Vooraankondiging subsidieronde kennishiaten rondom COVID-19 vaccinatie

ZonMw is van plan om begin september 2022 een subsidieoproep open te stellen over kennishiaten rondom COVID-19 vaccinatie. Onderzoek naar deze kennishiaten draagt bij aan het inrichten van het (toekomstige) vaccinatiebeleid en aan de voorbereiding op mogelijke toekomstige pandemieën. Het betreft urgent benodigd onderzoek waardoor er gebruik wordt gemaakt van een versnelde subsidieronde zonder projectidee-fase.

Achtergrond
In opdracht van de Programmadirectie COVID-19 van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft ZonMw het deelprogramma COVID-19 vaccinstudies opgezet. Dit deelprogramma richt zich op de kennisontwikkeling die in Nederland nodig is voor de optimale inzet van vaccinatie tegen COVID-19. Om richting en invulling te geven aan het deelprogramma is een kerncommissie vaccinstudies samengesteld, bestaande uit leden met expertise op het gebied van virologie, vaccinologie, immunologie en interne geneeskunde-infectieziekten. Op basis van een inventarisatie heeft de kerncommissie aangegeven dat met het aanbreken van een nieuwe fase in de pandemie, waarin het aantal gevaccineerde mensen met doorbraakinfecties toeneemt, er meer onderzoek nodig is naar de duurzame bescherming tegen COVID-19 na vaccinatie. Vervolgens zijn er door de kerncommissie urgente vaccinatie-gerelateerde onderwerpen geprioriteerd, welke in aanmerking komen voor financiering in deze subsidieoproep.

Kennisvragen rondom vaccinatie
Binnen deze subsidieronde is verdiepend onderzoek mogeljik naar onderstaande onderwerpen:
1)    Varianten, immuniteit en (langdurige) bescherming na COVID-19 vaccinatie, al dan niet in combinatie met een natuurlijke infectie. Denk hier o.a. aan onderzoek naar het immunologisch geheugen, cellulaire immuniteit, en correlaten van bescherming, waarbij er rekening gehouden dient te worden met bestaande en nieuwe varianten van het coronavirus.
2)    Vaccinveiligheid. Denk hierbij aan onderzoek naar eventuele lange termijnbijwerken en neveneffecten van vaccinatie.
Binnen het onderzoek dient er rekening gehouden te worden met de verschillende doelgroepen en vaccin platforms.

De kennis die het onderzoek zal opleveren is niet alleen nodig voor de noodzakelijke inrichting van het (toekomstige) vaccinatiebeleid, maar draagt ook bij aan de voorbereiding op nieuwe infectieziekten. Enerzijds door het vergroten van de kennis over de immuunrespons na vaccinatie, maar ook door het borgen en mogelijk vergroten van het vertrouwen in vaccinaties wat bijdraagt aan het bestrijden van een pandemie.

Subsidieoproep
Ter voorbereiding op het openstellen van de oproep kunt u alvast kennis nemen van de voorwaarden en beoordelingscriteria die gelden voor de subsidieoproep. Geïnteresseerde aanvragers kunnen deze informatie tevens gebruiken voor het opstellen van een eerste versie van een uitgewerkte aanvraag.

Voorwaarden
In het COVID-19 deelprogramma vaccinstudies wordt urgent benodigd onderzoek mogelijk gemaakt naar kennishiaten omtrent: 1) varianten, immuniteit en (langdurige) bescherming na COVID-19 vaccinatie, en 2) vaccinveiligheid. Om de kennisvragen op korte termijn te beantwoorden wordt kortlopend onderzoek uitgezet met een looptijd van maximaal 12 maanden, waarbij er gebruik wordt gemaakt van bestaande cohorten en reeds verzamelde data. Het wordt aangemoedigd om samenwerkingen op te zetten tussen onderzoeksgroepen indien dit passend en relevant is.

Daarnaast dienen aanvragende consortia ten minste te voldoen aan de volgende voorwaarden:
•    Het voorstel maakt duidelijk dat Nederland een unieke positie heeft om dit onderzoek te doen. Ofwel, dit is onderzoek waarbij we vanuit Nederland een toegevoegde waarde leveren op dat wat al internationaal is uitgezet.
•    Het onderzoek vindt niet al elders plaats. Voor alle onderwerpen geldt dat aannemelijk gemaakt kan worden dat het van toegevoegde waarde is naast al eerder of elders gehonoreerd onderzoek.
•    Het onderzoek mag geen deel uitmaken van de monitoring door het RIVM, European Medicines Agency (EMA) of door de fabrikant zelf, in het kader van wet en regelgeving.
•    Het onderzoek moet binnen enkele weken na honorering kunnen starten.
•    Het voorstel mag niet overlappen met lopende ZonMw aanvragen en dient in dat geval afgestemd te worden.
•    Borging: De ontwikkelde kennis moet in de toekomst opnieuw gebruikt kunnen worden.

Buiten de scope van deze subsidieoproep vallen:
•    Onderzoeksvoorstellen met uitsluitend de volgende patiëntenpopulaties:

  • Longtransplantatiepatiënten
  • Dialyse- en niertransplantatiepatiënten
  • Mensen met Syndroom van Down
  • Kankerpatiënten met solide tumoren
  • Patiënten met hematologische aandoeningen
  • Patiënten met een primaire of verworven immunodeficiëntie
  • HIV patiënten

•    Projecten die zijn aangesloten bij het HARMONY initiatief of aanvullend onderzoek waarbij gebruik gemaakt wordt van data voortkomend uit deze studies.
Momenteel zijn er al meerdere studies door ZonMw gefinancierd waarin wordt gekeken naar het effect van COVID-19 vaccinatie en naar de duurzame bescherming tegen COVID-19 na vaccinatie in deze patiëntenpopulaties.

Criteria
De algemene ZonMw-criteria vormen de basis voor de criteria voor relevantie en kwaliteit. Deze vindt u in de procedure brochure aanvragers. De oproep specifieke relevantie- en kwaliteitscriteria vindt u in de subsidieoproep. De voorwaarden en criteria die worden opgenomen in de gepubliceerde subsidieoproep zijn leidend. Houd de subsidiekalender in de gaten voor meer informatie over deze subsidieoproep.

Voorlopige tijdlijn*

Wat Wanneer
Publicatie oproep Begin september 2022
Deadline indienen uitgewerkte subsidieaanvraag    17 oktober 2022
Ontvangst commentaar commissie   11 november 2022
Deadline wederhoor 18 november 2022
Vergadering (evt. met interview)   Week van 5 december 2022
Streefdatum besluit Begin januari 2023

*de tijdlijn in de oproeptekst is leidend

Heeft u vragen? Neem dan contact op via covid19 [at] zonmw.nl (covid19[at]zonmw[dot]nl).

Meer informatie
•    Vervolgprogramma COVID (2021)
•    Deelprogramma vaccin COVID-19
•    Onderzoek naar corona en COVID-19