Domeinoverstijgend samenwerken binnen veiligheidsregio’s en hotspots

Mensen met onbegrepen gedrag die te maken hebben met complexe problematiek, vallen vaak tussen wal en schip als het aankomt op zorg en ondersteuning. Ook krijgen zij te maken met politie en justitie. Wij zorgen voor samenwerkingsverbanden die passende zorg kunnen bieden aan deze groep mensen.

Onbegrepen gedrag in combinatie met complexe problematiek

Mensen met onbegrepen gedrag die te maken hebben met complexe problematiek, hebben vaak te maken met psychiatrie, verslavingsproblematiek gedragsproblematiek en/of een licht verstandelijke beperking. Het gaat hierbij dus om ernstige én uiteenlopende problemen in een casus, die veel inzet en zorg van professionals vergen.

Deze personen met onbegrepen gedrag komen veel in aanraking met verschillende zorgprofessionals en politie of justitie. Ondanks dat ze vaak in beeld zijn bij verschillende instanties, vallen zij nog regelmatig tussen wal en schip waardoor ze niet de zorg of ondersteuning krijgen die ze nodig hebben. Dit kan ook komen doordat ze zorg mijden.

Het Actieprogramma Grip op Onbegrip zet in op sterke netwerken rondom mensen met onbegrepewn gedrag die te maken hebben met complexe problematiek.

Veiligheidsregio en hotspot

Veiligheidsregio

Nederland is verdeeld in 25 veiligheidsregio’s. Iedere veiligheidsregio zet zich in voor de veiligheid van de inwoners en bezoekers van dat gebied.

Hotspot

Naar aanleiding van een analyse van het Informatie Analyse Team van de incidenten achter de E33-meldingen blijken er 7 steden uit te springen waar de meldingen van mensen met onbegrepen gedrag het hoogst zijn: Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht, Eindhoven, Groningen en Haarlem. Deze steden worden in de context van het Actieprogramma Grip op Onbegrip aangeduid als ‘hotspots’.

Samenwerken binnen het zorg-, veiligheids- en sociaal domein

De professionals die betrokken zijn bij de complexe problemen waar deze groep mensen mee te maken heeft, werken vaak in verschillende domeinen. Politie, ggz, gemeenten en/of GGD, Zorg- en Veiligheidshuizen, het OM, reclassering, beschermd wonen, eerstelijnszorg zoals de huisarts en POH-ggz, de regionale ambulancevoorzieningen (RAV’s) in de acute situatie en de woningbouwcorporatie.

De problemen kunnen alleen goed worden aangepakt als deze organisaties goed met elkaar samenwerken en zich goed kunnen inleven in de mensen om wie het gaat. Dat wordt ook wel ‘leefwereld centraal stellen’ genoemd.

Samen leren en verbeteren

Vaak willen professionals  graag met elkaar samenwerken, maar weten ze niet bij wie ze moeten zijn. Ook is er soms geen geld of tijd om uit te zoeken hoe de samenwerking het best vormgegeven kan worden. Met het Actieprogramma Grip op Onbegrip wordt daarom ingezet op nieuwe samenwerkingsverbanden rondom de groep mensen met onbegrepen gedrag in combinatie met complexe problematiek. Ook wordt er gezorgd dat bestaande samenwerkingen een nieuwe impuls krijgen om bestaande samenwerkingen nieuw leven in te blazen.

Domeinoverstijgend samenwerken in hotspots en veiligheidsregio's

Welke samenwerkingen zijn er al gestart?

Hotspots:

A. Den Haag

B. Amsterdam

C. Rotterdam

D. Utrecht

 

Veiligheidsregio's:

1. Groningen

2. Drenthe

3. IJsselland

4. Twente

5. Flevoland

6. Noord-Holland Noord

7. Zaanstreek-Waterland

8. Amsterdam-Amstelland

9. Flevoland, Gooi- en Vechtstreek & Utrecht

10. Utrecht

11. Haaglanden

12. Zuid-Holland Zuid

13. Zeeland

14. Brabant-Zuidoost

15. Noord-Limburg

16. Zuid-Limburg