Kick-off BE-grip: evaluatie en begeleiding sterke netwerken voor grip op onbegrip

In september kwamen meer dan 30 projectleiders samen om de aftrap BE-Grip bij te wonen, het evaluatie- en begeleidingsproject van het Actieprogramma Grip op Onbegrip. Tijdens de bijeenkomst werden de plannen voor de komende jaren gepresenteerd voor meer grip op onbegrip.

Evaluatie en begeleiding

BE-grip is een landelijk begeleidings- en evaluatietraject voor het Actieprogramma Grip op Onbegrip in opdracht van ZonMw. Het doel van BE-grip is het ondersteunen van 'blijvend leren en verbeteren'  in de netwerken die zich bezighouden met onbegrepen gedrag . De evaluatie van deze processen en het hele Actieprogramma vormen een integraal onderdeel van de werkwijze. Kennisinstituut Phrenos en ESHPM (Erasmus Universiteit) leiden dit project.

Sterke netwerken

Het afgelopen decennium is er met veel toewijding gewerkt aan het ontwikkelen van een doeltreffende aanpak voor mensen met onbegrepen gedrag. Op verschillende niveaus, van lokaal tot landelijk, hebben de betrokken partijen - uit het zorg-, veiligheids- en het sociale domein - hun kennis en expertise ingezet om mensen met onbegrepen gedrag vroegtijdig te signaleren en te helpen de grip op hun leven terug te krijgen. Nu is het tijd om voort te bouwen op deze inspanningen en de aanpak naar een hoger niveau te tillen. De komende 3 jaar staat in het teken van BE-Grip, een landelijk begeleidings- en evaluatietraject voor sterke netwerken die werken met en voor mensen met onbegrepen gedrag.

BE-grip wil deze netwerken ondersteunen met een ‘reflexief’ lerende aanpak van continu leren en verbeteren. De evaluatie van deze leer- en verbeterprocessen koppelt BE-grip direct terug aan de netwerken om ze steeds sterker te maken. Daarnaast is BE-grip verantwoordelijk voor de centrale evaluatie van het Actieprogramma. Dit project wordt uitgevoerd in het kader van het Actieprogramma Grip op Onbegrip van ZonMw, in opdracht van de ministeries van JenV en VWS.

Aanpak onbegrepen gedrag, een complexe uitdaging

Het bieden van passende hulp aan mensen die (tijdelijk) de grip op hun leven zijn verloren, blijkt geen eenvoudige taak. Personen met onbegrepen gedrag hebben vaak te maken met meerdere problemen tegelijkertijd. Dit maakt het tot een complex vraagstuk, waarvoor kant-en-klare oplossingen helaas ontbreken. Regionale netwerken binnen het Actieprogramma Grip op Onbegrip werken aan een steeds betere aanpak. In deze netwerken bundelen partijen uit de zorg-, sociaal- en veiligheidsdomeinen hun krachten om passende zorg en ondersteuning te bieden. Het is van belang dat we bredere lessen trekken uit de leerprocessen, waarbij het gaat om zowel de geboekte resultaten als de gesignaleerde knelpunten. Dat is precies waaraan BE-Grip een bijdrage levert.

Lerende aanpak

BE-Grip ondersteunt leer- en verbeterprocessen op diverse niveaus. BE-grip biedt hulp bij vastgelopen casuïstiek in de praktijk op lokaal, maar ook op regionaal niveau en regio-overstijgend, tussen verschillende regio's. De bredere lessen en inzichten die deze aanpak oplevert, worden direct teruggekoppeld aan de netwerken zelf en besproken op landelijk niveau. Dit zorgt ervoor dat inzichten over systeembelemmeringen uit de lokale praktijk gedeeld worden met relevante nationale partijen. Om het onderlinge leerproces te versterken, werkt BE-grip daarnaast ook aan de ontwikkeling van een ondersteunend digitaal platform.

Begeleiding vanuit breed consortium

In het project BE-Grip werken verschillende organisaties samen:

  • Kennisinstituut Phrenos heeft de leiding bij het begeleiden van de netwerken. 
  • De Erasmus Universiteit is verantwoordelijk voor het opzetten van de monitoring en evaluatie.

De belangrijkste andere betrokken organisaties zijn: MIND, Verwey-Jonker Instituut, en Centrum voor Consultatie en Expertise (CCE). Daarnaast zijn er ook andere organisaties betrokken, zoals de Nederlandse ggz, VNG, Valente, Movisie, Trimbos, Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) en Onderzoeksinstituut IVO.

  1. Op lokaal niveau ondersteunt CCE bij hulpvragen uit de praktijk.
  2. Op regionaal niveau begeleiden Phrenos, Verwey-Jonker Instituut en ESHPM (Erasmus Universiteit) de samenwerking en het gezamenlijk leren. Dit wordt ook tussen regio’s gedaan.
  3. Op landelijk niveau werken Kenniscentrum Phrenos, MIND, Trimbos-instituut, IVO, Movisie, VNG, CCV en Valente aan een digitaal platform. Ook wordt een landelijke overlegtafel opgezet.
  4. Op alle niveaus verzamelen en delen ESHPM en Phrenos informatie over wat er wel en niet werkt.
  5. Op alle niveaus werkt MIND aan het centraal blijven stellen van de mensen om wie het gaat.

Meer informatie

Meer weten over het project BE-grip? Neem contact met op via be-grip@kcphrenos.nl.

Voor meer informatie over het Actieprogramma Grip op Onbegrip en de daarbij horende subsidiemogelijkheden, zie de Planning van het Actieprogramma Grip op Onbegrip.