Vooraankondiging subsidieoproep ‘Burgerparticipatie binnen domeinoverstijgende samenwerkingsverbanden in de regio’

Vanaf 17 mei 2023 kunnen regionale domeinoverstijgende samenwerkingsverbanden een subsidieaanvraag doen voor het verstevigen en borgen van burgerparticipatie in het samenwerkingsverband.

Let op: Deze subsidieoproep is nog in ontwikkeling. De uiteindelijke oproeptekst kan daarom op onderdelen nog afwijken van deze vooraankondiging.

Zowel samenwerkingsverbanden die in een fase zitten waarin burgers al actief betrokken worden (koplopersfase) als verbanden waar dit nog in een opstartende fase zit (pioniersfase), kunnen een aanvraag doen. Met burgers bedoelen wij inwoners, cliënten, patiënten, naasten, vrijwilligers en/of mantelzorgers. Naast het verstevigen en borgen, is het ophalen en delen van kennis en handvatten voor het succesvol inzetten van burgerparticipatie onderdeel van deze subsidieronde.

Onderwerpen en fases van de samenwerkingsverbanden

De aanvragen in deze subsidieronde dienen gericht te zijn op één of meer van de volgende onderwerpen:

Het verstevigen en borgen van de rol van burgers bij het:

  1. Opstellen en uitvoeren van Regiobeelden en regioplannen;
  2. Opstellen en uitvoeren van Regionaal-Overleg-Acute-Zorgketen-beelden en -plannen (ROAZ);
  3. Opstellen en uitvoeren van Ouderenzorgplannen (domeinoverstijgende woon-, zorg-, leefplannen).

We maken onderscheid tussen samenwerkingsverbanden die zich in de koplopersfase bevinden en die zich in de pioniersfase bevinden. Het is in beide fases van belang dat er sprake is van, of ambitie is tot, co-creatie tussen burgers en professionals in van het opstellen en uitvoeren van de plannen:

  • In de pioniersfase zijn wensen en ideeën voor het gelijkwaardig betrekken van burgers uitgesproken, maar doelstellingen, afspraken en activiteiten bevinden zich nog in een beginstadium.
  • In de koploperfase worden burgers al gelijkwaardig betrokken op verschillende niveaus en is het doel versteviging en borging van deze gelijkwaardige samenwerking.

Kennisontwikkelingstraject

Aanvragen die subsidie toegekend krijgen, nemen deel aan een kennisuitwisselingstraject over burgerparticipatie binnen domeinoverstijgende samenwerkingsverbanden. In dit traject zullen de projecten sessies volgen waarin inspiratie en kennis delen centraal staat. Op deze manier kunnen samenwerkingsverbanden uit de pioniersfase leren van de ervaring van de koplopers en de koplopers kunnen inspiratie voor nieuwe ideeën opdoen dankzij de pioniers. Daarnaast zullen werkzame elementen verzameld worden, zodat deze ook breder beschikbaar komen.

Samenwerking ZonMw-programma’s

Deze subsidieoproep komt voort uit een samenwerking tussen de ZonMw-programma’s Juiste Zorg Op de Juiste Plek en Lokale Netwerken Samenhangende Ouderenzorg. Vanuit beide programma’s is samenwerking met burgers respectievelijk ouderen de afgelopen jaren gestimuleerd.

Budget

Het totale beschikbare subsidiebudget in deze subsidieronde bedraagt € 1.500.000,-. Het maximale aan te vragen subsidiebedrag per project is € 125.000,- met een maximale looptijd van 20 maanden. Het beschikbare budget wordt als volgt verdeeld over de onderwerpen: Regioplannen en ROAZ plannen (€ 1.000.000,-) en voor ouderenzorgplannen (€ 500.000,-). De helft van elk budget per onderwerp is beschikbaar voor pioniers en de andere helft van het budget is beschikbaar voor koplopers.

Belangrijke data

Op donderdag 29 juni 2023 om 14.00 uur sluit de subsidieoproep. Op dinsdag 6 juni van 12.00 tot 13.00 uur organiseert ZonMw een webinar. Tijdens deze online bijeenkomst zal de subsidieoproep toegelicht worden. Daarnaast is er ruimte om eventuele vragen te beantwoorden. U kunt zich via deze pagina aanmelden voor dit webinar.