Veelgestelde vragen informatiebijeenkomst Modelleren voor pandemische paraatheid

Op 6 december 2023 is er een informatiebijeenkomst geweest. ZonMw heeft naar aanleiding van de subsidieoproep en tijdens de bijeenkomst vragen ontvangen. Hieronder een selectie van de gestelde vragen.

Praktijkorganisaties, zoals GGDen, kunnen op allerlei manieren bijdragen aan een onderzoeksvoorstel. Zij kunnen als medeaanvrager deelnemen aan de projectgroep, wanneer de expertise noodzakelijk wordt geacht voor de uitvoering van het project. Voor sommige praktijkorganisaties kan het DAEB vrijstellingsbesluit van toepassing zijn. Meer informatie over het DAEB vrijstellingsbesluit vindt u hier. De GGD kan binnen deze subsidieronde niet als hoofdaanvrager een subsidieaanvraag indienen.

De hoofdaanvrager voor deze subsidie moet verbonden zijn aan een Nederlandse onderzoeksinstelling. ZonMw heeft organisaties die aangesloten zijn bij de TO2 federatie momenteel aangemerkt als onderzoeksorganisatie. Dat betekent dat in deze subsidieronde alle aangesloten organisaties bij de TO2 federatie hoofdaanvrager van een subsidieaanvraag mogen zijn, dus ook Stichting Wageningen Research.

Ja, dat is mogelijk. Betrokkenheid van de samenleving is een van de doelstellingen van de beleidsagenda van VWS voor pandemische paraatheid. Er is de wens om vanuit burgerperspectief naar modelleren te kijken en data van burgers te gebruiken als input voor de modellering.

Internationale samenwerking is mogelijk binnen deze subsidieronde. Het resultaat van het onderzoek dient wel binnen de Nederlandse context praktisch toepasbaar te zijn en/of relevant te zijn voor de Nederlandse publieke gezondheid of gezondheidszorg. Er moet beargumenteerd worden waarom een buitenlandse organisatie nodig is en waarom dit niet door een Nederlandse organisatie gedaan kan worden. Daarnaast mag het niet om een aanzienlijk percentage van het subsidiebedrag gaan.

Nee, dat is niet mogelijk. Het maximaal aan te vragen bedrag per subsidieaanvraag is €500.000,-. Wel kunnen verschillende aanvragen van verschillende aanvragers op elkaar aansluiten. Houd hierbij wel rekening mee dat elke aanvraag apart beoordeeld wordt, waarbij er dus kans is dat een aanvraag afgewezen kan worden. De aanvragen mogen dus niet afhankelijk zijn van elkaar.

Nee, in deze subsidieronde gaat het om wiskundige modellen. Wel kan binnen deze modellen het vertrouwen van de bevolking als determinant meegenomen worden.

De ZonMw subsidieoproep gaat over innovaties en kennisontwikkeling die infectieziektemodellering zouden kunnen verrijken ten behoeve van pandemische paraatheid. De bijeenkomst van het RIVM staat in het teken van het vormen van een samenwerkingsplatform. Het idee is om in het te vormen netwerk tot een overzicht te komen hoe een dergelijke samenwerkingsplatform eruit kan zien, wat daarvoor nodig is en wat eventuele obstakels zijn. De focus ligt daar dus meer op netwerken. Uit het RIVM traject kunnen er wel ideeën ontstaan, die eventueel kunnen leiden tot een onderzoeksvoorstel binnen de ZonMw subsidieronde.

Het is mogelijk om bij een project de hoofdaanvrager te zijn en bij een ander project medeaanvrager. Het moet dan wel gaan om twee verschillende projectgroepen (en projecten). Het is dus niet mogelijk om meerdere aanvragen in te dienen met dezelfde projectgroep en dan de rollen van hoofd- en medeaanvrager te veranderen. De bestuurlijk verantwoordelijke moet van dezelfde organisatie zijn als de hoofdaanvrager van de subsidieaanvraag.

Deze subsidieronde komt voort uit de beleidsagenda van VWS voor pandemische paraatheid. VWS heeft voor deze opdracht financiering beschikbaar gesteld tot eind 2025.