Richtlijnen Jeugdgezondheidszorg 2013 - 2018

jongen met koptelefoon
Het programma Richtlijnen Jeugdgezondheidszorg 2013-2018 moest leiden tot verdere professionalisering en uniformering in de jeugdgezondheidszorg (JGZ). Dit gebeurde door de ontwikkeling en herziening van richtlijnen, samenwerkingsrichtlijnen en producten die de invoering van richtlijnen ondersteunen.

Het programma was een vervolg op het programma Richtlijnen Jeugdgezondheid 2007-2012.

Het programma richtte zich primair op de ontwikkeling en herziening van richtlijnen voor de jeugdgezondheidszorg, gerelateerd aan de rol van de JGZ binnen het basistakenpakket, inclusief een praktijktest.

Doelen

De doelstellingen waren:

 • Ontwikkeling van richtlijnen jeugdgezondheidszorg voor beroepsbeoefenaren in de jeugdgezondheidszorg
 • Herziening van bestaande richtlijnen jeugdgezondheidszorg
 • Ontwikkeling van samenwerkingsrichtlijnen van de jeugdgezondheidszorg met andere sectoren, op basis van bestaande (JGZ-)richtlijnen
 • Ontwikkeling van producten om de implementatie van richtlijnen in het veld te ondersteunen
 • Evaluatie om richtlijnontwikkeling te verbeteren

Rondes en samenwerking

Het programma had 5 subsidierondes met vaste stappen:

 1. Knelpuntenanalyse
 2. Subsidieoproep
 3. Richtlijnontwikkeling inclusief praktijktest
 4. Implementatieproducten

Binnen dit programma zijn 12 richtlijnen ontwikkeld en 6 herzien. De bijdrage van de JGZ aan richtlijnontwikkeling zit in elke stap van het ontwikkelproces verankerd.  Immers door expertise en ervaring vanuit de dagelijkse praktijk te verbinden aan de nieuwste wetenschappelijke inzichten sluiten de richtlijnen goed aan het dagelijks handelen van de JGZ.  Bekijk de infographic waarin de processtappen van de ontwikkeling van JGZ-richtlijnen verduidelijkt zijn. En hoe JGZ-professionals mee helpen aan goed werkbare richtlijnen.

Infographic JGZ richtlijnontwikkeling

ZonMw werkt binnen het programma nauw samen met het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ). In 2019 heeft het Richtlijnen JGZ programma een vervolg gekregen. In het programma Richtlijnen JGZ 2019-2024 ligt de focus op het toekomstbestendig maken van de bestaande JGZ-richtlijnen. 

Programmacommissie

Onderstaand een opsomming van de commissieleden van het programma. Per subsidieronde, wordt een afweging gemaakt wie onderdeel is van de beoordelingscommissie

Voorzitter

 • M.G. (Marian) Dekker

Commissieleden

 • drs. T.C. (Theo) Hartman
 • dr. M.A. (Margreet) Pols
 • dr. K. (Karlijn) Stals
 • drs. M.K. (Mariska) Tuut
 • drs. M. (Miriam) Weijers MSc

Waarnemers

 • drs. A. (Alice) van Gent, Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • A. (Aniek) van den Braak, Nederlands Centrum Jeugdgezondheid

Secretaris

 • drs. M. (Matthea) van Leeuwe

Kenmerken

Status:
Afgerond
Budget:
€ 6.000.000
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %