Over dit programma

Op dit moment is er onvoldoende onderbouwing voor de meerwaarde van de inzet van extramurale hulpmiddelenzorg. Een keuze door de hulpmiddelengebruiker en zorgverlener voor de best passende zorg is niet goed mogelijk door een gebrek aan onafhankelijke kennis over de doelmatigheid ofwel de effecten en kosten van de extramurale hulpmiddelenzorg.

Het programma Goed Gebruik Hulpmiddelenzorg thuis (GGH) stimuleert kennisontwikkeling om de kwaliteit en specifiek de doelmatigheid van hulpmiddelenzorg in de thuissituatie te verbeteren. Goed Gebruik Hulpmiddelenzorg thuis is een vervolg op het programma Goed Gebruik Hulpmiddelenzorg (2018-2020). Om nog duidelijker te maken waar het programma om draait, hebben we aan de programmanaam het woord 'thuis' toegevoegd.

Twee programmalijnen

Het programma Goed Gebruik Hulpmiddelenzorg thuis kent twee programmalijnen.

I.    Onderzoek naar de effectiviteit en kosten

Het onderzoek naar de effectiviteit en kosten van de hulpmiddelenzorg in de thuissituatie (extramuraal) betreft zowel hulpmiddelenzorg die in het verzekerde pakket zit, als ook innovatieve hulpmiddelenzorg die (bijna) is toegelaten tot de markt en nog niet in het verzekerd pakket zit. De focus van het programma ligt primair op onderzoek naar hulpmiddelenzorg zoals omschreven in de Zorgverzekeringswet, Daarnaast is er beperkte uitbreidingsruimte voor onderzoek naar hulpmiddelenzorg vergoed via de Wet langdurige zorg en de Wet maatschappelijke ondersteuning.
Verder stelt het doelmatigheidsonderzoek de hulpmiddelengebruiker centraal: de vraag naar de kennis en verbetering van de zorg komt voort uit de gebruiker. De onderzoeksresultaten dienen bruikbaar te zijn voor het verzekerde pakket, kwaliteitsstandaarden en/ of richtlijnen. In deze infographic is de kern en afbakening van het programma gevisualiseerd.

II.    Versterken van de onderzoeksinfrastructuur

Klinisch onderzoek en bewijsvoering op het terrein van de hulpmiddelenzorg in de thuissituatie is relatief nieuw in Nederland. Om de kwaliteit en relevantie van het onderzoek te vergroten wordt nadrukkelijk ingezet op het versterken van de onderzoeksinfrastructuur op vier punten:

  1. onderzoekscapaciteit versterken,
  2. passende methodologieën beter leren toepassen,
  3. positie van hulpmiddelengebruikers versterken en
  4. structurele samenwerking tussen relevante stakeholders bevorderen.

Subsidie-instrumenten

Om de programmadoelen van Goed Gebruik Hulpmiddelenzorg thuis te bereiken, worden de volgende subsidie-instrumenten ingezet:

  • open subsidierondes voor doelmatigheidsstudies naar de effectiviteit en kosten;
  • voorbereidende studies, zoals pilotstudies om de onderzoeksopzet te optimaliseren en studies naar de uitvoerbaarheid van een doelmatigheidsonderzoek in de zorgpraktijk;
  • stimuleringssubsidies voor methodologieondersteuning en het bevorderen van samenwerking;
  • gerichte subsidierondes voor actuele en beleidsurgente doelmatigheidsvragen van beleidspartijen en
  • academische werkplaatsen met fellowships voor het stimuleren van een stevige kennis- en/ of onderzoeksinfrastructuur in de extramurale hulpmiddelenzorg.

Looptijd en budget

Het programma loopt van 2021 tot en met 2023 en het beschikbare budget is €15.525.000,-.

Gerelateerde onderwerpen

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website