Kennisagenda Microplastics & Health

Wat is de huidige stand van wetenschappelijke kennis over microplastics en gezondheid? Wat weten we wel en niet over de mogelijke gezondheidseffecten van kleine plastic deeltjes, en wat we kunnen doen om de effecten te beperken? Lees de kennisagenda over Microplastics & Health.

ZonMw heeft op verzoek van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) verkend welke vragen leven bij beleidsmakers, maatschappelijke organisaties, en in de praktijk. Het resultaat is een kennisagenda met aanbevelingen over welke kennis nodig is, en hoe die te ontwikkelen en gebruiken. De kennisagenda is op 11 januari 2021 overhandigd aan de Staatssecretaris Stientje van Veldhoven.

Huidige stand Microplastics

Microplastics, de verzamelnaam voor kleine en zeer kleine plastic deeltjes, komen overal voor. Langs allerlei routes (bijvoorbeeld via lucht, voeding en water) kunnen ze ons lichaam binnendringen. Hoe groot precies die blootstelling is en wat microplastics in ons lichaam doen, is nog grotendeels onbekend. Wel weten we zeker dat plasticdeeltjes vrijwel niet worden afgebroken en zijn er aanwijzingen dat zij op verschillende manieren schadelijk kunnen zijn.

Aanbevelingen

Op basis van de input van vele betrokkenen zijn de belangrijkste aandachtsgebieden en kennisvragen geformuleerd en wordt aanbevolen de eerstkomende 5 jaar in te zetten op:

 • Gezamenlijk programmeren vanuit een raamwerk voor health impact assessment
  Het raamwerk is een routekaart van kennis naar oplossingen. Het maakt inzichtelijk welke kennis prioriteit heeft, en vormt de basis voor voorlopige inschattingen van gezondheidsrisico’s en het bepalen van zinvolle maatregelen. Het biedt een basis voor een verdeling van verantwoordelijkheden, rollen en taken van de diverse betrokkenen vanuit beleid, kennisinstituten, bedrijfsleven, en NGO’s om te komen tot effectieve (inter)nationale samenwerkingsvormen om mogelijke gezondheidseffecten van microplastics te reduceren.
 • Kennis van gezondheidseffecten
  De enige manier om zo snel mogelijk te bepalen welke van de theoretisch denkbare gezondheidseffecten ook daadwerkelijk een hazard betekent, is systematisch onderzoek in diverse modelsystemen (o.a. weefselkweken, proefdieren, lichaamsmateriaal). De allerkleinste deeltjes verdienen daarbij specifieke aandacht, omdat hierover het minst bekend is en de verwachte impact het grootst.
 • Inzetten op verbetering van meetmethoden en meten van blootstelling
  Alleen als het gehele spectrum aan deeltjesgroottes en -vormen gemeten kan worden, zijn zinnige uitspraken te doen over gezondheidsrisico’s en het effect van innovaties en maatregelen. Dat geldt zowel voor metingen in water en lucht als voor metingen in voeding en in het lichaam (inwendige blootstelling).
 • Werken aan de vertaalslag van modelsystemen naar mens
  Hoewel fundamentele kennis onmisbaar is, is een celkweek of een zebravis natuurlijk geen mens. Er bestaan technieken voor het extrapoleren van zulke modelsystemen naar de mens. Daarnaast zijn epidemiologische en klinische gegevens uiteindelijk onmisbaar voor het inschatten van daadwerkelijke hazards.

Lees het volledige rapport

Kennisagenda Microplastics & Health (NL)

Report Microplastics & Health (english)

Wordt microplastic het asbest van de 21e eeuw?

Er gaat veel geld naar onderzoek en de bestrijding van plastic in de oceaan, maar er is relatief weinig aandacht voor plastic in het menselijk lichaam. En dan met name over de allerkleinste plasticdeeltjes: microplastic. Dat moet anders, zegt onderzoeker Heather Leslie in Spraakmakers. Luister het radioprogramma op nporadio1.nl.

Contact

Frank Pierik
Programmamanager

+31 70 349 54 77

Programma en onderzoeken Microplastics & Health

Het programma Microplastics & Health is opgesteld om meer inzicht te krijgen in de mogelijke gezondheidseffecten van kleine plastic deeltjes, en wat we kunnen doen om de effecten te beperken. Er zijn vijftien kortlopende projecten gestart, met een fundamentele invalshoek.

Lees meer over het programma Microplastics & Health en de belangrijkste onderzoekresultaten tot nu toe.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website