Over dit programma

Doel

Het doel van de Expertisefunctie Zintuiglijk Gehandicapten (ZG) is het ontwikkelen van kennis én het maximaal inzetten van deze kennis, om zo de best mogelijke zorg én ondersteuning aan mensen met een zintuiglijke beperking te realiseren. Best mogelijke zorg en ondersteuning betekent in dit geval dat de ZG-problematiek zo vroeg mogelijk en adequaat wordt herkend. De ambitie van de Expertisefunctie ZG is, dat de resultaten op korte of langere termijn een positief effect opleveren voor de mensen met een zintuiglijke beperking, hun naasten en/of de participatie aan de samenleving. De kennisontwikkeling concentreert zich op de vragen van mensen met een zintuiglijke beperking en hun persoonlijke en professionele netwerk, hun participatie in de samenleving en de kwaliteit van leven van de doelgroep in zijn totaliteit. De reguliere zorgverlening en ondersteuning van mensen met een zintuiglijke beperking, maken geen onderdeel uit van de Expertisefunctie ZG.

Verandertraject

Een adviescommissie heeft in 2017 uitgangspunten voor de toekomstige inrichting, kwaliteit en financiering van de expertisefunctie geformuleerd. Deze uitgangspunten vormen samen de hoofdingrediënten van het gewenste eindmodel waar de sector de komende vier jaar gefaseerd naartoe groeit. Een belangrijk doel binnen het programma Expertisefunctie ZG is dan ook om dit veranderproces te coördineren en ondersteunen. Bij dit traject zijn alle instellingen betrokken die expertise hebben op het gebied van de zorg voor mensen met een visuele, auditieve of communicatieve beperking. Zie voor meer informatie de programmatekst.

Instellingen

De ZG-sector valt uiteen in twee deelsectoren, namelijk in organisaties voor mensen met een auditieve en/of communicatieve beperking en organisaties voor mensen met een visuele beperking. Bartiméus en Koninklijke Visio zijn de erkende instellingen die gaan samenwerken in het consortium Visueel. In het consortium auditief/communicatief nemen Koninklijke Kentalis, Koninklijke Auris Groep en Nederlandse Stichting voor het Dove en Slechthorende Kind (NSDSK) deel.

Deelsectorplannen

Beide deelsectoren hebben een meerjarig deelsectorplan opgesteld. Dit plan bevat een uitwerking van de gezamenlijke ambitie van de deelsector en hoe zij gekoppeld hieraan gefaseerd toe wil groeien naar het gewenste eindmodel. De meerjarige deelsectorplannen zijn in december 2019 goedgekeurd door ZonMw. Tussen 2020 en 2022 ontvangen de instellingen in totaal 61 miljoen euro om gezamenlijk expertise te ontwikkelen.

Onderzoek en innovatie

Er worden gedurende de looptijd van dit programma verschillende onderzoeksrondes georganiseerd. In zogenoemde gesloten rondes kunnen erkende ZG-expertiseorganisaties in consortiumverband onderzoeksvoorstellen indienen die passen binnen de programmalijnen op thema of doelgroep. Daarnaast wordt ook belang gehecht aan ruimte voor innovatie, actuele ontwikkelingen en indiening door andere (niet erkende) organisaties. Er worden daarom parallel aan de uitvoering van de meerjarige deelsectorplannen ook ‘open’ subsidierondes georganiseerd. Indienende organisaties moeten wel samenwerking zoeken met tenminste één van de erkende ZG-expertiseorganisaties.

Programmateam

U vindt de contactgegevens in de rechterkolom op deze pagina. Klik hier voor meer informatie over de ZonMw-medewerkers.

Gerelateerde onderwerpen

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website