Over dit programma

Doel

De Expertisefunctie Zintuiglijk Gehandicapten (ZG) is een samenwerkingsverband van instellingen die specialistische kennis op het gebied van mensen met zintuiglijke beperkingen hebben. Het doel is het ontwikkelen van kennis én het maximaal inzetten van deze kennis. Om uiteindelijk te komen tot toepassingen die ervoor zorgen dat de samenleving toegankelijker wordt. De instellingen willen hiermee ook de maatschappij bewuster maken van de problemen waar mensen met zintuiglijke beperkingen tegenaan lopen.

Mensen met een zintuiglijke beperking

De groep mensen met een zintuiglijke beperking is net zo divers als de Nederlandse bevolking. Allerlei vormen van slechtziendheid of blindheid, doofheid, slechthorendheid en communicatieve beperkingen komen voor. En waar zij behoefte aan hebben loopt sterk uiteen, waardoor er maatwerk nodig is. De zorg en ondersteuning voor deze groep mensen vragen daarom om specifieke kennis en deskundigheid.

Het ontwikkelen en toepassen van kennis

Het inrichten van de Expertisefunctie begint bij de cliënt en zijn sociale netwerk zelf. De vragen die zij hebben en de problemen waar ze tegenaan lopen zijn de basis voor het ontwikkelen van nieuwe kennis en toepassingen. Met als uiteindelijk doel dat instellingen dit toepassen binnen de zorg en
ondersteuning. Maar ook dat kennis laagdrempelig en direct beschikbaar is voor mensen met een auditieve / communicatieve beperking en voor hun persoonlijk en professioneel netwerk.

Ambitie

De ambitie van de Expertisefunctie ZG is dat de resultaten op korte of langere termijn een positief effect opleveren voor de mensen met een zintuiglijke beperking, hun naasten en/of voor de samenleving. Er moet een omgeving worden gecreëerd waarin innovatie, kennis ontwikkelen, delen en toepassen in het behandelen en ondersteunen van cliënten zo goed mogelijk kan plaatsvinden.

Erkende instellingen

De ZG-sector bestaat uit twee deelsectoren:
•    Organisaties voor mensen met een auditieve en/of communicatieve beperking.
•    Organisaties voor mensen met een visuele beperking.

Bartiméus en Koninklijke Visio zijn de erkende instellingen die gaan samenwerken op het gebied van Visueel.
Koninklijke Kentalis, Koninklijke Auris Groep en Nederlandse Stichting voor het Dove en Slechthorende Kind (NSDSK) deel op het gebied van auditief/communicatief.

Deelsectorplannen en financiering

Beide deelsectoren hebben een meerjarig deelsectorplan opgesteld. Dit plan bevat een uitwerking van de gezamenlijke ambitie. De meerjarige deelsectorplannen zijn in december 2019 goedgekeurd door ZonMw.
Tussen 2020 en 2022 ontvangen de instellingen in totaal 61 miljoen euro om gezamenlijk expertise te ontwikkelen.

Onderzoek en innovatie

Er worden gedurende de looptijd van dit programma verschillende onderzoeksrondes georganiseerd. In zogenoemde gesloten rondes kunnen de erkende ZG-expertiseorganisaties onderzoeksvoorstellen indienen.
Daarnaast wordt ook belang gehecht aan ruimte voor innovatie, actuele ontwikkelingen en indiening door andere (niet erkende) organisaties. Er worden daarom ook ‘open’ subsidierondes georganiseerd. Indienende organisaties moeten wel samenwerking zoeken met tenminste één van de erkende ZG-expertiseorganisaties.

Projectresultaten en achtergrond

Op deze pagina vindt u meer informatie over de projectresultaten en achtergrond van het programma.

Gerelateerde onderwerpen

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website