Preklinische geneesmiddelenontwikkeling voor dementie binnen de Nederlandse academie

Om stappen te zetten rondom therapieontwikkeling voor dementie, is een academisch netwerk in kaart gebracht door het Industry Alliance Office. Het rapport biedt onder andere inzicht in spelers binnen Nederlandse academische instellingen die expertise hebben om van een idee in het lab tot een medicijn te komen.

Het rapport werd gemaakt in opdracht van het Onderzoeksprogramma Dementie van ZonMw. Dit rapport, samen met de eerdere rapporten gemaakt door Catalyze en KPMG, bieden waardevolle input voor de ontwikkeling van een subsidieoproep rondom therapieontwikkeling. 

Rapport van het Industry Alliance Office

Het Industry Alliance Office (onlangs rebranded naar IXA - Amsterdam Neuroscience) heeft een landschapsoverzicht gemaakt van stakeholders binnen de Nederlandse academische wereld die in staat zijn de kloof te overbruggen van lage Technology Readiness levels (TRL's) naar therapeutische geneesmiddelenontwikkelingsprogramma's.

Dit deed zij door belanghebbenden van alle academische medische centra en technische universiteiten in Nederland te interviewen.

Technologiy Readiness levels (TRL’s)

De TRL's geven de mate van ontwikkeling van een technologie aan, waarbij TRL 1 staat voor technologie aan het begin van de ontwikkeling en TRL 9 voor technologie die technisch en commercieel gereed is. Dus klaar om naar de markt te gaan.

(bron: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland)

Inzichten uit het rapport

Het rapport biedt onder andere de volgende waardevolle inzichten.

Op het gebied van preklinische medicijnontwikkeling voor dementie is er veel expertise binnen Nederlandse academische instellingen. Ze zijn goed in het vinden van targets voor medicijnen, het maken van modellen om medicijnen te testen en het screenen van medicijnen. Maar op dit moment ontbreekt het aan samenwerking tussen onderzoekers met biologische kennis van de ziekte met geneesmiddelenontwikkelaars en scheikundigen om medicijnen te ontwikkelen.

Er zijn aanbevelingen voor toekomstige consortia over financiering, besluitvorming en personeel. Een aanbeveling is om geld te investeren in centra met expertise in medicijnontwikkeling, die open zijn voor alle onderzoekers die aan dementie werken in Nederland. Deze centra helpen bij projecten om van een biologische target voor een medicijn te gaan naar het maken van dat medicijn. De centra zorgen voor samenwerking tussen wetenschappers die werken aan verschillende aspecten van medicijnontwikkeling en zullen zich niet alleen richten op 1 specifiek medicijn. De opzet moet gebaseerd zijn op al succesvolle programma's voor medicijnontwikkeling. Een onafhankelijke raad selecteert projecten met veel potentie en alleen projecten die mijlpalen bereiken, krijgen meer financiering.

Vervolgstappen van ZonMw

De verkenning door het Industry Alliance Office werd uitgezet ter voorbereiding op een eerste subsidieoproep binnen Werkpakket 4. Er worden nog 2 rapporten meegenomen in de ontwikkeling van de subsidieoproep. Het gaat om de verkenning van Catalyze op het gebied van veelbelovende en innovatieve therapieën voor dementie. En het rapport van KPMG over hiaten in geneesmiddelenontwikkeling. Het laatste rapport werd gemaakt in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Werkpakket 4

Dit werkpakket richt zich op het verder ontwikkelen en succesvol naar de markt brengen van innovatieve therapieën gericht op dementie. De rapporten zijn belangrijke stappen voorwaarts in het inventariseren en begrijpen van de uitdagingen en kansen die gepaard gaan met het vertalen van wetenschap naar klinisch bruikbare medicijnen.

Begeleidingscommissie

Voor dit voorbereidende traject heeft ZonMw een begeleidingscommissie ingesteld. Zij had een begeleidende en adviserende rol bij het onderzoek van het Industry Alliance Office en zal ZonMw verder adviseren over de vertaling van de resultaten naar de subsidieoproep. De samenstelling van deze commissie vindt u terug op de webpagina van het Onderzoeksprogramma Dementie.