Subsidieoproep open: ‘Burgerparticipatie binnen domeinoverstijgende samenwerkingsverbanden'

Regionale domeinoverstijgende samenwerkingsverbanden kunnen tot donderdag 29 juni 2023, 14.00 uur een subsidieaanvraag doen voor het verstevigen en borgen van burgerparticipatie in het samenwerkingsverband.

Bekijk hier de subsidieoproep en bijbehorende voorwaarden.

Zowel samenwerkingsverbanden waarin het actief betrekken van burgers in de opstartende fase zit (pioniersfase) als samenwerkingsverbanden waarin burgers al actief betrokken worden (koploperfase), kunnen een aanvraag doen. Met burgers bedoelen wij inwoners, cliënten, patiënten, naasten, vrijwilligers en/of mantelzorgers. Het ophalen en delen van kennis en handvatten voor het succesvol inzetten van burgerparticipatie is ook onderdeel van deze subsidieronde.

Onderwerpen en fases samenwerkingsverbanden

De aanvragen in deze subsidieronde dienen gericht te zijn op één of meer van de volgende onderwerpen:

Het verstevigen en borgen van de rol van burgers bij het:

  1. Opstellen en uitvoeren van Regiobeelden en regioplannen of het opstellen en uitvoeren van Regionaal-Overleg-Acute-Zorgketen-beelden en -plannen (ROAZ);
  2. Opstellen en uitvoeren van Ouderenzorgplannen (domeinoverstijgende woon-, zorg-, leef-plannen) met als primaire focus ondersteuning en zorg voor ouderen (op lokaal of regionaal niveau).

We maken onderscheid tussen samenwerkingsverbanden die zich in de pioniersfase bevinden en die zich in de koplopersfase bevinden. Het is in beide fases van belang dat er sprake is van, of ambitie is tot, co-creatie tussen burgers en professionals in van het opstellen en uitvoeren van de plannen:

  • In de pioniersfase zijn wensen en ideeën voor het gelijkwaardig betrekken van burgers uitgesproken, maar doelstellingen, afspraken en activiteiten bevinden zich nog in een beginstadium.
  • In de koploperfase worden burgers al gelijkwaardig betrokken op verschillende niveaus en is het doel versteviging en borging van deze gelijkwaardige samenwerking.

Deelname aan kennisontwikkelingstraject

De projecten die subsidie toegekend krijgen nemen deel aan een kennisuitwisselingstraject over burgerparticipatie binnen domeinoverstijgende samenwerkingsverbanden. Zij volgen gedurende het traject sessies waarin inspiratie en kennis delen centraal staat. Zo kunnen samenwerkingsverbanden uit de pioniersfase leren van de ervaring van de koplopers en de kunnen de koplopers nieuwe ideeën opdoen dankzij de pioniers. Ook worden werkzame elementen verzameld, zodat deze breder beschikbaar komen.

Subsidiebudget

Het totale beschikbare subsidiebudget in deze subsidieronde bedraagt € 1.500.000,-. Het maximale aan te vragen subsidiebedrag per project is € 125.000,- met een maximale looptijd van 20 maanden. Het beschikbare budget wordt als volgt verdeeld over de onderwerpen: Regioplannen en ROAZ plannen (€ 1.000.000,-) en Ouderenzorgplannen (€ 500.000,-). De helft van elk budget per onderwerp is beschikbaar voor pioniers en de andere helft van het budget is beschikbaar voor koplopers.

Samenwerking ZonMw-programma’s

Deze subsidieoproep komt voort uit een samenwerking tussen de ZonMw-programma’s Juiste Zorg Op de Juiste Plek en Lokale Netwerken Samenhangende Ouderenzorg. Vanuit beide programma’s is samenwerking met burgers respectievelijk ouderen de afgelopen jaren gestimuleerd.

Webinar met toelichting subsidieoproep

Heeft u vragen over de oproep? Op dinsdag 6 juni van 12.00 tot 13.00 uur organiseert ZonMw een webinar. waarin de subsidieoproep toegelicht wordt. Daarnaast is er ruimte om vragen te beantwoorden. U kunt zich via deze pagina aanmelden voor het webinar of inloggen met de volgende gegevens: