Over dit programma

Gezondheidsverschillen - Beter benutten van het gezondheidspotentieel van mensen met een lagere sociaaleconomische positie

Door preventiebeleid in de zorg zijn Nederlanders gemiddeld gezonder geworden: de levensverwachting is gestegen en mensen blijven langer gezond. Dit geldt echter niet voor alle groepen in onze samenleving; met name onder mensen met een lage sociaaleconomische positie zijn relatief grote gezondheidsachterstanden. Dat maakt dat er nog een groot gezondheidspotentieel is dat aangesproken en gerealiseerd kan worden (WRR Policy Brief ‘Van verschil naar Potentie’, 2018).
Dit programma is gericht op onderzoek naar de wijze waarop dit bereikt zou kunnen worden.

Andere kennis nodig

Het besef groeit dat andere kennis nodig is om de gezondheid van mensen in een lagere sociaal-economische positie te begrijpen en te verbeteren. Drie belangrijke aspecten zijn daarbij noodzakelijk:

  1. Denken en handelen vanuit een systeembenadering: de gezondheid van verschillende bevolkingsgroepen moet worden begrepen als de uitkomst van complexe, samenhangende en interacterende dynamieken, op verschillende schalen en verschillende tijdsvakken.
  2. Aansluiten bij actorperspectief: onderzoek naar de werkzaamheid van een aanpak en de ontwikkeling van handelingsperspectieven moet aansluiten bij een actorperspectief.
  3. Doelgroepparticipatie: samenwerken met mensen uit de doelgroep op relevante momenten in het onderzoeksproces.

Kansrijke doorbraken voor het vergroten van gezondheidspotentieel van mensen in een lagere sociaaleconomische positie moeten vanuit een systeembenadering worden geïdentificeerd en gedefinieerd, en empirisch moet worden onderzocht hoe bepaalde aanpakken deze doorbraken duurzaam kunnen realiseren. Implementatie en impact zijn vanaf de start van het programma leidend.

Subsidiemogelijkheden Nationale Wetenschapsagenda

De Nationale Wetenschapsagenda (NWA) stelt € 4.835.000 beschikbaar om hier onderzoek naar te doen. Aanvragen kunnen worden ingediend door een consortium waarin de brede kennisketen en een breed palet aan disciplines is vertegenwoordigd.
De subsidieoproep kent drie fasen:

Stand van zaken subsidieronde

De subsidieronde bevindt zich momenteel in fase II van subsidieaanvraag op uitnodiging. Aanvragers hebben op basis van hun ingediende vooraanmelding (project idee) advies ontvangen over het al dan niet uitwerken van een volledige aanvraag. Indiening van een uitgewerkte aanvraag is alleen mogelijk op uitnodiging van het ZonMw programmateam. Het aanvraagformulier en het begrotingsformat vindt u hierboven. Omdat de NFU tarieven nog niet zijn aangepast voor 2021 is het mogelijk dat in een later stadium nog een nieuwe begroting gevraagd zal worden.

Naar verwachting kunnenin fase II 4 projecten worden gehonoreerd met een maximum budget van 1 miljoen en een looptijd van 48 maanden.

Voor het overkoepelende project is € 835.000 beschikbaar met een maximale looptijd van 30 maanden.

Informatie- en matchmakingbijeenkomsten

  1. Informatiebijeenkomst (6 november 2020) over de doelstelling, opzet, randvoorwaarden en procedure van de oproep presentaties van ZonMw en NWO en een vraaggesprek met VWS. Met 70 deelnemers die diverse vragen hadden. Presentaties informatiebijeenkomst 6 november
     
  2. Matchmakingbijeenkomst (13 november 2020.), waarin meer dan 40 deelnemers onderling kennismaakten en mogelijke matchmaking verkenden. Presentatie matchmakingsbijeenkomst 13 november
  3. Matchmakingsbijeenkomst (22 januari 2021). Er waren 70 deelnemers aanwezig. Thema’s voor matching waren o.a.: Armoede en health literacy, Positieve gezondheid, Omgeving, Psychosociale gezondheid, Jeugd, Zelfredzaamheid, Leefstijl, Opleiding & werk, Samenwerking met doelgroep en Structurele achterliggende oorzaken. Presentatie met Mentimeter resultaten.


Meer informatie

Gerelateerde onderwerpen

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website