Subsidie voor 13 nieuwe doelmatigheidsonderzoeken

Begin juli 2023 is aan 13 projectgroepen subsidie toegekend vanuit de Open Ronde 2024 van het programma DoelmatigheidsOnderzoek. De financiering is bedoeld om onderzoek te doen naar welke behandelwijze het beste resultaat geeft tegen welke kosten. De projecten gaan uiterlijk eind 2023 van start.

Gehonoreerde projecten

De meest voorkomende darmoperatie bij Crohn patiënten is het verwijderen van het laatste stuk van de dunne darm. In deze studie worden twee vormen van handmatig gehechte naden en een nietnaad met elkaar vergeleken, om te onderzoeken welke techniek het beste is en welke de minste kans op terugkeer van de ziekte geeft.

1 op de 4 Nederlanders krijgt eens in het leven een angststoornis. Bij 30-60% procent van de patiënten slaat de reguliere behandeling helaas niet goed aan. Een nieuwe intensieve therapie, ook wel schematherapie, werkt goed bij angststoornissen, maar de kosten en baten van deze therapie zijn nog onduidelijk. In deze studie worden de verschillen tussen de effecten, kwaliteit van leven, de zorgkosten en maatschappelijke kosten van beide behandelingen onderzocht.

Bij kinderen met wigschedel, een aangeboren schedelaandoening, is er voor ouders de keuze om hun kind te laten opereren of afwachtend te handelen. Ouders beslissen hier zelf over. Dit is vaak lastig en stressvol omdat onduidelijk is welke optie beter is. In deze studie worden kinderen met wigschedel tot een leeftijd van 8 jaar gevolgd. Het keuzeproces, het behandelresultaat en de ervaring van ouders wordt gedocumenteerd, met als doel om in de toekomst ouders beter te kunnen adviseren in hun keuze, en stress en kosten te verlagen.

Bij patiënten met lage rugpijn en overgewicht draagt een ongezonde leefstijl bij aan het in stand houden van de pijn. Dit leidt tot extra zorggebruik en kosten. Gebruikelijke therapie bestaat uit fysio- en oefentherapie en/of huisartsbehandeling. In deze studie wordt gekeken of het combineren van leefstijlinterventie met gebruikelijke therapie effectiever is dan alleen gebruikelijke therapie en of dit leidt tot verbetering in gezondheid, minder arbeidsverzuim en minder zorggebruik.

Na een klaplongoperatie wordt een slangetje geplaatst in de borstholte om lucht en vocht af te voeren. De patiënt krijgt pijnstilling door middel van een ruggenprik, wat nadelige effecten heeft zoals lage bloeddruk en moeite met uit bed komen, of een eenmalige plaatselijke verdoving met minder nadelen. Deze studie onderzoekt wat de optimale moment is voor het verwijderen van het slangetje en of de plaatselijke verdoving effectiever is dan de ruggenprik. Het doel is sneller herstel van de patiënt met voldoende pijnstilling.

Ouderen met een angststoornis geven de voorkeur aan een behandeling zonder medicijnen en dicht bij huis, in de huisartsenpraktijk. Er is weinig bekend over de effectiviteit van exposuretherapie (gecontroleerde blootstelling aan angst) bij ouderen en de toepassing daarvan in de eerstelijnszorg. Deze studie onderzoekt exposuretherapie bij ouderen door praktijkondersteuners ten opzichte van de gebruikelijke behandeling.

Tijdens en na de behandeling van agressieve hersentumoren, vinden controles plaats met MRI-scans. Soms is het lastig om met de MRI onderscheid te maken tussen groei van de tumor of schade in de hersenen door de behandeling. Deze studie onderzoekt of een nieuw type scan, de FET-PET, beter onderscheid kan maken tussen tumorgroei en schade in de hersenen, en of deze methode sneller zal leiden tot de juiste diagnose en minder onnodige behandelingen.

Een eenzijdige liesbreukoperatie bij kinderen wordt uitgevoerd via een open methode of via een kijkoperatie. Na de open methode ontwikkelt 6-8% van de patiënten een tweede liesbreuk aan de andere zijde, waardoor een tweede operatie nodig is. Dit kan mogelijk voorkomen worden door de kijkoperatie, omdat de chirurg een eventuele liesbreuk aan de andere kant direct kan zien en herstellen. In dit onderzoek worden de twee methodes vergeleken en onderzocht welke methode leidt tot minder operaties en narcose, lagere kosten en betere kwaliteit van leven van de kinderen.

Bij patiënten met primair hyperaldosteronisme wordt er te veel van het hormoon aldosteron gemaakt in één of in beide bijnieren. Dit verschil is van belang voor de behandeling, namelijk medicijnen of operatie. Momenteel worden de bijnieren getest door middel van een ingrijpende bloedafname. Deze studie onderzoekt een nieuwe, minder ingrijpende en goedkopere methode waarbij een stofje wordt toegediend. Door middel van een scan is vervolgens te zien of, en door welke bijnier te veel aldosteron wordt aangemaakt. In deze studie wordt onderzocht of deze methode even betrouwbaar is als de bloedafname.

In deze studie wordt een nieuwe, deels digitale behandelaanpak voor angst- en stemmingsproblemen onderzocht. Patiënten kunnen hun klachten via een app bijhouden, oefeningen doen en chatten met hun therapeut. De app is een aanvulling op reguliere zorg, die zowel fysiek als online verleend wordt door de behandelaar. Met behulp van informatie uit de app krijgt de behandelaar meer inzicht en sluit de behandeling beter aan bij de patiënt. De effectiviteit en kosten van deze aanpak worden vergeleken met de reguliere zorg.

Op de spoedeisende hulp wordt vaak een bloedkweek afgenomen om te testen op een mogelijke bacteriële infectie in het bloed. De uitslag van bloedkweek draagt niet bij aan de behandelbeslissing en is vaak onterecht positief. Dit leidt tot negatieve gevolgen voor de patiënt. Voor een arts is het lastig om te beslissen bij welke patiënt een bloedkweek nodig is en bij welke niet. Dit onderzoek gebruikt een machine learning algortime die de arts ondersteunt met de keuze om een bloedkweek af te laten nemen. Hiermee worden mogelijk onnodige bloedkweken en daarop volgende behandeling voorkomen.

Het is voor de huisarts lastig om kinderen met een onschuldige buikpijn of een blindedarm ontsteking van elkaar te onderscheiden. Een groot deel van de kinderen wordt onjuist doorverwezen en ondergaat belastende onderzoeken, gepaard met aanzienlijke kosten.  Daarnaast wordt 1 op de 5 kinderen met blindedarmontsteking gemist tijdens het eerste consult wat leidt tot complicaties. Deze studie onderzoekt een nieuwe diagnosestrategie om kinderen met acute buikpijn beter door te kunnen verwijzen.

Het meemaken van schokkende gebeurtenissen kan leiden tot een posttraumatische stressstoornis (PTSS). Momenteel wordt PTSS behandeld met een wekelijkse therapie. Als dit niet werkt wordt een intensievere therapie ingezet, van meerdere sessies per week. Deze studie onderzoekt of het direct inzetten van intensieve therapie effectiever is dan reguliere therapie en of dit kosten kan besparen.

DoelmatigheidsOnderzoek

Deze projecten zijn gehonoreerd binnen de Open Ronde 2024 van het Programma DoelmatigheidsOnderzoek. Het programma levert waardevolle kennis op over de doelmatigheid van interventies in de gezondheidszorg. Deze kennis is belangrijk om de gezondheidszorg te verbeteren en ervoor te zorgen dat deze toegankelijk en betaalbaar blijft.