Medisch onderzoek en richtlijnen

Sinds 2014 werken wij samen met het Kennisinstituut van de Federatie Medisch Specialisten om beter inzichtelijk te maken welke kennis, die uit medisch onderzoek beschikbaar komt, mogelijk opgenomen kan worden in medisch-specialistische richtlijnen.

Kennis uit medisch onderzoek voor de zorgpraktijk

Op basis van medische richtlijnen kiest een arts samen met de patiënt voor goede en betaalbare zorg. Door het verbinden van medisch onderzoek en richtlijnen voor de medisch-specialistische zorg stimuleren we de implementatie van onderzoeksresultaten in de praktijk.  

De Richtlijnendatabase biedt medisch specialisten snelle en efficiënte toegang tot de voor hen relevante, actuele, en zoveel mogelijk op wetenschappelijk bewijs gebaseerde (evidence based) richtlijnen.

Van de medische onderzoeksprojecten uit ZonMw-DoelmatigheidsOnderzoek is inzichtelijk gemaakt of zij aansluiten bij de richtlijnen en/of modules in de Richtlijnendatabase. Hiermee wordt inzicht geboden welke publicaties afgeronde projecten hebben opgeleverd en welke projecten zijn opgenomen in richtlijnen. Ook is duidelijk welke lopende en (bijna) afgeronde projecten aansluiten bij richtlijnen (alsmede eventueel benoemde kennislacunes) en wat zij tegen de einddatum gaan opleveren (of hebben opgeleverd) voor een mogelijke update van een richtlijn.

Sneller profiteren van nieuwe kennis in de zorgpraktijk

De Wetenschappelijke Verenigingen onderhouden de richtlijnen in de Richtlijnendatabase. Dit gebeurt steeds vaker door te werken in clusters (meerdere richtlijnen rondom een bepaald onderwerp). De modulaire opbouw van de richtlijnen vergemakkelijkt het onderhoud, omdat bij nieuw wetenschappelijk bewijs een richtlijn niet steeds volledig herzien hoeft te worden, maar alleen die modules die aanpassing behoeven. Hiermee wordt een flinke tijdswinst behaald. Ook kennisagenda’s van de Wetenschappelijke Verenigingen spelen een belangrijke rol.  In deze agenda’s leggen de WV-en relevante kennislacunes vast en prioriteren zij deze lacunes. De verbinding van kennisagenda’s, onderzoeksprogrammering en richtlijnenonderhoud zorgt ervoor dat toepassing van kennis uit DoelmatigheidsOnderzoek in de zorgpraktijk wordt gestimuleerd.

Onderzoek sluit aan bij een richtlijnmodule

Of een medisch onderzoek aansluit bij een richtlijnmodule wordt beoordeeld op basis van de projectomschrijving op onze website en op basis van onderzoeksverslagen. Als een onderzoek aansluit bij een richtlijn, is er een digitale koppeling gemaakt. Dit is zowel in de Richtlijnendatabase te zien als op onze website. Bij de richtlijn in de Richtlijnendatabase staat een verwijzing naar het onderzoeksproject en andersom staat er bij het onderzoeksproject een verwijzing naar de richtlijn.

Resultaten van onderzoek in de richtlijn

De resultaten van een medisch onderzoek worden gepubliceerd in een wetenschappelijk artikel. De digitale koppeling tussen het onderzoek en de richtlijn geeft geen garantie dat de onderzoeksresultaten verwerkt worden in de richtlijnmodule. Dat is afhankelijk van de exacte PICO (Patiënt, Interventie, ‘Comparison’ (vergelijking), ‘Outcome’ (uitkomst)) bij de update van een richtlijnmodule. Als het artikel voldoet aan de PICO wordt het meegenomen in de systematische literatuuranalyse die wordt gedaan bij de ontwikkeling of herziening van een richtlijnmodule. Het artikel is te vinden in de richtlijn bij de samenvatting van de literatuur, conclusies en/of overwegingen. Daarnaast worden de onderzoeksresultaten ook in breder perspectief geplaatst van ander (buitenlands) onderzoek.