Juiste Zorg Op de Juiste Plek

Samen de zorg echt veranderen door intensieve samenwerking tussen verschillende partijen: dat is de essentie van de landelijke beweging Juiste Zorg Op de Juiste Plek (JZOJP). Zo wordt onnodig dure of overbodige zorg voorkomen, de zorg verplaatst en rondom mensen georganiseerd en de zorg vervangen door andere vormen van zorg, zoals e-health, domotica of sociaal en maatschappelijk werk.

Achtergrond beweging

Het is het grootste goed van mensen: gezondheid. Nederlanders waarderen hun gezondheid meestal (zeer) positief, ook als men een ziekte of beperking heeft. Wat men (nog) kan, staat voorop.

Dit gegeven moet het leidende principe zijn voor de inrichting van ondersteuning en zorg. Het lichamelijke, psychische en sociale functioneren moet het vertrekpunt zijn en het aanbod van zorg en ondersteuning moet zo georganiseerd zijn, dat het daar naadloos op aansluit. De juiste zorg op de juiste plek. De ervaren kwaliteit zal zo verbeteren en steeds schaarsere professionals en middelen worden optimaal ingezet.

Hoe dit vorm kan krijgen, is afhankelijk van de context. Integrale, samenhangende zorg, dicht bij de burger georganiseerd als het kan, verder weg als het moet, vraagt om commitment, inzet en bereidheid om nieuwe aanpakken uit te denken en door te voeren. Dat kan alleen op regionaal niveau en met de nodige vrijheid om werkbare, door iedereen gedragen, niet-vrijblijvende oplossingen te kiezen. Stakeholders zullen zich hiervoor, ieder vanuit zijn eigen rol, samen moeten inspannen en het maken van een gedeeld beeld van de opgave in de regio is hiervoor instrumenteel. Wat is de zorg- en ondersteuningsvraag in de regio en hoe ontwikkelt deze zich de aankomende jaren? Hoe sluit dit aan op het aanbod (waar zitten de mismatches)? Hoe doet de regio het in vergelijking met de rest van Nederland? Wat doen we goed, wat kan beter?

Dit is een goede basis voor afstemming en samenwerking. Daar zijn veel partijen bij betrokken, zoals: burgers, gemeenten, professionals en organisaties in het sociale en het zorgdomein, zorgverzekeraars en zorgkantoren, kennis- en onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven dat in toenemende mate (digitale) diensten aanbiedt.

Pijler van Passende zorg

Het werken aan JZOJP maakt onderdeel uit van de landelijke inzet op passende zorg. Over het werken aan passende zorg zijn landelijk afspraken gemaakt in het integraal zorgakkoord (IZA) Passende zorg is waardegedreven, komt samen met en rondom de patiënt tot stand, vindt plaats op de juiste plek en gaat over gezondheid in plaats van ziekte. Om de groeiende zorgvraag te kunnen opvangen, moet deze passen binnen de beschikbare mensen en middelen. Passende zorg is daarmee ook arbeidsbesparende zorg. Lees hier meer over passende zorg.

Wat doet ZonMw vanuit haar rol op het thema Juiste Zorg Op de Juiste Plek?

We dragen op verschillende manieren bij aan de landelijke beweging juiste zorg op de juiste plek, waaronder met een gelijknamig programma: Daarnaast voeren wij het secretariaat van het kennisplatform de Juiste Zorg Op de Juiste Plek. Verder komt het thema juiste zorg op de juiste plek ook in veel andere ZonMw-programma’s terug.

We lichten hieronder een voorbeeld uit vanuit het ZonMw-programma Juiste Zorg Op de Juiste Plek.

Subsidie regionale samenwerkingsverbanden

De afgelopen jaren heeft het programma intensief ingezet op de ondersteuning van regionale samenwerking om gezamenlijk juiste zorg op de juiste plek te bewerkstelligen. Hierbij was er aandacht voor initiateven in verschillende fasen van ontwikkeling, van net gestart tot aan de uitvoering van plannen om juiste zorg op de juiste plek te bewerkstelligen. Op deze subsidies konden samenwerkingsverbanden een beroep doen, die een integraal, op de behoefte van hulpvragers aansluitend zorg- en ondersteuningsaanbod wilden (door)ontwikkelen, met als doel de juiste zorg op de juiste plek. Bij sommige subsidierondes was het thema specifiek, zoals Juiste Hartzorg Op de Juiste Plek en bij het opstellen van implementatieplannen voor de Gecombineerde Leefstijlinterventies. Bij andere subsidierondes konden er plannen ingediend worden in het brede spectrum van ondersteuning en zorg, bijvoorbeeld gericht op preventie, curatieve zorg, paramedische zorg, psychische zorg en langdurige zorg.

Binnen het ZonMw-programma bestond een samenwerkingsverband bij voorkeur uit partners uit verschillende domeinen:

  • Gemeenten,
  • Zorgverzekeraars
  • Zorgkantoren
  • Zorgaanbieders
  • Aanbieders van ondersteuning en welzijn (sociaal domein)
  • Burgers en patiënten

Het begrip 'regio' is in dit programma niet beperkt tot een bepaalde schaalgrootte en kan uiteenlopen van enkele wijken van een grote gemeente tot bijvoorbeeld een ggd-regio.

Zelf aan de slag met de juiste zorg op de juiste plek?

Laat je inspireren door mooie praktijkvoorbeelden. Neem een kijkje tussen onze publicaties met het thema Juiste Zorg Op de Juiste Plek en bezoek de website van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport voor meer mooie voorbeelden.

Momenteel staan er geen subsidieoproepen open vanuit het programma Juiste Zorg Op de Juiste Plek. Benieuwd welke subsidies er wel momenteel openstaan? Hier vind je alle subsidies.