Over dit programma

Mensen met een zintuiglijke beperking

De groep mensen met een zintuiglijke beperking is net zo divers als de Nederlandse bevolking. Allerlei vormen van slechtziendheid of blindheid, doofheid, slechthorendheid en communicatieve beperkingen komen voor. En waar zij behoefte aan hebben loopt sterk uiteen, waardoor er maatwerk nodig is. De zorg en ondersteuning voor deze groep mensen vragen daarom om specifieke kennis en deskundigheid.

Doel en ambitie

De Expertisefunctie Zintuiglijk Gehandicapten (ZG) is een samenwerkingsverband van instellingen die specialistische kennis op het gebied van mensen met zintuiglijke beperkingen hebben. Het doel is het ontwikkelen van kennis én het maximaal inzetten van deze kennis. Om uiteindelijk te komen tot toepassingen die ervoor zorgen dat de samenleving toegankelijker wordt. De instellingen willen hiermee ook de maatschappij bewuster maken van de problemen waar mensen met zintuiglijke beperkingen tegenaan lopen.

De ambitie van de Expertisefunctie ZG is dat de resultaten op korte of langere termijn een positief effect opleveren voor de mensen met een zintuiglijke beperking, hun naasten en/of voor de samenleving. Er moet een omgeving worden gecreëerd waarin innovatie, kennis ontwikkelen, delen en toepassen in het behandelen en ondersteunen van cliënten zo goed mogelijk kan plaatsvinden.

Het ontwikkelen en toepassen van kennis

Het inrichten van de Expertisefunctie begint bij de cliënt en zijn sociale netwerk zelf. De vragen die zij hebben en de problemen waar ze tegenaan lopen zijn de basis voor het ontwikkelen van nieuwe kennis en toepassingen. Met als uiteindelijk doel dat instellingen dit toepassen binnen de zorg en ondersteuning. Maar ook dat kennis laagdrempelig en direct beschikbaar is voor mensen met een visuele en/of auditieve/communicatieve beperking en voor hun persoonlijk en professioneel netwerk.

Erkende instellingen uit de deelsectoren

De ZG-sector bestaat uit twee deelsectoren, organisaties voor mensen met een auditieve en/of communicatieve beperking en organisaties voor mensen met een visuele beperking.

Erkende instellingen uit de deelsector Visueel:

  • Bartimeus
  • Koninklijke Visio

Erkende instellingen uit de deelsector communicatief/auditief:

  • Koninklijke Kentalis
  • Koninklijke Auris Groep
  • Nederlandse Stichting voor het Dove en Slechthorende Kind (NSDSK)

De erkende instellingen werken samen met diverse partners.

Deelsectorplannen en financiering

Beide deelsectoren hebben een meerjarig deelsectorplan opgesteld. Dit plan bevat een uitwerking van de gezamenlijke ambitie. De meerjarige deelsectorplannen zijn in december 2019 goedgekeurd door ZonMw. Tussen 2020 en 2022 ontvangen de instellingen in totaal 61 miljoen euro om gezamenlijk expertise te ontwikkelen.

Onderzoek en innovatie

Er worden gedurende de looptijd van dit programma verschillende onderzoeksrondes georganiseerd. In zogenoemde 'gesloten' rondes kunnen de erkende ZG-expertiseorganisaties onderzoeksvoorstellen indienen. Daarnaast wordt ook belang gehecht aan ruimte voor innovatie, actuele ontwikkelingen en indiening door andere (niet erkende) organisaties. Er worden daarom ook ‘open’ subsidierondes georganiseerd. In deze ronde moeten indienende organisaties wel samenwerking zoeken met tenminste één van de erkende ZG-expertiseorganisaties.

Download de programmatekst

Gerelateerde onderwerpen

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website