Slechte slaap: Een probleem voor de volksgezondheid?

In 2017 hebben de Hersenstichting, het RIVM en het Trimbos-instituut, in samenwerking met enkele andere organisaties, het thema ‘slaap’ als leefstijlfactor met elkaar verkend. Het ging daarbij expliciet om preventie, waarbij slaaphygiëne, slaapduur en slaapkwaliteit kernbegrippen zijn.

Deze verkenning richt zich specifiek op slaap als leefstijlfactor; slechte slaap als gevolg van een slaapstoornis of door andere medische oorzaken valt buiten de scope van dit project. De kennis over slechte en goede slaap als leefstijlfactor is op dit moment gefragmenteerd. Voor eventuele beleidsontwikkeling op dit gebied is het van belang dat er een samenhangend beeld is.

De centrale vraag van deze strategische verkenning is daarom: Is slechte slaap een probleem voor de volksgezondheid? En zo ja, wat zijn aandachtspunten op het gebied van kennis en preventie?