Extra budget voor Zorg voor Vluchtelingen

Er is extra budget van 1 miljoen euro beschikbaar gesteld voor het ZonMw-programma Zorg voor Vluchtelingen. Het programma Zorg voor vluchtelingen is in 2018 opgezet en sindsdien zijn er 2 subsidierondes uitgevoerd. Met dit aanvullende budget wordt ingezet op signalering van knelpunten, ervaringsdeskundigheid en wederom een subsidieronde.

Signaleren van knelpunten

De zorg en ondersteuning aan vluchtelingen in Nederland verloopt nog niet optimaal. Dit komt onder andere doordat de ontwikkelde kennis en interventies niet voldoende kunnen worden opgeschaald. De komende periode willen we vanuit het programma  inzetten op de ervaren knelpunten en potentiële oplossingen.

Inzetten op ervaringsdeskundigheid

De laatste jaren is succesvol ingezet op ervaringsdeskundigheid. Ook daar waar het gaat om vluchtelingen is betrokkenheid en inzet vanuit de doelgroep bijzonder kansrijk. Potentie van vluchtelingen zelf is van belangrijke meerwaarde in ontwikkeling en innovatie binnen zorg en ondersteuning. De komende periode zal ingezet worden op versterken van ervaringsdeskundigheid.  

Nieuwe subsidieronde

Volgend op de vorige twee onderwerpen wordt er een subsidieronde ingezet voor het verbeteren van structurele knelpunten in de zorg.

Wat er al gebeurde

Het doel van dit programma is om activiteiten en middelen te bundelen en in te zetten om kennis over zorg en ondersteuning voor statushouders te verbeteren. In 2018 werd er al eens 2 miljoen euro beschikbaar gesteld door financiering van externe fondsen, lopende programma’s en programmareserves. Daarmee zijn 2 subsidierondes opengesteld, die zich hoofdzakelijk richtten op (psycho)sociale problematiek en het direct verbeteren van zorg en ondersteuning aan statushouders.

Impact van de afgelopen projecten

De impact van de projecten is groot. Dat werd bijvoorbeeld duidelijk tijdens een gezamenlijk met Pharos georganiseerd congres in de week van de gezondheidsverschillen in maart 2020, waarbij de eerste door ZonMw gefinancierde projecten hun resultaten presenteerden. Ook in een recente ZonMw publicatie over nieuwe manieren om statushouders te ondersteunen worden mooie resultaten vanuit de praktijk en vanuit de projecten gedeeld.

Waarom we inzetten op deze doelgroep

Het betreft een doelgroep die te vaak tussen wal en schip valt binnen de Nederlandse (geestelijke) gezondheidszorg. Cultuurverschillen en complexiteit van culturele sensitiviteit in de zorg is een van de vele oorzaken hiervoor. Juiste zorg en ondersteuning blijft voor deze doelgroep vaak achterwege, maar kan de brug vormen naar gezondheid en het vergroten van maatschappelijke participatie.

Meer informatie

Onderwerpen