Aanpassingen in beoordelingsproces 1e subsidieronde ME/CVS

In de nu lopende subsidieronde ‘Consortia voor biomedisch cohortonderzoek naar ME/CVS’ van het onderzoeksprogramma ME/CVS is gebleken dat beoordelaars bij sommige aanvragen persoonlijke belangen kunnen hebben. In dit nieuwsbericht vertellen we hoe we daar als ZonMw in het huidige aanvraagproces mee omgaan en welke maatregelen we nemen om een zorgvuldig, transparant proces te organiseren.

ZonMw en persoonlijke belangen

We vinden het belangrijk dat de besluitvorming over binnengekomen subsidieaanvragen objectief en zorgvuldig verloopt. Belangrijk is hierbij dat invloed van persoonlijke belangen, en zelfs de schijn daarvan, wordt voorkomen. Persoonlijke belangen zouden geen rol mogen spelen in de beoordeling van binnengekomen subsidieaanvragen.

ZonMw controleert daarom bij iedere subsidieronde of er sprake is van persoonlijke belangen. Dit doen we bij iedereen die bij het beoordelingsproces betrokken is. Het kan bijvoorbeeld zijn dat een commissielid een nauwe relatie heeft met een aanvrager, werkt op hetzelfde instituut of om een andere reden bevooroordeeld lijkt. De onderzoekswereld is klein; er treden altijd wel een paar persoonlijke belangen op. En dan zorgt ZonMw ervoor dat commissieleden die een persoonlijk belang hebben bij een aanvraag niet mee-oordelen over die aanvraag. Dat is wel zo eerlijk.

Bekijk de gedragscode 'Omgaan met persoonlijke belangen'

De beoordeling van de eerste ME/CVS subsidieronde

Op dit moment worden de aanvragen van de eerste ME/CVS-subsidieronde beoordeeld. Bij deze subsidieronde is gebleken dat een aantal programmacommissieleden persoonlijke belangen hebben bij (een deel van) de ingediende aanvragen. Hier worden, afhankelijk van de situatie, passende maatregelen op genomen. Sommige commissieleden mogen bijvoorbeeld (een deel van) de aanvragen niet lezen of mee-beoordelen.

Bij de klankbordgroep, die bestaat uit vier patiëntenvertegenwoordigers, is gebleken dat er bij alle leden sprake is van persoonlijke belangen. Bijvoorbeeld omdat patiënten met wie de klankbordgroepleden nauw samenwerken betrokken zijn bij subsidieaanvragen of omdat zij commentaar hebben geleverd op eerdere publicaties van indieners, waardoor (de schijn van) vooringenomenheid kan bestaan.

Zwaarwegend advies vanuit patiëntperspectief

Normaal gesproken betekent dit dat klankbordgroepleden uitgesloten worden van beoordeling van die aanvragen. In dit geval zou dat er op neerkomen dat er geen klankbordgroepleden meer overblijven om vanuit het perspectief van de patiënt mee te denken over subsidieaanvragen. En dit terwijl ZonMw patiëntparticipatie erg belangrijk vindt. Daarom heeft ZonMw het in de programmatekst beschreven beoordelingsproces voor deze ronde wat aangepast. ZonMw heeft besloten dat klankbordgroepleden in de programmacommissie niet mogen oordelen over subsidieaanvragen. Wel mogen zij de programmacommissie hierover adviseren. Ze praten dus mee over de kwaliteit en relevantie van subsidieaanvragen, waarna de rest van de commissie de formele beoordeling van de aanvragen doet. Zo kunnen klankbordgroepleden zoveel mogelijk meedenken over de inhoud en het proces van beoordeling, terwijl de beoordeling van aanvragen toch eerlijk verloopt.

Balans tussen patiëntenperspectief en objectieve besluitvorming

Met deze oplossing probeert ZonMw een zo goed mogelijke balans te vinden tussen de waardevolle inbreng van patiëntenvertegenwoordigers en het garanderen van een zorgvuldig en transparant proces. Na deze subsidieronde wordt samen met de klankbordgroepleden opnieuw gekeken wat de beste manier is om patiëntenvertegenwoordigers mee te laten doen bij de beoordeling van subsidieaanvragen in volgende subsidieronden.

Meer weten?

Op de pagina van het onderzoeksprogramma ME/CVS lees je meer over het programma en de invulling daarvan. Heeft u vragen, dan kunt u terecht op de pagina met veelgestelde vragen.