Vooraankondiging oproep COVID-19 Besmetting en verspreiding: open ronde

ZonMw is van plan om midden oktober 2022 een subsidieoproep open te stellen rondom besmetting en verspreiding van SARS-CoV-2. Binnen deze subsidieronde (subsidieoproep) wordt voortgebouwd op behaalde resultaten op het gebied van besmetting en verspreiding van SARS-CoV-2 (COVID-19). Het betreft een open ronde, waarbij eerst een projectideefase ingezet wordt en later een uitgewerkte subsidieaanvragenfase.

Doel

Het doel van de subsidieronde is het genereren van nieuwe kennis over besmetting en verspreiding van SARS-CoV-2, ter identificering en onderbouwing van zowel huidige en nieuwe maatregelen als beleid met betrekking tot:
-    het voorkomen of uitstellen van COVID-19 besmetting,
-    het voorkomen van virusverspreiding in risicogroepen, en
-    de beheersing in de populatie om de pandemie te beperken.
In geval van uitblijven van een volgende golf van COVID-19 moet de gegenereerde kennis van toepassing zijn op andere infectieziekten en/of bijdragen aan pandemische paraatheid.

Achtergrond

In opdracht van de Programmadirectie COVID-19 van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft ZonMw het deelprogramma COVID-19 besmetting en verspreiding opgezet. Dit deelprogramma heeft als kerndoel het vergroten van kennis en expertise over COVID-19 besmettingen en verspreiding. Voor de inrichting is een kerncommissie aangesteld, die reeds geadviseerd heeft over invulling van de thema’s en selectie van urgente onderwerpen. Bovendien heeft de kerncommissie een prioritering aangebracht binnen de onderwerpen die onder de open subsidieronde zullen vallen.

Onderwerpen

De onderwerpen zijn in twee groepen onderverdeeld, afhankelijk van prioritering van de kerncommissie en kennisagenda van de Federatie Medisch Specialisten (FMS). Projecten beantwoorden bij voorkeur meerdere onderzoeksvragen tegelijk. Binnen groep A en B is er geen specifieke volgorde van prioritering.
A)    Door de kerncommissie geprioriteerde onderwerpen en/of onderwerpen uit de COVID-19 kennisagenda’s van de FMS
•    risicogroepen en kwetsbare groepen
•    effectieve interventies in overdrachtsroutes
•    relatie tussen COVID-19 en andere infectieziekten
•    relatie tussen vaccinatie en transmissie
B)    Overige onderwerpen
•    Viruskenmerken: virusvarianten
•    Transmissieroute
•    Gastheerfactoren: immuniteit en genetische factoren
•    Zwangere vrouwen en kinderen
•    One Health
•    Modeleren en scenario’s

Subsidieoproep

Ter voorbereiding op het openstellen van de oproep kunt u alvast kennis nemen van de voorwaarden en beoordelingscriteria die gelden voor de subsidieoproep. Geïnteresseerde aanvragers kunnen deze informatie tevens gebruiken voor het opstellen van een eerste versie van een projectidee.

Voorwaarden

Deze subsidieronde is onderdeel van het Vervolg programma COVID-19 en het deelprogramma COVID-19 besmetting en verspreiding. Aanvragen moeten passen binnen de kaders van beide programma’s.

Om de kennisvragen op korte termijn te beantwoorden wordt kortlopend onderzoek uitgezet met een looptijd van maximaal 12 maanden.

Onder deze subsidieoproep vallen niet:
-    Onderwerpen uit eerdere subsidierondes: herinfecties, verpleeghuizen, gedragsinterventies en desinfectie van patiëntenkamers;
-    Onderzoek naar uitsluitend patiëntenpopulaties met een verstoord immuunsysteem, zie ook deze ZonMw webpagina;
-    Onderzoek dat beter past binnen de subsidieronde kennishiaten rondom covid-19 vaccinatie.

Criteria

De algemene ZonMw-criteria vormen de basis voor de criteria voor relevantie en kwaliteit. Deze vindt u in de procedure brochure aanvragers. De oproep specifieke relevantie- en kwaliteitscriteria vindt u in de subsidieoproep. De voorwaarden en criteria die worden opgenomen in de gepubliceerde subsidieoproep zijn leidend. Hieronder staan de voorlopige relevantiecriteria. Houd de subsidiekalender in de gaten voor meer informatie over deze subsidieoproep.

Relevantiecriteria voor deze oproep zijn zoals beschreven in het Vervolg programma COVID-19 voor urgente onderwerpen. Ook bij deze open subsidieronde hebben projecten die aan deze relevantiecriteria voldoen voorrang:
‒    Het onderzoek is van groot belang omdat het op korte termijn impact kan hebben;
‒    Nederland heeft een unieke positie om dit te doen, ofwel: onderzoek waarbij we vanuit Nederland een toegevoegde waarde kunnen leveren op dat wat al internationaal is uitgezet;
‒    Het onderzoek vindt niet al elders plaats;
‒    Er is een competente onderzoeksgroep beschikbaar om dit op korte termijn op te pakken (haalbaarheid).

Overige relevantiecriteria voor deze oproep zijn:
1.    Bij gelijke kwaliteit hebben geprioriteerde onderwerpen (groep A) voorrang;
2.    Samenwerkende consortia van onderzoekers en projecten met internationale samenwerking hebben de voorkeur;
3.    Onderzoeken die samenwerking tussen verschillende domeinen/zorglevels betreffen (bijvoorbeeld tussen 1e lijn, 2e lijn en publieke zorg) worden aangemoedigd;
4.    Projecten beantwoorden bij voorkeur meerdere onderzoeksvragen tegelijk;
5.    Onderzoek dat niet alleen lessen oplevert voor de huidige pandemie, maar ook voor andere infectieziekten en toekomstige pandemieën hebben voorrang;
6.    Projecten maken zo veel mogelijk gebruik van bestaande databases, registraties, lopend onderzoek en bestaande cohorten. Waar nieuwe dataverzameling nodig is dient dit goed onderbouwd te worden.

Voorlopige tijdlijn*

 
Wat   Wanneer
Publicatie oproep  Midden oktober 2022
Deadline indienen projectidee 1 december 2022, 14.00 uur
Ontvangst advies commissie  januari 2023
Deadline indienen uitgewerkte subsidieaanvraag maart 2023
Ontvangst commentaar referenten april 2023
Deadline indienen wederhoor  april 2023
Besluit eind mei 2023
Uiterlijke startdatum    juni 2023

*de tijdlijn in de oproeptekst is leidend
Heeft u vragen? Neem dan contact op via covid19 [at] zonmw.nl (covid19[at]zonmw[dot]nl).

Meer informatie
•    Vervolgprogramma COVID (2021)
•    Deelprogramma Besmetting en verspreiding COVID-19
•    Onderzoek naar corona en COVID-19