Projecten

Psychosociaal functioneren bij Syrische statushouders: incidentie en schaalbare (vroeg-) signalering met een mobiel audio-instrument (SCALES-S)

Afgerond (maart 2019 - september 2022)

Syrische statushouders zijn momenteel de grootste groep statushouders in Nederland. Velen van hen hebben in Syrië of tijdens hun reis naar Nederland traumatische gebeurtenissen meegemaakt. Ook ervaren velen moeilijkheden in Nederland, zoals de asielprocedure of het niet kunnen krijgen of voortzetten van werk en opleiding. Somberheid en stress Syrische statushouders zijn doorgaans veerkrachtig,...

Bekijk dit project

Cursus ‘Vrouwen en Gezondheid’. Nuldelijnszorg voor vluchtelingenvrouwen die seksueel en gendergerelateerd geweld (SGBV) hebben ervaren.

Lopend (oktober 2020 - februari 2023)

Seksueel en gendergerelateerd geweld In Nederland ervaren vluchtelingen, ook met een verblijfsvergunning, problemen op het gebied van gezondheid en zorg. Seksueel en gendergerelateerd geweld (sexual and gender-based violence, SGBV) zoals verkrachting, partnergeweld en mensenhandel vormt een aanhoudende bedreiging voor met name (jonge) vluchtelingenvrouwen voor, tijdens en na de vlucht. SGBV heeft...

Bekijk dit project

FAME: Implementatie en procesevaluatie van preventieve meer-gezinsgroepen voor statushouders

Afgerond (september 2020 - oktober 2022)

FAME Dit praktijkproject betreft een implementatie met procesevaluatie van FAME (Family Empowerment), een preventief programma ter ondersteuning van statushouders, ouders en kinderen die zich als nieuwkomers in gemeenten hebben gevestigd. Het gezinsleven van vluchtelingen staat onder druk. Er hebben zich in het recente verleden vaak ingrijpende gebeurtenissen voorgedaan. Immers, veel vluchteling...

Bekijk dit project

Interpersoonlijke therapie bij ouders met een vluchtelingenachtergrond in nulde- en eerstelijn

Lopend (januari 2021 - juli 2023)

Door gebeurtenissen zoals traumatische ervaringen, verlies en problemen met het opstarten van een nieuw leven in Nederland, kunnen vluchtelingen meer kwetsbaar zijn voor psychische problemen. Deze negatieve gebeurtenissen kunnen ook invloed hebben op gezinnen en de relaties tussen verschillende gezinsleden, met name in de relatie tussen ouders en kinderen, doordat ouders, vanwege hun eigen...

Bekijk dit project

Seksueel en gendergerelateerd geweld bespreekbaar maken bij vluchtelingenvrouwen en (zorg)professionals

Afgerond (oktober 2020 - augustus 2022)

Vluchtelingenvrouwen Seksueel en gendergerelateerd geweld komt veel voor bij vrouwen die gevlucht zijn. In het land van herkomst, tijdens de vlucht en/of in Nederland lopen vluchtelingenvrouwen een hoog risico om hier slachtoffer van te worden. Seksueel en gendergerelateerd geweld hebben vaak ernstige lichamelijke en psychische gevolgen. Het is daarom belangrijk dat slachtoffers zich bewust zijn...

Bekijk dit project

Centering Pregnancy statushouders in Nederland: proeftuin met Eritrese statushouders in Amsterdam

Afgerond (september 2020 - juni 2022)

Doel Het doel van dit project is het verbeteren van de verloskundige en psychosociale zorg en ondersteuning voor Eritrese zwangeren in Amsterdam. Methode Een manier om dat te doen is door de zorg tijdens de zwangerschap anders te regelen. In dit project is hiervoor de online groepsaanpak Centering Pregnancy verder uitgewerkt en aangepast voor Eritrese zwangeren. Daarbij is samengewerkt met...

Bekijk dit project

Preventieve aanpak betreffende psychische gezondheid en middelengebruik onder statushouders in Utrecht

Lopend (januari 2021 - juli 2022)

Vluchtelingen zijn extra kwetsbaar voor het ontwikkelen van problematisch middelengebruik en psychische problemen. Bovenmatig of problematisch gebruik van middelen kan voortkomen uit, leiden tot, of invloed hebben op psychische klachten, zeker bij een groep waarbij meerdere risicofactoren aanwezig zijn. Onder statushouders zelf, maar ook onder intermediairs werkzaam met statushouders is...

Bekijk dit project

'Preventieve Ouderschapsondersteuning: verbeteren toegang tot zorg aan vluchtelingengezinnen'

Afgerond (oktober 2020 - oktober 2022)

Vluchtelingkinderen en volwassenen lopen een hoog risico op (psychosociale) problemen. Het gevolg hiervan is dat vluchtelinggezinnen onder grote druk (kunnen) komen te staan. Voor zorg zijn kinderen afhankelijk van hun ouders. Hiervoor is het nodig dat vluchtelingouders begrip en kennis hebben van de mogelijke (psychosociale) problemen van hun kinderen en de noodzaak en mogelijkheden van...

Bekijk dit project

Preventieve GGZ interventie voor AMV en ex-AMV

Lopend (oktober 2020 - mei 2023)

In samenwerking met de gemeente Winterswijk en Berkelland wil GGNet Centrum voor Interculturele GGZ (GCIG) een bestaande preventieve ggz interventie voor (ex-)AMV-en (Alleenstaande Minderjarige Vluchteling) tot 27 jaar, doorontwikkelen. De interventie draagt bij aan een positief effect op de psychosociale gezondheid. De reeds bestaande interventie is meerdere malen uitgevoerd op een kleinschalige...

Bekijk dit project

Doorontwikkeling BAMBOO – een preventieprogramma ter versterking van positieve mentale gezondheid van statushouders

Lopend (september 2020 - juli 2023)

In opdracht van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) heeft de organisatie Gezondheidszorg Asielzoekers (GZA) een preventieprogramma ontwikkeld; het BAMBOO programma. BAMBOO programma Het BAMBOO programma bestaat uit vijf modules die zich richten zich op: •    het bewust worden van de eigen veerkracht •    het vergroten van positieve emoties en accepteren van negatieve emoties •    het...

Bekijk dit project

Wie ben jij? Wat kan je, wat heb je nodig?

Afgerond (januari 2019 - november 2020)

Doel Met behulp van een nieuwe werkwijze wilde dit project statushouders beter zien: wie ben jij, wat kan jij en wat heb je nodig? Dit is een holistische manier van kijken. De holistische visie bestaat uit het beschouwen van statushouders als een geheel waarbij de samenhang tussen lichaam, geest, sociaal en maatschappelijk van belang is voor de weg naar integratie en arbeid. Werkwijze De...

Bekijk dit project

EmpowerMENT: EMPOWERende, integrale persoonsgerichte ondersteuning en samenwerking vanuit de eerste lijn voor screening, begeleiding en verwijzing bij vluchtelingkinderen met MENTale problemen

Afgerond (september 2019 - juli 2022)

Veel minderjarige vluchtelingen hebben psychische problemen. Zij komen vaker dan gemiddeld bij de huisarts, maar krijgen minder vaak psychische hulp. Huisartsen vinden deze zorg moeilijk. Doelen Om de herkenning, verwijzing en ondersteuning van minderjarige vluchtelingen met psychosociale problemen vanuit de huisartsenpraktijk te verbeteren, wordt in Oss, Cuijk, Nijmegen en Eindhoven de het...

Bekijk dit project

Traumagerichte interventies (EMDR en KIDNET) voor vluchtelingenkinderen: een gerandomiseerd multi-site onderzoek (KIEM)

Afgerond (maart 2019 - april 2022)

Vluchtelingenkinderen die nog niet lang in Nederland verblijven, worden slechts beperkt doorverwezen voor specialistische behandeling. Dit terwijl meer kinderen gebaat zijn bij therapie in geval van traumatische stress. Posttraumatische stress Hoewel de meeste kinderen die traumatische gebeurtenissen meemaken geen posttraumatische stress (PTSS) klachten ontwikkelen, is de situatie van...

Bekijk dit project

Vroege signalering en interventie bij psychische problemen vluchtelingenkinderen

Lopend (maart 2019 - september 2022)

Vluchtelingenkinderen hebben speciale aandacht nodig voor hun mentale gezondheid. Ze hebben een verhoogd risico op psychische problemen die een gezonde ontwikkeling in de weg kunnen staan. Gemiddeld hebben ze meer heftige gebeurtenissen meegemaakt dan in Nederland opgegroeide kinderen en meer kans op het krijgen van een posttraumatische stressstoornis (PTSS). Bovendien is hun omgeving vaak minder...

Bekijk dit project

7ROSES: een laagdrempelige empowerment methodiek voor statushouders met psychosociale problemen in Nederland

Afgerond (januari 2019 - februari 2020)

Statushouders met psychische klachten weten regelmatig niet goed de weg naar de reguliere ggz te vinden, omdat het vaak hoogdrempelig is en/of er lange wachttijden zijn. Zo kunnen niet-gesignaleerde mentale klachten leiden tot sociaal isolement en maatschappelijke uitval. Doel Het doel van dit project was om de persoonlijke (draag)kracht van nieuwe statushouders met participatie- en...

Bekijk dit project

Blended learning: trainingen. Cultuursensitief behandelen voor GGZ professionals

Afgerond (januari 2019 - februari 2020)

Doel ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum ontwikkelt in dit praktijkproject een training ‘cultuursensitief behandelen’ waarin ggz-professionals handvatten aangereikt krijgen om de slagingskans van therapie aan statushouders te vergroten. Het doel is meer ggz-behandelaars trainen in cultuursensitief behandelen zodat grotere groepen statushouders toegang hebben tot cultuursensitieve ggz-behandelaars....

Bekijk dit project

Eritrese AMV in Den Haag: integrale ketensamenwerking voor een goede transitie van 18- naar 18+

Afgerond (maart 2019 - oktober 2020)

Zorgverleners die werken met Eritrese Alleenstaande Minderjarige Vreemdelingen (AMV) en AMV’ers zelf vragen om betere psychosociale hulpverlening. Ook de Jeugdombudsman uit Den Haag schreef een rapport over de noodzaak van goede hulp bij deze overgang om te voorkomen dat deze AMV’ers niet de hulp krijgen die ze nodig hebben. Doel Het doel van dit éénjarige project was het verbeteren van de...

Bekijk dit project

Mind Power: de psycho-educatie training voor jonge statushouders

Afgerond (maart 2019 - juni 2020)

Aandacht voor mentale gezondheid vluchtelingenjongeren met project MindPower Het leven van een puber is al niet altijd makkelijk, maar als je als kind hebt moeten vluchten, kun je in de pubertijd tegen extra problemen aanlopen. Daarom startte VluchtelingenWerk, samen met de gemeente Zaanstad, ISK Saenredam, Jeugdteam Zaanstad en kenniscentrum Pharos, speciaal voor deze doelgroep het pilot-project...

Bekijk dit project

Ontwikkeling van een laag-intensieve psychologische interventie (PM+) voor en door Eritrese vluchtelingen.

Afgerond (maart 2019 - september 2020)

Er zijn specifieke zorgen over statushouders met een Eritrese achtergrond. Voor hen is toegang tot professionele zorg voor psychische klachten vaak een extra uitdaging. Zij hebben bijvoorbeeld niet het voordeel dat veel statushouders met een Syrische achtergrond wel hebben, namelijk dat veel (zorg)instellingen Arabisch sprekend personeel hebben. Doel Met dit project wilden we een veelbelovende...

Bekijk dit project

Safe and Sound

Afgerond (mei 2019 - december 2020)

Vluchtelingenkinderen hebben in het land van herkomst, tijdens de vlucht en in de periode van asielaanvraag veel meegemaakt. De natuurlijke veerkracht (resilience) en de aanwezigheid van beschermende factoren in de omgeving kunnen grotendeels voorkomen dat deze gebeurtenissen en de daardoor ervaren stress en onzekerheid leiden tot psychosociale klachten. Maar er zijn ook jonge statushouders die...

Bekijk dit project

Voorbereid op gezinshereniging

Afgerond (januari 2019 - augustus 2020)

Gezinshereniging bij vluchtelingengezinnen veroorzaakt naast vreugde en blijdschap ook regelmatig complexe problemen. Denk bijvoorbeeld aan het niet kunnen delen van traumatische ervaringen, de hoge kosten van gezinshereniging en de afhankelijkheid van na-reizigers van hun partner. Deze factoren kunnen leiden tot spanningen tussen ouders onderling en tussen ouders en kinderen. In 2017 was 47% van...

Bekijk dit project

Toeleiding tot de zorg voor vluchtelingen in Nederland: een praktijkproject naar de versterking daarvan en een onderzoek naar nieuwe interventies voor een meer effectieve cultuursensitieve manier van werken

Afgerond (september 2020 - juli 2022)

Zolang de Nederlandse samenleving nieuwkomers ontvangt, is de vraag naar de juiste ondersteuning voor nieuwkomers actueel. Regelmatig verschijnt er onderzoek dat het bereik van en de maatschappelijke aansluiting op migrantendoelgroepen te kort schiet. Sinds de komst van nieuwkomers zijn professionals op zoek naar praktijkgerichte oplossingen. Ook in de zorg worden we nog steeds geconfronteerd met...

Bekijk dit project
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website