Projectomschrijving

Het doel van de regio Oost-Nederland is om tot een sluitende aanpak van de ondersteuning en zorg door alle gemeenten in deze regio voor verwarde en overlast gevende personen te komen. Eind 2016/begin 2017 hebben hard we aan dit doel gewerkt.

Beeld van de te zetten stappen

Wij concluderen na deze termijn hetzelfde als het landelijk aanjaagteam: we hebben het onderwerp en de urgentie op de agenda gezet en we hebben een beeld van de stappen die moeten worden gezet in de aanpak. Maar we staan nog in de startblokken van de uiteindelijke uitvoering van een sluitende aanpak in elke gemeente/regio.

Doel

In dit project zetten we de werkzaamheden voort van de projectleider van de regio Oost-Nederland van januari 2017 - juli 2017. De komende maanden moet nog veel inzet gepleegd worden op:

  • het onder de aandacht houden van de aanpak
  • coachen van regievoerders in elke regio
  • ondersteunen bij subsidieaanvragen en pilots
  • kennisdeling met regievoerders en ketenpartners door leertafels en pilots

Resultaten

Binnen het project hebben partijen nauw samengewerkt om tot een sluitende aanpak te komen voor personen met verward gedrag. Dit heeft geresulteerd in een aanpak- en overleggingsstructuur die een sluitende aanpak mogelijk hebben gemaakt binnen Oost-Nederland op zowel gemeentelijk, regionaal en bovenregionaal niveau.

Beweging in kwetsbaarheid

Van januari tot en met juni 2021 besteedden we onder de noemer Beweging in kwetsbaarheid aandacht aan verschillende thema’s die bijdragen aan een meer inclusieve samenleving voor (psychisch) kwetsbare mensen. Met een maandelijkse talkshow, podcasts en publicaties.

Subsidiemogelijkheden

Dit project heeft een stimuleringssubsidie gekregen voor het opstellen van een plan van aanpak voor het in de praktijk toepassen van de 9 bouwstenen voor een sluitende aanpak van verward gedrag. Heeft u ook een idee om samen met andere organisaties de ondersteuning, opvang en zorg voor mensen met verward gedrag en hun omgeving te verbeteren? Dan komt u wellicht in aanmerking voor subsidie.

Bekijk de subsidiemogelijkheden

   

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website