Kennisontwikkeling Juiste Hartzorg Op de Juiste Plek start nieuwe fase

Een actie-lerende evaluatie en een aantal Social Return On Investment analyses gaan bijdragen aan kennisontwikkeling rondom hartzorg. Hoe kan de zorg voor mensen met hartklachten het beste georganiseerd worden?

Samenwerking ZonMw en Hartstichting

Hoe kunnen we boezemfibrilleren en hartfalen eerder herkennen en behandelen? De inzet is dat mensen steeds meer thuis zelf kunnen doen, met een goede begeleiding vanuit de huisarts en, indien noodzakelijk, de cardioloog. Welke afspraken zijn daarvoor nodig tussen alle betrokkenen? Met andere woorden, welke Regionale Transmurale Afspraken (RTA) zijn er nodig en hoe kunnen we die implementeren?

‘Juiste Hartzorg Op de Juiste Plek’ is een Thematische Samenwerking tussen het ZonMw-programma Juiste Zorg Op de Juiste Plek (JZOJP) en de Hartstichting, in het kader van de Dutch CardioVascular Alliance . In de DCVA hebben 24 onderzoeks- en zorgorganisaties hun krachten gebundeld om het vinden van oplossingen voor hart- en vaatziekten te versnellen.

Het doel van de samenwerking tussen ZonMw en de Hartstichting is hartfalen en boezemfibrilleren eerder te herkennen en beter te behandelen door de juiste hartzorg op de juiste plek duurzaam te stimuleren en faciliteren. Dit doen beide organisaties door het gezamenlijk opzetten, financieren en uitvoeren van subsidierondes en de inzet van overstijgende activiteiten die bijdragen aan de kennisontwikkeling binnen het ZonMw-programma JZOJP. 

Regionale en landelijke impuls hartzorg

In eerdere subsidierondes van deze samenwerking zijn in de eerste ronde 10 en in de tweede ronde 7 projecten gehonoreerd. In deze projecten wordt gedurende twee jaar de RTA geactualiseerd en geïmplementeerd. Er worden betere afspraken gemaakt, tussen huisartsen, medisch specialisten, ziekenhuizen en revalidatieprofessionals (tussen eerstelijns- en tweedelijns zorg) rondom het inrichten van de zorg voor mensen met hartklachten. Sommige projecten richten zich op hartfalen, sommigen op boezemfibrilleren (atriumfibrilleren) en sommige projecten richten zich op beiden.

Naast het verstrekken van deze regionale subsidies is er, in het kader van de samenwerking tussen ZonMw en de Hartstichting, ook een subsidie verleend aan de landelijke ondersteuningsstructuur van de Landelijke Impuls Hartzorg. NVVC Connect zorgt, samen met de consortiumpartners InEEN, NHR (Nederlandse Hart Registratie), Harteraad en DCVA (Dutch CardioVascular Alliance), in deze landelijke structuur voor de begeleiding van de regionale projecten.

Nieuwe fase kennisontwikkeling

De kennisontwikkeling in het kader van deze samenwerking is dit jaar een nieuwe fase in gegaan. Het plan is om in vier tot vijf regio’s een Social Return On Investment (SROI) uit te voeren en daarnaast start er een actie-lerende evaluatie. Centraal in deze fase staat het ophalen en delen van kennis en het implementeren van verbeteringen en innovaties. Dit is voorzien voor de gesubsidieerde projecten maar ook breder. De resultaten uit deze kennisontwikkeling worden ook gedeeld met regio’s die geen subsidie hebben ontvangen.

Economische en maatschappelijke impact in kaart brengen

De SROI zal uitgevoerd worden door Vita Valley uit Ede. Doel hiervan is om in kaart te brengen wat de meerwaarde is van de transmurale samenwerking, de samenwerking waarbij de zorg in de thuissituatie zo goed mogelijk afgestemd wordt op de zorg van de huisarts en de specialisten. Wat is de meerwaarde van regionale samenwerking?

De opdracht bestaat uit een verkenning en het uitvoeren van vier of vijf SROI-studies. Als er genoeg draagvlak en commitment is en er zijn voldoende gegevens beschikbaar om de SROI’s uit te voeren, start de uitvoering. In overleg met NVVC Connect wordt de SROI dan uitgevoerd in regio’s die zich richten op hartfalen, atriumfibrilleren of op beide ziektebeelden. De uitvoering gebeurt in samenwerking met betrokkenen, zoals patiënten, naasten, zorgprofessionals, zorgbestuurders en beroepsverenigingen. De verschillende rollen en belangen van iedereen worden in kaart gebracht. Vervolgens worden de investeringen en opbrengsten van de regio’s inzichtelijk gemaakt. We zetten de SROI-methode niet alleen in om de economische impact, maar ook de maatschappelijke impact te kunnen berekenen.

Belangrijk onderdeel van de opdracht zijn de overkoepelende resultaten, met daarin expliciet aandacht voor de toepasbaarheid in andere regio’s (schaalbaarheid) en de borging. De resultaten worden samengevat in de vorm van een praatplaat, waarop alle aspecten van de meerwaarde van transmurale samenwerking worden weergegeven.

Evalueren, leren en verbeteren

De actie-lerende evaluatie zal uitgevoerd worden door Significant uit Utrecht. De Hartstichting en ZonMw willen, samen met alle betrokkenen, de meerwaarde van een landelijke ondersteuningsstructuur voor de regio’s evalueren. Wat betekent de landelijke ondersteuningsstructuur van de Landelijke Impuls Hartzorg voor de projecten die in 2022 en 2023 subsidie kregen voor het verbeteren van regionale afspraken met betrekking tot de organisatie van de hartzorg? En welke adviezen komen hier mogelijk uit voort voor het opzetten van vergelijkbare ondersteuningsstructuren voor andere programma’s?

Inzet kennis voor hartzorg

Zowel de resultaten van de SROI’s waarin naar de meerwaarde van de transmurale samenwerking wordt gekeken, als de resultaten van de actie-lerende evaluatie, waarbij de werking van de landelijke ondersteuningsstructuur wordt geëvalueerd, dragen bij aan kennisontwikkeling om de hartzorg te verbeteren.