Landelijke begeleiding rond onbegrepen gedrag

De partijen die via het Actieprogramma Grip op Onbegrip samenwerken, worden hierbij begeleid door een regioadviseur Zorg en Veiligheid. Ook is er een landelijk traject gestart om de projecten binnen het actieprogramma te begeleiden en te monitoren. Zo worden de projecten ondersteund en kunnen zij van elkaar leren.

Landelijk begeleidings- en onderzoekstraject

In april 2023 start het landelijk begeleidings- en onderzoekstraject Grip op Onbegrip. De trekkers van dit traject zijn Erasmus School of Health Policy & Management (ESHPM), Phrenos, Verwey-Jonker, Centrum voor Consultatie en Expertise (CCE) en MIND. Het doel van dit traject is om de leer en verbetercyclus binnen de projecten het leren en verbeteren op regionaal, bovenregionaal en landelijk niveau te begeleiden.

Met dit project worden de samenwerkingsverbanden ondersteund die via het Actieprogramma Grip op Onbegrip subsidie krijgen. Het doel is dat er een landelijk systeem ontstaat waarin men samen leert door te doen.

Regioadviseurs Zorg en Veiligheid

De regioadviseurs van het regioteam Zorg & Veiligheid (VNG) ondersteunen gemeenten en hun ketenpartners vraaggericht en proactief met domeinoverstijgende vraagstukken op het gebied van zorg, veiligheid en het sociaal domein.

Het is verstandig vóór het indienen van uw subsidieaanvraag contact op te nemen met uw regioadviseur. Zij kunnen waar nodig partijen met elkaar verbinden en meedenken over de invulling van uw subsidieaanvraag. Ook gedurende de looptijd van uw project blijven regioadviseurs beschikbaar voor ondersteuning en advies.