Vervolgimpuls om kennis- en adviesfunctie GGD te versterken

Vanaf nu kunnen GGD’en een vervolgimpuls aanvragen om verder te werken aan het verstevigen van hun positie - als regionale samenwerkingspartner voor gemeenten én als regionale schakel in het overkoepelend leernetwerk. Daarnaast is er vervolgsubsidie voor een samenwerkingsverband om het overkoepelend leernetwerk gezondheidsbevordering en preventie voort te zetten. In dit netwerk wisselen landelijke kennispartijen onderling én met GGD’en kennis uit.

Vervolg op eerdere impulsen en subsidie

In het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) en Integraal Zorgakkoord (IZA) is afgesproken om de kennisfunctie van GGD’en te versterken. In februari 2023 hebben GGD’en met een eerste ZonMw-impuls al gewerkt aan het versterken van hun positie en is met subsidie een overkoepelend leernetwerk opgezet. De ambities in het GALA en IZA zijn groot. Meer kennis over de implementatie en opschaling van erkende, én kansrijke interventies over de domeinen heen en verdere versterking van de kennis- en adviesfunctie van GGD’en is nodig. Daarom wordt een vervolg gegeven aan het landelijk leernetwerk gezondheidsbevordering en preventie. Hiertoe worden twee verschillende subsidies – in samenhang - aangeboden.

Vervolgimpuls versterken kennisfunctie GGD

Deze laagdrempelige subsidie heeft als doel de kennis- en adviesfunctie van GGD’en verder te versterken door het stimuleren van kennisuitwisseling tussen GGD’en, gemeenten en regionale en landelijke partijen en kennisinstellingen. Daarbij gaat het om zowel wetenschappelijke kennis als praktijkervaringen en ervaringskennis. 

Met deze impuls kunnen GGD’en aan de slag met:

 • Het ondersteunen van gemeenten bij het opstellen en uitvoeren van een lokale integrale aanpak gezondheidsbevordering en preventie met gebruik van erkende interventies.
 • Het implementeren van de ketenaanpakken in de lokale/regionale context.
 • Het (lerend) monitoren en evalueren van de integrale aanpak met erkende interventies.
 • Het verbeteren van de monitoring en evaluatie. 
 • De inzet van de GGD als kennispartner bij het opstellen, actualiseren en periodiek herijken van het regioplan en regiobeeld
 • Kennisuitwisseling in een landelijk leernetwerk.

Bekijk de vervolgimpuls.

Goed om te weten

 • Een GGD kan maximaal 1 subsidieaanvraag indienen binnen deze subsidieoproep en dient daarnaast tenminste 1 gemeente te betrekken. 
 • Elk project kan maximaal € 40.000,- aanvragen voor een looptijd van maximaal 24 maanden. De subsidie is bestemd voor de GGD. Gemeenten kunnen hier geen aanspraak op maken. Een eigen bijdrage van de betrokken gemeente(n) wordt gestimuleerd.
 • Dit is een vervolg op de Impuls versterken kennisfunctie GGD.

Resultaten eerdere impulsen en subsidie

Dankzij de eerdere impuls-ronde (februari 2023) zijn de GGD’en de afgelopen 1,5 jaar beter in beeld gekomen als regionale samenwerkingspartner voor gemeenten. In afzonderlijke projecten adviseerden en ondersteunden zij de gemeenten in hun regio. Ook wisselden zij onderling en met landelijke partijen kennis uit in een overkoepelend leernetwerk. 

Wil je meer weten over de resultaten uit die ronden? Bekijk dan de publicatie GGD’en steviger in positie.

Vervolg landelijk leernetwerk

Deze subsidie is bedoeld voor een samenwerkingsverband bestaande uit GGD GHOR, RIVM (Afdeling Gezond Leven), VNG en minimaal twee Academische Werkplaatsen Publieke Gezondheid (AWPG). Met deze subsidie gaat het samenwerkingsverband de kennisinfrastructuur op het gebied van gezondheidsbevordering en preventie verder versterken.
Met deze subsidie kan het leernetwerk kennisuitwisseling stimuleren tussen de verschillende niveaus (lokaal, regionaal, landelijk) en zowel wetenschappelijke kennis als praktijkervaringen en ervaringskennis. Het gaat dan om kennis over:

 • Het opstellen, uitvoeren en monitoren en evalueren van een lokale integrale aanpak gezondheidsbevordering en preventie met gebruik van kansrijke en erkende interventies
 • De implementatie van de ketenaanpakken in de lokale/regionale context effectieve en efficiënte samenwerking tussen professionals uit de publieke gezondheid, het sociaal domein, zorgdomein en indien van toepassing ruimtelijk domein. 

Bekijk de vervolgsubsidie 

Over het Preventieprogramma 2023-2026

Deze subsidieoproep komt voort uit de programmalijn ‘Kennisbenutting en implementatie’ van het Preventieprogramma 2023-2026. Met deze programmalijn stimuleren we de impact van kennis in de preventiepraktijk. Het gaat hierbij om het gebruik en de implementatie van bestaande aanpakken en (bewezen effectieve) interventies. Naast het stimuleren dat kennis in de praktijk wordt benut, wordt ook onderzoek gestimuleerd naar welke implementatiestrategieën wanneer en in welke context werken.