Het belang van aandacht voor sekse en gender in (gezondheids)onderzoek is vandaag onder de aandacht gebracht. De stichting Voices for Women overhandigde een petitie aan de Tweede Kamer waarin meer dan 53.000 mensen pleiten voor meer genderspecifieke zorg en onderzoek. ZonMw onderstreept het belang van meer aandacht voor sekse en gender in (gezondheids)onderzoek.

Kennis over man-vrouwverschillen in gezondheidsonderzoek

ZonMw startte in 2016 met het 4-jarige kennisprogramma Gender en Gezondheid, waarin onderzoek is gedaan naar man-vrouwverschillen in gezondheid en zorg. Op 12 thema’s is in 66 projecten gewerkt aan meer kennis over biologische en sociaal-cultureel bepaalde verschillen tussen vrouwen en mannen die invloed hebben op het ontstaan, het beloop of de preventie en behandeling van ziektes. Een belangrijke eerste stap. ZonMw signaleert echter dat meer onderzoek nodig is.

Aandacht voor sekse en gender in andere ZonMw-programma's

Met de Taakopdracht Gender en Gezondheid wordt er nu met financiering van het ministerie van VWS ingezet om dit thema onder de aandacht te brengen in alle programma’s van ZonMw. Zo worden de onderzoekers die via ZonMw een subsidie ontvangen gestimuleerd om in hun onderzoek aandacht te hebben voor gender en sekse. Zo krijgen ze bijvoorbeeld handvatten om sekse en genderverschillen in hun onderzoek te incorporeren. Inmiddels is ook een succesvolle summer course aan het Erasmus MC opgezet, waarin jonge onderzoekers leren hoe ze structureel aandacht kunnen geven aan gender en sekse in hun onderzoek. ZonMw wil zo een beweging in gang zetten waardoor het steeds vanzelfsprekender wordt om aandacht te hebben voor sekse en gender in onderzoek.

Meer onderzoek nodig naar (onverklaarde) gezondheidsklachten vrouwen

Ook middels het platform Voices for Women wordt duidelijk dat kennis over man-vrouwverschillen in gezondheidszorg van belang is. Het is bedoeld voor vrouwen met onverklaarde gezondheidsklachten, en is opgezet door Mirjam Kaijer. Het doel van het platform is om de gezondheidszorg te verbeteren door meer aandacht te vragen voor sekse- en gendersensitieve zorg. ZonMw herkent het signaal dat door deze vrouwen wordt afgegeven. Daarom nemen wij de onderzoekers, onze beoordelaars en onze eigen medewerkers mee in het belang van verbeterde aandacht voor sekse en gender in gezondheidsonderzoek.

Rol van ZonMw bij gaten in kennis over sekse- en genderverschillen

We spelen graag een rol in het zichtbaar maken van de blinde vlek voor ontbrekende kennis op het gebied van sekse en gender. Dit doen wij bijvoorbeeld door het signaleren en agenderen van kennislacunes om zo te kunnen komen tot onderzoeksprogramma’s. Zo zijn we in gesprek over onderzoek naar vrouwspecifieke aandoeningen en de stappen die nodig zijn om knelpunten op te pakken. Samen optrekken is belangrijk; alleen samen met onderzoekers, andere onderzoeksfinanciers en overige stakeholders kunnen we de kennislacunes sneller dichten. Zo willen we blijven werken aan het verkleinen van sekse- en genderverschillen in gezondheid en zorg.

Meer informatie

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website