De Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de memorie van toelichting zijn duidelijk over omgang met belangen. Ingevolge artikel 2:4 mag het beoordelings- en besluitvormingsproces niet worden beïnvloed door vooringenomenheid. ZonMw en NWO waken er op grond van dit artikel tegen dat de tot de bestuursorganen behorende of daarvoor werkzame personen die een persoonlijk belang hebben bij een besluit de besluitvorming beïnvloeden. Daartoe hanteert ZonMw de Code omgang met persoonlijke belangen. Deze code beschrijft de omgang met persoonlijke belangen binnen het proces van de voorbereiding van, de advisering over alsmede de besluitvorming over de verdeling van middelen. Daarnaast geeft de Code aan op welke wijze beslissingen over de omgang met persoonlijke belangen binnen het proces dienen te worden gemotiveerd en vastgelegd. Dit stelt ZonMw en op ieder moment in staat verantwoording af te leggen. De Code is van toepassing op leden van besluitnemende organen, medewerkers, referenten, juryleden en commissieleden die deelnemen aan het proces.

Aanvragers van subsidies moeten er op kunnen vertrouwen dat besluiten genomen worden zonder de schijn van vooringenomenheid en zonder persoonlijk belang. Bovengenoemde partijen, waaronder commissieleden en referenten dragen bij aan de beoordeling en besluitvorming van subsidieaanvragen. Zij moeten er op kunnen vertrouwen dat ZonMw zodanige randvoorwaarden stelt aan het beoordelingsproces dat de integriteit niet in twijfel kan worden getrokken. ZonMw heeft daarom deze code opgesteld om een uitwerking te geven de principes van kwaliteit, transparantie en integriteit.

De ‘Code omgang met persoonlijke belangen NWO/ZonMw’ (d.d. 1 juni 2020) bevat enkele kleine verbeteringen op basis van gebruikerservaringen. Dit document (en de hierbij horende toelichting) vervangt per 1 juni 2020 de Code met ingangsdatum 1 juli 2019.

Een commissie bestaat uit deskundigen uit het veld van onderzoek, ontwikkeling en implementatie, die op grond van hun wetenschappelijke of maatschappelijke positie oog hebben voor het betreffende aandachtsgebied. De commissieleden worden op persoonlijke titel benoemd en nemen dus niet namens een organisatie deel aan een commissie.

De commissie adviseert over de relevantie en kwaliteit van de subsidieaanvragen. De relevantie van aanvragen is gerelateerd aan de doelen van het programma. Over de kwaliteit van een subsidieaanvraag wordt door onafhankelijke externe referenten beoordeeld.

Meer informatie

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website