in pilotregio Zuidwest-Nederland. Dit kwaliteitsinstrument helpt bij het maken en evalueren van verbeterplannen en vormt de basis voor een regionaal uitkomstgericht betalingsmodel voor herseninfarctzorg.

Samenvatting:

 • Geëxperimenteerd met bundelbetaling met kleine groep partners binnen Rotterdam Stroke Service.
 • Evaluatie heeft laten zien dat basis op orde moet zijn om samenwerking te laten slagen.
 • Implementatie geleerde lessen bij ontwikkeling en evaluatie dashboard.
 • Plan van aanpak en fasering ontwikkeld om basis op orde te krijgen​.
 • Initieel zonder bundled payment.
 • Onderdeel hiervan is onderzoeken in hoeverre (alle) andere RSS-partners kunnen aansluiten om basis op orde te krijgen.
Download de presentatie
Presentatie BUZZ2
5 / 6

BUZZ2: Bekostigen Uitkomsten Zorg (van de) Zwangere

Het meten van uitkomsten, laat staan het gebruiken van uitkomsten voor de bekostiging, gebeurt nog nauwelijks in de geboortezorg. Terwijl uitkomstgerichte geboortezorg juist veel kansen biedt om de best passende zorg aan zwangeren te leveren en verdere kwaliteitsverbetering te bewerkstelligen.

De BUZZ-2 studie (Bekostigen Uitkomsten Zorg van de Zwangere) is in dit kader opgezet om uitkomstgericht organiseren en betalen in de praktijk te brengen. Het doel was om met Annature Geboortezorg, zorgverzekeraar CZ, het Erasmus MC en de Erasmus School of Health Policy & Management (ESHPM) een uitkomstgericht bekostigingsmodel te ontwikkelen voor 2 zorgpaden.

Gedurende de studieperiode zijn 2 interventies (zorgverschuivingen) geïmplementeerd en deze zijn met kosten- en uitkomstendata geanalyseerd en geëvalueerd aan de hand van actieonderzoek. Kosteninformatie is verzameld door de toepassing van Time-Driven Activity-Based Costing (TDABC) en uitkomsteninformatie is verzameld aan de hand van klinische uitkomsten, PROMs en PREMs.

De studie is uitgevoerd binnen Annature Geboortezorg, een integrale geboortezorg organisatie (IGO) in de regio Breda. Annature Geboortezorg wil de beste zorg voor moeder en kind wil leveren, vanuit de visie dat door integraal samenwerken en uitkomstgerichte geboortezorg overkoepelende kwaliteitswinst kan worden gerealiseerd. Annature is gereed om de stap richting uitkomstgericht betalen te maken; zij maakt reeds gebruik van integrale bekostiging, er wordt gewerkt in 1 integraal dossier volgens integrale zorgpaden en de klinische en patiënt-gerapporteerde uitkomsten en ervaringen zijn actueel beschikbaar.

Download de presentatie
Presentatie BUNDLE
6 / 6

BUNDLE: Betalen voor Uitkomsten in de Nederlandse Medisch-specialistische zorg: Doen, Leren en Evalueren

Rapport ‘Ontwikkeling en implementatie van alternatieve bekostiging in de zorg: doen, leren en evalueren’

De vraag naar zorg is momenteel al hoog en zal de komende jaren verder stijgen. Het is daarom van groot belang om de beperkte middelen in de zorg zo doelmatig mogelijk te benutten om zo de gezondheidszorg voor iedereen toegankelijk en betaalbaar te houden, zonder concessies te doen aan de kwaliteit van zorg. Er bestaat brede consensus in zowel de politiek, het beleid als de praktijk dat de huidige bekostiging van zorgaanbieders hierbij vaak belemmerend werkt. In zowel binnen- als buitenland wordt geëxperimenteerd met alternatieve vormen van bekostiging met als doel om de financiële prikkels voor zorgaanbieders meer in lijn te brengen met de betreffende systeemdoelen.

Doel

Het BUNDLE-project had als doel om diepgaand inzicht te verkrijgen in het complexe proces van de ontwikkeling en implementatie van alternatieve bekostiging in de zorg. De centrale onderzoeksvraag luidde: ‘wat werkt (niet), onder welke omstandigheden en waarom?’ Om deze onderzoeksvraag te beantwoorden is een onderzoek uitgevoerd naar 7 Nederlandse initiatieven met alternatieve bekostiging in met name de medisch-specialistische zorg. De initiatieven betroffen bekostigingshervormingen voor:

 • totale heup-/knievervanging vanwege ernstige artrose
 • operatieve behandeling van staar
 • operatieve behandeling van borstkanker
 • dure geneesmiddelen voor reumatoïde artritis,d
 • iagnose en behandeling van hartfalen
 • diagnose en behandeling van acuut herseninfarct
 • integrale geboortezorg.

14 thema's

Dit onderzoek heeft geresulteerd in 14 thema’s, ook wel configuraties genoemd. Deze configuraties geven diepgaand inzicht in hoe en waarom verschillende contextfactoren de ontwikkeling en implementatie van alternatieve bekostiging bemoeilijken of vergemakkelijken. De configuraties zijn:

 1. externe omgeving
 2. wederzijds vertrouwen
 3. beheer van samenwerkingsrelaties
 4. hulpbronnen
 5. leiderschap
 6. actieve betrokkenheid
 7. experimenteren op beperkte schaal
 8. psychologische veiligheid
 9. verbeterpotentieel
 10. financieel onzekere positie zorgaanbieder
 11. alternatieve bekostigingsafspraken met meerdere zorgverzekeraars
 12. ontkoppeling bij de zorgaanbieder
 13. ontkoppeling bij de zorgverzekeraar
 14. andere zorgverzekeraars die meeliften

Dit onderzoek heeft veel kennis opgeleverd over welke factoren en mechanismen van belang zijn bij het ontwikkelen en implementeren van alternatieve bekostiging. Partijen die overwegen om met alternatieve bekostiging aan de slag te gaan (of daar al bij betrokken zijn) kunnen de configuraties in ogenschouw nemen om zo in de toekomst de kans op een succesvolle ontwikkeling en implementatie van alternatieve bekostiging, en daarmee de benodigde zorgtransformatie, te vergroten.

Download de presentatie

Boeiende vragen, gezamenlijke uitdagingen

Uit de presentaties van de projecten (zie kadertekst) komt een aantal boeiende vragen en gezamenlijke uitdagingen naar voren. Hoe neem je bijvoorbeeld de monitoring van uitkomsten- en kosteninformatie structureel op in je PDCA-cyclus? Spannend is ook het delen van data, vertellen Linda Nijenhuis en Maud van den Berg. Dat vraagt een andere verhouding tussen de zorgaanbieder en de verzekeraar, ‘en als die relatie er niet is, moet je eraan werken.’ En wat doe je met de besparingen die je project eventueel oplevert? Bij het BUZZ2-project was de uitkomst dat er niet alleen de besparingen tussen aanbieder en zorgverzekeraar in een afbouwschema werden verdeeld – ‘al ging daar wel een lange dialoog aan vooraf’, vertellen Nijenhuis en Van den Berg.

Belang van netwerken

Een gezamenlijke conclusie van deze projecten is dat het belang van de gerealiseerde netwerken groot is. Zulke netwerken zijn een ‘helpend drukmiddel’ (zoals Chris Bangma van het project zorgpad prostaat carcinoom het omschrijft) als je interventies op een vlotte manier wilt realiseren. Bas Maurik (ZIZ) vertelt dat hij trots is op ‘hoe we als project door de grijze kaders van governance laveren. Met één GGD hebben we een samenwerkingsovereenkomst opgesteld zodat wij zelf het hele zorgpad kunnen aanbieden. En met de zorgverzekeraars zijn we een jaar bezig geweest voordat ze allemaal waren aangesloten.’ Tegelijkertijd wijzen Marieke de Wit en Lise Moers (Nederlands Hart Netwerk) erop dat zorgprofessionals het steeds drukker krijgen met de primaire zorg: ‘Het netwerk doen ze erbij. Hoe vinden ze daarin een goede balans?’

Contractering of bekostiging?

Volgens Peter Dohmen (Nza) is het risico van te sterke bekostigingsprikkels dat het de intrinsieke motivatie van betrokkenen kan dempen, terwijl je die juist wilt versterken. Hij  geeft aan dat een aantal verzekeraars de voorkeur heeft om prikkels voor uitkomstgerichte zorg via contractering van zorg te regelen. Dat is een interessante stelling. Wat is nu de beste manier om je project te versnellen? Via de bekostiging of contractering? En wat is de relatie tussen deze 2? De NZa denkt dat beide nodig is om succesvolle experimenten duurzame op te schalen, waarbij een sleutelrol is weggelegd voor de bekostiging, omdat niemand daar dan meer om heen kan.

Opschalen

Een vraag die alle projectleiders bezighoudt, is hoe ze hun project kunnen opschalen. Of zoals uroloog Chris Bangma (project zorgpad prostaat carcinoom) het verwoordt: ‘Voor een individueel ziekenhuis is ons project te klein bier’. Als verzekeraars een bundelbetaling niet groot genoeg vinden, waarom zou je dan als project al je moeite doen? En Bas Maurik (ZIZ) zegt: ‘Het lukt ons niet om groeigeld te vinden om ons concept uit te breiden naar andere plekken’. Dit is een uitdaging, concluderen de projectleiders: lokale besparingen leveren nog geen bruto nationale besparingen op.

Dreamteam

Met welk team kun je de leerervaringen van een project optimaal benutten? Eric van der Hijden vraagt Daniëlle Cattel (expertisecentrum BUNDLE) om op basis van haar onderzoek een eigen dreamteam samen te stellen. Ze kiest voor: de zorgaanbieder (vertegenwoordigd door in elk geval een zorgverlener en een beslisser), de zorgverzekeraar (vertegenwoordigd door een strategisch en een uitvoerend medewerker), de NZa én de universiteiten. ‘Met zo’n team kun je solide evalueren en effecten meten,’ verduidelijkt Cattel. ‘Ik zou de projectleiders ook willen adviseren om evaluaties altijd naar voren te halen en niet pas achteraf te doen.’

Iedereen kan winnen

Tijdens het paneldebat geeft Peter Dohmen aan dat de huidige tendens in de discussie over de toekomst van de zorg is dat er keuzes moeten worden gemaakt die pijn gaan doen. Maar dat hoeft niet altijd zo te zijn. Deze experimenten laten zien dat als je het slimmer en anders aanpakt de verzekeraar, de zorgaanbieder en de patiënt alle 3 kunnen ‘winnen’. Het streven naar win-win-win, moet wat Dohmen betreft ook een randvoorwaarde zijn bij uitkomstgerichte bekostiging. Jeroen Struijs (LUMC, projectleider BUNDLE) meent dat alles begint met vertrouwen tussen betrokken partijen: ‘En dat vertrouwen is er in Nederland,’ zegt hij erbij. ‘In het buitenland kijkt men met jaloezie naar ons.’

‘De kunst is om de intrinsieke motivatie van mensen te prikkelen’, meent Marieke de Wit-van Kaam (Nederlands Hart Netwerk), zeker omdat het “Not Invented Here-syndroom” nog wel eens meespeelt. Motiveren doe je door de patiëntreis te doorlopen. Dat brengt in ieders hoofd van alles op gang.’

Afbeelding
Paneldiscussie slotbijeenkomst uitkosmtgericht organiseren en betalen

Stephanie Daleweij (VGZ) prijst de grondigheid waarmee de projecten zichzelf hebben geëvalueerd en (door BUNDLE) zijn geëvalueerd. ‘Maar anders organiseren en bekostigen zou toch niet zo ingewikkeld moeten zijn? Volgens mij moeten we steeds de vraag blijven stellen: voor welk probleem is dit een oplossing? ’ Renske Savenije (VWS) doet een oproep: ‘Ik zou het interessant vinden om uit te zoeken welke generieke factoren we nu zien in de 6 projecten. Wat werkt wél? Dat kunnen we vervolgens gebruiken bij het implementeren van nieuwe netwerkzorgprojecten.’ Jeroen Struijs sluit zich daarbij aan: ‘We moeten het huidige leergeld bestendigen door alle kennis uit de evaluaties van deze projecten te borgen. Ergens moeten de generieke lessen getrokken worden – en liefst op een onafhankelijke manier.’

Diepe buiging

Over één ding zijn alle aanwezigen het eens: anders bekostigen is complex. Wat betékent anders bekostigen? En wat vráágt het dan? Alles is anders dan je gewend bent. Het programma van ZonMw en deze 6 projecten helpen om antwoorden te vinden op deze nieuwe vragen.’

Brenda Mark-van Haarst (voorzitter ZonMw-programmacommissie Uitkomstgericht Organiseren en Betalen) sluit zich daar van harte bij aan. Ze maakt een ‘diepe buiging naar ZonMw’ en doet een hartstochtelijke oproep aan de projectleiders: ‘Blijf helpen om het systeem verder te transformeren. Jullie ambitie en vasthoudendheid zorgen ervoor dat het na ons nóg mooier wordt. Het kan, jullie hebben het vandaag laten zien. Hou vol!’

Colofon

ZonMw en uitkomstgerichte zorg

Om de best passende zorg te bieden, is inzicht nodig in uitkomsten van zorg die voor de patiënt relevant zijn. Daarom investeren we in onderzoek naar uitkomstgerichte zorg. Met als doel om samen beslissen en leren en verbeteren op basis van uitkomstinformatie in de dagelijkse praktijk te ondersteunen.