Vijf projecten gehonoreerd binnen NWA-call Eenzaamheid

NWO honoreert 5 onderzoeksprojecten binnen het onderzoeksprogramma NWA Eenzaamheid. Er wordt ruim 5 miljoen euro verdeeld onder de projecten die allen wetenschappelijk vernieuwend en relevant onderzoek met maatschappelijke impact uitvoeren.

Eenzaamheid bij verschillende groepen in de samenleving

Er is nog weinig bekend over verschillende vormen van eenzaamheid bij verschillende groepen in de samenleving. Naast het onderzoek naar de verschillende vormen van eenzaamheid moet het onderzoek in deze Call for proposals ook voorzien in een doorvertaling van de beschikbare kennis naar praktijk, de deskundigheidsbevordering van professionals en vrijwilligers en beleidsontwikkeling op het terrein van eenzaamheid. Ook is nog onduidelijk in hoeverre het eenzaamheidstaboe bestaat, bij wie en wanneer, en hoe dit voor verschillende groepen kan worden doorbroken.

Dit onderzoek richt zich op een aantal onderbelichte doelgroepen waar eenzaamheid voorkomt. Namelijk: jongeren (11 t/m 17 jaar), jongvolwassenen (18 t/m 26 jaar), mantelzorgers van mensen met chronische of levenslange ziekte of beperking, mensen met een lichte verstandelijke beperking en ouderen uit een buiten-Europees herkomstland. 

De gehonoreerde projecten

Alle gehonoreerde projecten richten zich op een van de onderbelichte groepen. Zo is er een project dat zich richt op eenzaamheid onder leerlingen met speciale behoeften; een vaak onzichtbaar probleem. Samen met de doelgroep ontwerpt dit onderzoek tools voor scholen om o.a. kansengelijkheid te versterken en eenzaamheid te verminderen. Een ander project focust zich juist op eenzaamheid onder mantelzorgers. Met behulp van verschillende type mantelzorgers (jongeren, ouders en partners) ontwikkelt dit project interventies op basis van theoretische én ervaringskennis. 

Een gedetailleerd overzicht van alle gehonoreerde projecten vindt u hier.

Deze Call is onderdeel van het actieprogramma Eén tegen eenzaamheid. Dit is een initiatief van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport om eenzaamheid in Nederland te verminderen.

NWA Eenzaamheid

In opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) voert NWO het onderzoeksprogramma van de Nationale Wetenschapsagenda (NWA) uit. Binnen de NWA loopt momenteel ook een onderzoeksprogramma gericht op het thema eenzaamheid. 

De inmiddels gesloten NWA-call Eenzaamheid is opgedeeld in 2 fases. In de eerste fase wordt door verschillende consortia onderzoek gedaan naar de 5 doelgroepen die momenteel prioriteit hebben voor onderzoek naar eenzaamheid en werkzame aanpakken: jongeren (11 t/m 17 jaar), jongvolwassenen (18 t/m 26 jaar), mantelzorgers van mensen met chronische of levenslange ziekte of beperking, mensen met een lichte verstandelijke beperking en ouderen met een buiten-Europees herkomstland.

In de tweede fase richten de consortia zich gezamenlijk op een dwarsdoorsnijdend project, dat bijdraagt aan het begrip van de onderliggende oorzaken van eenzaamheid en daardoor inzicht geeft in algemeen toepasbare methoden om eenzaamheid te verminderen. 

Bij deze Call for proposals wordt nauw samengewerkt met ZonMw. Voor meer informatie over de NWA Eenzaamheid verwijzen we u naar de website van NWO

ZonMw & Eenzaamheid

Het ZonMw-programma Versterking Aanpak Eenzaamheid startte in 2019 als onderdeel van het actieprogramma "Eén tegen eenzaamheid”. Het ministerie van VWS gaf ons de opdracht om met subsidies startende én bestaande lokale initiatieven (extra) te ondersteunen bij het doorbreken, terugdringen en voorkomen van eenzaamheid onder ouderen. Deze opdracht voeren wij uit binnen het ZonMw-programma Langdurige Zorg en Ondersteuning

Gedurende de looptijd van het programma hebben 5 subsidierondes plaatsgevonden. Dit resulteerde in 134 door ZonMw gefinancierde projecten, gericht op het verminderen van eenzaamheid. Hoewel de focus aanvankelijk lag op eenzaamheid onder ouderen, is deze inmiddels uitgebreid naar andere doelgroepen.

In 2022 is de subsidieoproep 'Eenzaamheidsinterventies expliciteren en begeleiden naar erkenning' opengesteld. Met deze subsidie konden sociale interventies hun effectiviteit bij het verminderen van eenzaamheid expliciteren, en daarnaast stappen zetten voor het erkenningstraject van de Databank Effectieve sociale interventies.

Tijdens de uitvoering van het programma hebben projectleiders in twee subsidierondes begeleiding ontvangen van Leyden Academy. Dit leverde een schat aan zowel impliciete als expliciete kennis en ervaring op. Leyden Academy heeft deze geleerde lessen en bevindingen samengebracht in een dynamische kennissynthese.

NWO en ZonMw werken nauw samen om de verbinding tussen beide programma’s te waarborgen en te stimuleren dat de resultaten van de projecten, gehonoreerd binnen het onderzoeksprogramma NWA Eenzaamheid, goed landen in de praktijk. 
 

Colofon:
Tekst: NWO
Foto: NWO
Eindredactie: ZonMw