Over dit programma

Geen gewijzigde deadline bij NWA-programma over gezondheidsverschillen

De deadline voor het indienen van een vooraanmelding blijft staan op 13 april, omdat dit via de systemen van ZonMw loopt. Voor enkele onderdelen, zoals toetsing van mede-aanvragers, kan de NWO-hack mogelijk wel tot vertraging in de besluitvorming leiden.

Alleen degene die een aanmeldcode hebben ontvangen na de verplichte vooraankondiging, kunnen nu een vooraanmelding indienen.

Gezondheidsverschillen - Beter benutten van het gezondheidspotentieel van mensen met een lagere sociaaleconomische positie

Door preventiebeleid in de zorg zijn Nederlanders gemiddeld gezonder geworden: de levensverwachting is gestegen en mensen blijven langer gezond. Dit geldt echter niet voor alle groepen in onze samenleving; met name onder mensen met een lage sociaaleconomische positie zijn relatief grote gezondheidsachterstanden. Dat maakt dat er nog een groot gezondheidspotentieel is dat aangesproken en gerealiseerd kan worden (WRR Policy Brief ‘Van verschil naar Potentie’, 2018).
Dit programma is gericht op onderzoek naar de wijze waarop dit bereikt zou kunnen worden.

Andere kennis nodig

Het besef groeit dat andere kennis nodig is om de gezondheid van mensen in een lagere sociaal-economische positie te begrijpen en te verbeteren. Drie belangrijke aspecten zijn daarbij noodzakelijk:

  1. Denken en handelen vanuit een systeembenadering: de gezondheid van verschillende bevolkingsgroepen moet worden begrepen als de uitkomst van complexe, samenhangende en interacterende dynamieken, op verschillende schalen en verschillende tijdsvakken.
  2. Aansluiten bij actorperspectief: onderzoek naar de werkzaamheid van een aanpak en de ontwikkeling van handelingsperspectieven moet aansluiten bij een actorperspectief.
  3. Doelgroepparticipatie: samenwerken met mensen uit de doelgroep op relevante momenten in het onderzoeksproces.

Kansrijke doorbraken voor het vergroten van gezondheidspotentieel van mensen in een lagere sociaaleconomische positie moeten vanuit een systeembenadering worden geïdentificeerd en gedefinieerd, en empirisch moet worden onderzocht hoe bepaalde aanpakken deze doorbraken duurzaam kunnen realiseren. Implementatie en impact zijn vanaf de start van het programma leidend.

Subsidiemogelijkheden Nationale Wetenschapsagenda

De Nationale Wetenschapsagenda (NWA) stelt € 4.835.000 beschikbaar om hier onderzoek naar te doen. Aanvragen kunnen worden ingediend door een consortium waarin de brede kennisketen en een breed palet aan disciplines is vertegenwoordigd.
De subsidieoproep kent drie fasen:

  • fase I indienen van vooraanmeldingen (13 april 2021); – verplichte vooraankondiging 25 februari 2021. Download hier het formulier voor vooraankondiging
  • fase II indienen van volledige aanvragen (28 september 2021) – start projecten voorjaar 2022
  • fase III indienen van een overkoepelend project door de onderzoekers van de gehonoreerde consortia uit fase II (september 2023)

Naar verwachting kunnen 4 projecten in fase II worden gehonoreerd met een maximum budget van 1 miljoen en een looptijd van 48 maanden. Voor het overkoepelende project is € 835.000 beschikbaar met een maximale looptijd van 30 maanden.

Tweede matchmakingsbijeenkomst op 22 januari 2021

Om aan te sluiten op de behoefte van de deelnemers op 13 november 2020, volgde een tweede matchmakingsbijeenkomst op 22 januari 2021. Hier konden geïnteresseerden via ZOOM (verder) met elkaar in gesprek over de oproep en verdere consortiavorming en matching bespreken. Er waren 70 deelnemers aanwezig. De breakout rooms waren ingedeeld op de volgende thema’s: Armoede en health literacy, Positieve gezondheid, Omgeving: fysiek en sociaal, Psychosociale gezondheid, Jeugd in lage sociaal economische posititie, Zelfredzaamheid, Leefstijl & gezondheidsbevordering, Opleiding & werk, Samenwerking met doelgroep en Structurele achterliggende oorzaken.

Bekijk hier de presentatie met Mentimeter resultaten.

Eerdere bijeenkomsten

  1. Informatiebijeenkomst (6 november jl.)over de doelstelling, opzet, randvoorwaarden en procedure van de oproep presentaties van ZonMw en NWO en een vraaggesprek met VWS. Met 70 deelnemers die diverse vragen hadden.
  2. Matchmakingbijeenkomst (13 november jl.), waarin meer dan 40 deelnemers onderling kennismaakten en mogelijke matchmaking verkenden.

Informatie uit deze bijeenkomsten vind u hier:

Meer informatie

Gerelateerde onderwerpen

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website