40 Implementatie Science Practitioner fellowships toegekend

Implementatie science practitioner
De fellows worden opgeleid tot Implementatie Science Practitioner, zodat zij vanuit een actieve rol als bruggenbouwer en ambassadeur kunnen zorgen voor de verspreiding en implementatie van opgedane kennis uit doelmatigheidsonderzoek en/of passende zorg (coalitieakkoord 2021-2025).

Versterken van de kennis- en/of implementatie infrastructuur

Deze persoonsgebonden subsidieoproep is een gezamenlijke oproep geweest vanuit zes verschillende ZonMw-programma’s:

 • Doelmatigheidsonderzoek,
 • Goed Gebruik Geneesmiddelen,
 • Juiste Zorg op de Juiste Plek,
 • Langdurige Zorg en Ondersteuning,
 • Preventie,
 • Zwangerschap en Geboorte. 

ZonMw wil met het opleiden van 40 Implementatie Science Practitioners een bijdrage leveren aan het versterken van de kennis- en/of implementatie infrastructuur. Deze ronde is 1 van de 6 rondes uit 2022, gericht op kennisbenutting voor passende zorg in de praktijk. De rondes werden mogelijk met de extra middelen uit het regeerakkoord om passende zorg verder te stimuleren.

Wie kon aanvragen?
Deze subsidieronde stond open voor HBO/WO-opgeleiden (o.a. kwaliteitsfunctionaris, (beleids)adviseur, teamleider, programmamanager, zorg-/innovatiemanager) werkzaam binnen de aandachtsgebieden van genoemde programma’s. De toegekende fellows zijn werkzaam binnen de zorgpraktijk, zorgnetwerken, een wetenschappelijke beroepsvereniging of het publieke gezondheidsdomein.

Opleidingstraject Implementatie Science Practitioner
Het opleidingsprogramma duurt 18 maanden.  De fellow gaat concreet aan de slag met implementatie van onderzoeksresultaten en/of zorginnovatie aan de hand van een eigen casus. Het opleidingsprogramma omvat naast theorie en praktijk ook intervisie en de mogelijkheid tot consultatie en/of coaching. Bestuurders/leidinggevenden/teamleden (uit organisaties van de fellows) worden actief betrokken bij de opleiding. De opleiding sluit aan bij de verschillende contexten, aandachtsgebieden, dan wel zorgdomeinen van waaruit de deelnemers afkomstig zijn.

Overzicht toegekende fellowships

We stellen de 40 fellows (en een korte omschrijving van hun casussen) hieronder graag aan u voor. Zij starten in november 2023.

Programma Doelmatigheidsonderzoek

 • Science implementation fellowship “FRAIL-HIP”: samen kiezen we voor passende zorg bij kwetsbare ouderen met een gebroken heup.
  Dr. H.J. Schuijt (St. Antonius Ziekenhuis)
  "Een gebroken heup is een belangrijk gezondheidsprobleem bij ouderen. Meestal worden mensen met een gebroken heup geopereerd. Op basis van wetenschappelijk onderzoek weten we dat voor kwetsbare ouderen een operatie niet altijd leidt tot betere uitkomsten. Soms is palliatieve zorg een betere optie, maar dit is nog maar in een beperkt aantal ziekenhuizen beschikbaar. Het is belangrijk om samen met patiënten te beslissen wat voor hen het juiste behandelplan is. En om deze kennis in praktijk te brengen. Met dit fellowship willen we bereiken dat er in Nederland samen wordt besloten over de behandelopties bij een gebroken heup. Dit gaan we doen door een handleiding te schrijven voor het implementeren van deze behandelwijze. Eerst voeren we deze behandelwijze in een groep van zeven ziekenhuizen in. En daarna in heel Nederland."
   
 • Implementatie van het Zorgpad Intensieve Diëtetiek bij ondervoeding tijdens en na ziekenhuisopname.
  Dr. ir. H.M. Kruizenga (Amsterdam UMC)
  "In de 20 jaar dat ik werkzaam op het vakgebied van ondervoeding en sarcopenie is er veel bereikt. Maar er valt nog veel meer te bereiken. De puzzelstukken voor een routekaart voor preventie en multi / interdisciplinaire behandeling zijn beschikbaar, maar de puzzel moet nog gelegd worden. Winst is te halen in het bevorderen van de synergie van een gecombineerde voeding- en beweegbehandeling. In de instellingen waar ik werk en daarbuiten wordt veel praktijkgericht onderzoek gedaan om dit te bereiken. De implementatie van resultaten in de zorgpraktijk en het onderwijs is echter onvoldoende. Door dit fellowship hoop ik me verder te bekwamen in implementatie en de rol als bruggenbouwer en ambassadeur verder invulling te geven. De implementatie van het ProIntens project is dan een blauwdruk van hoe we in Amsterdam onze resultaten uit onderzoek implementeren in de praktijk."
   
 • Opschaling op maat in het Isala.
  Drs. V.C. Hanewinkel (UMCG)
  “Waarom komen goede ideeën niet voorbij de onderzoeksfase en hoe zorgen we ervoor dat interventies die bewezen effectief zijn ook echt - op grote schaal - gebruikt kunnen worden? Dit zijn voor mij de vragen die mijn motivatie vormen voor het implementatie science practitioner fellowship. In mijn huidige werkzaamheden als projectleider zie ik de weerbarstigheid van de praktijk en hoe belangrijk het is om bij elke interventie ook de lokale situatie in ogenschouw te nemen. Elke situatie is anders en vraagt om andere methoden om een interventie in de praktijk te brengen. Aan de hand van de casus IBD doe-het-zelf gaan we een telemonitoringdienst die in UMCG werkzaam is voor jongeren met inflammatoire darmziekten opschalen naar het Isala. Hierbij zal ik de kennis die ik opdoe in de opleiding in de praktijk brengen om deze opschaling op maat te begeleiden in Isala.”
   
 • Passende IC-zorg: het gebruik van uitkomstinformatie bij gezamenlijke besluitvorming op de IC.
  Dr. G. Hesselink (Radboudumc)
  “Passende en doelmatige zorg wordt steeds belangrijker om de toenemende druk op de gezondheidszorg te verlichten. Het aantal onderzoeken en innovaties op deze thema’s groeit gestaag, maar de vertaling van bevindingen naar de werkvloer, beleid en onderwijs is niet eenvoudig. Met dit fellowship wordt een impuls gegeven aan de implementatie van kennis op lokaal (Radboudumc), regionaal en landelijk niveau, zodat zorg passender en beter wordt. Specifieke aandacht gaat uit naar de acute en intensieve zorgketen, waar een implementatiedeskundige met verbindende kwaliteiten ontbreekt. De kandidaat-fellow zal fungeren als adviseur bij implementatieprogramma’s en -onderzoek, subsidieaanvragen schrijven, optreden als liaison tussen onderzoekers, zorgverleners en beleidsbepalers en opgedane implementatiekennis onder de aandacht brengen via netwerkbijeenkomsten en in onderwijs.”
   
 • Bewegen als 5th vital sign in het ziekenhuis: de implementatie van een beweegsensor.
  Drs. P. Bor (UMC Utrecht)
  “Tijdens een ziekenhuisopname bewegen patiënten weinig. De ziekenhuiscultuur is hierop van invloed, het bed staat centraal en alles is binnen handbereik. Hierdoor is er weinig stimulatie en noodzaak om uit bed te komen. Inactiviteit kan leiden tot functionele achteruitgang, hierbij is de patiënt niet meer in staat om bepaalde dagelijkse activiteiten zelfstandig uit te voeren. Het gebruik van een beweegsensor kan inzicht geven in beweeggedrag, voor zowel de patiënt als de zorgverlener. Hierdoor kan onnodige inactiviteit voorkomen worden en kan advies op maat gegeven worden. Met dit fellowship wil ik zorgen dat de 'beweging' een standaard uitkomstmaat op 12 afdelingen van het UMC Utrecht; patiënten worden gestimuleerd om te bewegen en blijven in staat om dagelijkse activiteiten zelfstandig uit te voeren.
   
 • Implementatie URinControlapp: het breder uitrollen van een e-healthinterventie voor vrouwen met urine-incontinentie.
  Drs. A.C. Lambooij – van Vliet (Instituut Verantwoord Medicijngebruik)
  "Voor mij is implementatie meer dan de opname van onderzoeksresultaten in richtlijnen. Waar het echt om gaat, is wat de arts, apotheker of verpleegkundige doet met uitkomsten of innovaties. Met de kennis uit het fellowship hoop ik een bredere basis onder het implementatieproces te verkrijgen, zodat ik onderzoekers en zorgverleners beter met elkaar kan verbinden. Om zo effectieve innovaties sneller in de zorg in te bedden. De casus bij het fellowship gaat over het breder uitrollen van een e-healthinterventie voor vrouwen met urine-incontinentie. We willen zoveel mogelijk partijen, waaronder huisarts, apotheker en leverancier betrekken bij het adviseren van vrouwen en zo het gebruik van deze effectieve app bevorderen."
   
 • Brede implementatie-aanpak van een diagnose- en behandelstrategie voor passende zorg bij kwetsbare ouderen met een vermoeden van urineweginfectie in de huisartsenpraktijk.
  Dr. A.C. van de Pol (UMC Utrecht)
  “Door meer te leren over implementatie wil ik een bruggenbouwer zijn tussen mijn werk als huisarts-onderzoeker bij het UMC Utrecht en richtlijnmaker bij het NHG. Ik wil graag betrokken zijn bij de manier, waarop wetenschappelijke kennis landt in de praktijk. Mijn einddoel is om samen met zorgverleners en patiënten de huisartsenzorg nog beter te maken met aandacht voor het individu, up-to-date wetenschappelijke kennis en kostenefficiëntie. Mijn casus is de landelijk implementatie van een bewezen effectieve diagnose- en behandelstrategie voor passende zorg bij ouderen met een vermoeden van urineweginfecties. Recent toonden we met een trial aan dat deze strategie kan zorgen voor een vermindering van overdiagnose en -behandeling zonder toename in complicaties. Tijdens het fellowship evalueren we wat het succes van de aanpak was en maken we samen met betrokkenen (zorgverleners, patiënten, hun naasten en evt. verzorgenden) de aanpak geschikt voor nationale implementatie.”
   
 • ‘Kwetsbaarheid in beeld’: dashboard ter ondersteuning huisartsenpraktijken om chronische patiënten en kwetsbare ouderen proactief zorg op maat te bieden.
  Dr. S. van Bruggen (Hadoks)
  “Sinds 2015 bekleed ik bij huisartsenorganisatie Hadoks een liaisonrol, in samenwerking met het LUMC, om de verbinding tussen het werkveld en de wetenschap te verstevigen. Inmiddels lukt het steeds beter om wensen vanuit de praktijk te incorporeren in wetenschappelijk onderzoek. Het blijkt echter een complexe uitdaging om wetenschappelijke bevindingen ook in de praktijk toe te passen. Ik hoop met dit fellowship meer inzicht te krijgen in manieren om (op basis van evidence) zorginnovatie te implementeren in de huisartsenzorg én de samenwerking met andere disciplines, zoals het maatschappelijke domein, te stimuleren. Daarbij breng ik het dashboard ‘Kwetsbaarheid in beeld’ als casus in. Dit dashboard ondersteunt huisartsenpraktijken om chronische patiënten en kwetsbare ouderen proactief zorg op maat te bieden en andere disciplines bij de zorg te betrekken - met als doel dat er meer ruimte komt voor de behoeften van de patiënt en gezamenlijke besluitvorming, kortom, waardegedreven zorg.”
   
 • Implementatie van een chronisch pijnnetwerk in het Beweeghuisconcept.
  Dr. D. Ummels (Zuyd Hogeschool / Universiteit Maastricht)
  “Sinds de start van mijn carrière als fysiotherapeut en bewegingswetenschapper wil ik de zorg al verbeteren door verbinding te maken tussen onderzoek, onderwijs en de praktijk. Dat doe ik nu in een combinatie als fysiotherapeut, docent en als onderzoeker. Door evidence based innovaties te implementeren in de zorg en nieuwe zorgprofessionals op te leiden in nieuwe ontwikkelingen, creëer je tastbare meerwaarde in de patiëntenzorg. Met dit fellowship hoop ik chronische pijn revalidatie een plek te geven in de 1ste lijns zorg en mensen met chronische pijn te ondersteunen door een integrale aanpak aan te bieden. Het beoogde netwerk zal worden geïmplementeerd door middel van actieonderzoek samen met relevante stakeholders: medisch specialisten, fysiotherapeuten, huisartsen, POH-GGZ, psychologen en patiënten.”
   
 • Stepped Care programma voor patiënten met heupartrose.
  Dr. S.R. Zwakenberg (Santeon)
  "Santeon is een samenwerkingsverband van 7 topklinische ziekenhuizen. We werken aan waardegedreven zorg, waarbij we innovaties implementeren en evalueren. Graag wil ik meer kennis en ervaring opdoen over het implementeren van deze innovaties, onder andere om de projectleiders uit ziekenhuizen verder te kunnen helpen bij het doorvoeren en opschalen. Binnen deze fellowship wil ik graag het Stepped Care programma voor patiënten met heupartrose implementeren. Hierbij draait het om het voorkomen van onnodige ingrepen, dus bijvoorbeeld starten met fysiotherapie voordat de patiënt geopereerd wordt. Dit zorgt voor de best mogelijke zorg én zo laag mogelijke kosten. Bij de implementatie richten we ons op informatievoorziening en organisatorische veranderingen. Er is contact gelegd met huisartsen, fysiotherapeuten, orthopeden en zorgverzekeraars om samen te kijken hoe we dit kunnen aanpakken. Samenwerking is belangrijk bij dit project."
   
 • Implementatie van een blended care eHealth interventie.
  T.T. Juurlink (Amsterdam UMC)
  "Ik ben werkzaam als senior onderzoeker bij de afdeling Public & Occupational Health (Amsterdam UMC) en het Kennis Centrum voor Verzekeringsgeneeskunde (KCVG). Als onderzoeker put ik uit mijn eerdere ervaringen als GGZ hulpverlener en IPS coach. Ik promoveerde op onderzoek naar functioneren op het werk, bij mensen met persoonlijkheidsstoornissen (2021). Ik richt me nu met name op praktijkgericht- en toegepast onderzoek. Door mijn positie op het snijvlak van onderzoek, onderwijs en praktijk werk ik domeinoverstijgend binnen de sociale geneeskunde, met verschillende maatschappelijke en gezondheidsinstellingen in zowel de publieke als de private sector. Tijdens dit fellowship traject wil ik mij richten op de implementatie van een blended care eHealth interventie, ter bevordering van de terugkeer naar werk, van werknemers met psychische klachten."
   
 • Data, duiding en draagvlak: implementeren van zorg die goed genoeg is.
  N.W. Willigenburg (OLVG)
  "Het is mijn grote passie om de zorg te verbeteren op basis van data. Daarom coördineer ik wetenschappelijk onderzoek, dat orthopedische behandelingen vergelijkt. Als twee behandelingen ongeveer even goed zijn, is de minst kostbare beter vanuit maatschappelijk belang. De DART studie vergelijkt een gipsbehandeling met een operatie, bij patiënten boven de 65 jaar met een gebroken pols. Ik vind het belangrijk dat bevindingen uit het DART onderzoek worden vertaald naar de klinische praktijk. Dat gaat niet altijd vanzelf goed. Door in gesprek te gaan met patiënten, artsen en het Zorginstituut wil ik duidelijk maken, waar dat aan ligt en hoe dat beter kan. Ik denk dat er veel verbeteringen mogelijk zijn op het gebied van data, duiding en draagvlak. Hoe we samen naar meetgegevens en uitkomsten kijken, bepaalt wat er mee gebeurt in de klinische praktijk. Het maatschappelijk belang is voor mij een sterke drijfveer, dus ik zal breder kijken dan alleen de behandeling van een gebroken pols."
   
 • DIVA: De-implementatie van Activiteiten van de Beter Laten lijst.
  E. van Belle Msc (UMC Utrecht)
  “Kennis laten landen in de praktijk is noodzakelijk om de zorg toekomstbestendig te maken. Implementatie science practitioners zijn hierin cruciaal en kunnen echt het verschil maken in de praktijk. Mijn ambitie is zorgen dat de nieuwste wetenschappelijke inzichten over effectieve zorg stevig verankerd raken in de verpleegkundige praktijk. Dit wil ik bereiken door het terugdringen van het inbrengen van onnodige infusen en urinekatheters en het tijdig verwijderen daarvan. Deze zijn namelijk een groot infectierisico voor patiënten, het brengt verpleegkundigen lastenverlichting en bespaart kosten. Een tweede doel tijdens het fellowship is het opzetten van een multidisciplinair netwerk en adviesloket om zorgverleners te helpen bij het opzetten, evalueren en implementeren van kwaliteitsprojecten en/of onderzoek.”
   
 • Implementatie van de ERAS-app voor perioperatieve ondersteuning door volwassenen die colorectale chirurgie ondergaan.
  Dr. S.E. Zwolsman (Amsterdam UMC)
  "In 2012 ben ik gepromoveerd op het thema Evidence-based Medicine, het integreren van wetenschappelijk bewijs met klinische expertise van de zorgverlener en de wens van de patiënt. Daarna heb ik onder andere gewerkt als epidemioloog aan (multi)nationaal onderzoek en heb ik verschillende cursussen gevolgd op het gebied van kosten-effectiviteitsonderzoek. Deze kennis gaat voornamelijk over kennisontwikkeling, maar is minder gericht op het gebruik van kennis in de praktijk. De implementation science fellowship is daarom voor mij een goede stap in mijn ontwikkeling. Mijn doel is het inbedden van implementatie in subsidieaanvragen en lopend onderzoek; én in de borging van onderzoeksresultaten. Daarnaast wil ik kennis over implementatie delen vanuit het Amsterdam Public Health researchinstituut Digital Health."
   
 • Implementatie van klinische mobiliteitstesten en het gebruik van een mobiliteitstool.
  Drs. J.E. Warnar (St. Maartenskliniek)
  "Ik voer dit fellowship uit om impact te bereiken, mezelf te blijven ontwikkelen en een betekenisvolle rol te vervullen in het toepassen van nieuwe inzichten/kennis in de zorg.
  Het doel van dit project is de implementatie van klinische mobiliteitstesten als onderdeel van de orthopedische zorg én het gebruik van een mobiliteitstool door patiënten, fysiotherapeuten en orthopeden, om op eenvoudige wijze de achteruitgang en vooruitgang van de mobiliteit voor en na een gewrichtsvervanging te volgen. De tool zal in het (klinische) zorgtraject worden gebruikt om beslissingen over de behandeling af te stemmen op de individuele patiënt."
   
 • Implementatie van de kosteneffectieve Coach2Move aanpak voor zelfstandig wonende ouderen als reguliere zorg binnen de eerstelijns fysiotherapie praktijk.
  L. Sweerts Msc (Radboudumc)
  “Coach2Move is bewezen effectiever, vergeleken met gebruikelijke fysiotherapie voor kwetsbare thuiswonende ouderen(70+) die de fysiotherapeut bezoeken met al bestaande óf een hoger risico op problemen met bewegen. In 2016 liet een groot onderzoek zien dat mensen behandeld volgens Coach2Move lichamelijk actiever en minder kwetsbaar waren. Daarnaast gaven deelnemers behandeld volgens Coach2Move aan een hogere kwaliteit van leven te ervaren. Daarom moet deze zorg voor álle thuiswonende ouderen beschikbaar worden. Met dit fellowship wil ik Coach2Move naar de patiënt brengen door te beginnen in de regio Nieuwe Waterweg Noord en Delfland, Westland en Oostland. Door daar te leren en ervaren wat een goede aanpak is om Coach2Move in te zetten en te verspreiden, wil ik Coach2Move uitbreiden naar meer regio's in Nederland zodat uiteindelijk alle thuiswonende ouderen behandeld kunnen worden volgens Coach2Move. En zowel de patiënt als fysiotherapeut tevreden zijn over de samen afgesproken aanpak.”

Programma Goed Gebruik Geneesmiddelen

 • Implementatie van reeds bestaande kennis over genees- en zelfzorgmiddelen rondom de zwangerschap laagdrempelig beschikbaar en toegankelijk maken voor zwangere of lacterende vrouwen en hun zorgverleners
  Dr. M. de Feijter (Bijwerkingencentrum Lareb)
  Projectnummer: 10390102210009
  Gerelateerd aan: The Pregnancy Drug Register: development and implementation GGG-project 836012001
  "Doel van dit project is om te zorgen dat zwangere vrouwen én hun zorgverleners altijd en overal toegang hebben tot de meest recente kennis en adviezen over medicijngebruik tijdens de zwangerschap en borstvoedingsperiode. Veel van de informatie over veilig gebruik van geneesmiddelen is bekend, maar is nu niet makkelijk te vinden in alle informatiepagina’s op het internet. Zeker bij zelfzorgmiddelen is het belangrijk zwangere vrouwen te voorzien van toegankelijke en betrouwbare informatie, zodat ze hier zelf een weloverwogen keuze in kunnen maken. Met name omdat er geen counseling of advies van een zorgverlener aan te pas komt bij het verkrijgen van zelfzorgmiddelen. Ook zorgverleners lukt het niet altijd goed terug te vinden welke richtlijnen en adviezen het best te volgen. Zo is het van belang de mogelijke risico's van het medicijn af te wegen tegen de risico's van het niet behandelen van de klachten."
 • Gepast gebruik Ondansetron bij Kinderen In De Huisartsenpraktijk (GO-KIDS)
  Drs. M.J.E. van den Berk-Bulsink (Instituut Verantwoord Medicijngebruik)
  Projectnummer: 10390102210015
  Gerelateerd aan: Gepast gebruik Ondansetron bij Kinderen In De Huisartsenpraktijk (GO-KIDS) GGG-project: 10140162210004
  "Als adviseur bij het Instituut Verantwoord Medicijngebruik (IVM) ben ik betrokken bij diverse implementatieprojecten. De kennis die ik ga opdoen tijdens het fellowship komt mijn eigen werkuitoefening ten goede, daarnaast kan ik mezelf hierdoor ontwikkelen tot implementatie-expert. Op deze manier kan ik  mijn collega’s bij het IVM goed ondersteunen bij implementatietrajecten. Het fellowship gaan uitvoeren aan de hand van het project ‘Gepast gebruik Ondansetron bij Kinderen In De Huisartsenpraktijk (GO-KIDS)’.
  Uit eerder onderzoek is gebleken dat ondansetron (kosten)effectief is in de eerste lijn bij kinderen met acute gastro-enteritis (AGE). Een eenmalige gift ondansetron bij kinderen van 6 maanden tot 6 jaar met AGE die veelvuldig braken vermindert het braken, vermindert de zorgkosten en vergroot de tevredenheid van ouders. Het doel van dit project is de interventie (eenmalige gift ondansetron) structureel te implementeren in de huisartsenpraktijk."
 • Antibiotica-allergie: verbeteren van de kwaliteit van registratie in de regio
  Dr. M.M.C. Lambregts (LUMC)
  Projectnummer: 10390102210018
  "Onjuiste of onvolledige registratie van antibiotica-allergieën komt veel voor. Hierdoor moet de behandelaar onnodig uitwijken naar een alternatief antibioticum. Alternatieve antibiotica zijn vaak minder effectief, hebben meer bijwerkingen, zijn duurder en leiden tot meer resistentie. Onjuiste registraties treffen dus zowel de individuele patiënt als de maatschappij. In het LUMC loopt een pilot om het aantal onjuiste allergieregistraties in het ziekenhuis te verminderen, door enerzijds bestaande onjuiste allergieregistraties te corrigeren (‘ontlabelen’) en anderzijds nieuwe onjuiste registraties te voorkomen (educatie en communicatie). Dit blijkt zeer effectief. Echter het probleem van onjuiste registraties speelt ook buiten het ziekenhuis. Daarom is het van belang dat er een transmurale aanpak komt. Dit project heeft als doel het project regionaal te implementeren en zo de registratie van antibiotica-allergie in de regio te verbeteren."

   
 • Switch: implementatie van een vroege overstap van antibiotica parenteraal naar oraal.
  Dr. E.W. Verkerk (Radboudumc)
  Projectnummer: 10390102210022
  "Het de-implementeren van zorg die geen toegevoegde waarde heeft voor de patiënt en het opschalen van succesvolle implementaties zijn belangrijk om de zorg toegankelijk en betaalbaar te houden. Ik heb met deze twee thema's al ervaring opgedaan en kan door doorontwikkeling op het gebied van implementatie nog meer betekenen voor de praktijk. Het fellowship zal ik doorlopen aan de hand van de casus: implementatie van een vroege overstap van antibiotica via het infuus naar oraal. Een vroege overstap is in veel gevallen beter voor de patiënt en maakt ruimte vrij voor waardevolle zorg. Het vermindert de kans op infecties, verkort de opnameduur en geeft de patiënt meer bewegingsvrijheid. De vroege overstap zal onder andere gestimuleerd en ondersteund worden met een module in Epic, die automatisch potentiële kandidaten in het Radboudumc voor deze overstap identificeert."

   
 • De-implementeren van niet-gepast inhalatiecorticosteroïden-gebruik bij COPD: opschaling van een regionaal initiatief
  Dr. L. van den Bemt (Radboudumc)
  Projectnummer: 10390102210043
  “In Nederland hebben zo'n 563.000 mensen een chronisch obstructieve longziekte (COPD). 60% van de COPD-patiënten gebruikt ontstekingsremmende medicijnen, ondanks dat ze hier zelden baat bij hebben. Naast de nadelen van deze medicijnen, zoals groter risico op botontkalking en longontstekingen, zijn hier ook kosten aan verbonden. Om het ongepast gebruik van ontstekingsremmers bij COPD te verminderen is hiervoor een plan opgesteld met alle lokale betrokkenen in Drenthe, zoals dokters en patiënten. Dit plan wordt momenteel uitgevoerd. Tijdens het fellowship wil ik de kennis en ervaring die is opgedaan in dit project inzetten om ook in andere regio's in Nederland het onnodig gebruik van deze medicatie te verminderen. Hieraan nemen tenminste drie zorggroepen deel, waarbij per regio samen met de betrokkenen bepaald wordt hoe we dit medicijngebruik het beste kunnen verminderen. Ook wordt geëvalueerd of in de regio's het medicijngebruik daadwerkelijk afneemt en hoe betrokkenen dat ervaren.”

Programma Juiste Zorg op de Juiste Plek

 • GLI inclusief: borging van de pre-GLI om het bereik van de GLI bij mensen met lage Gezondheidsvaardigheden te verhogen.
  Dr. R.C. de Vos (LUMC)
  "In Nederland zijn gezondheidsverschillen groot. Gezondheidswinst is te behalen door een gezonde leefstijl. Om een gedragsverandering tot een gezonde leefstijl te bereiken en behouden, kan een huisarts verwijzen naar een Gecombineerde Leefstijlinterventie (GLI). Echter, bijvoorbeeld in Den Haag is het aantal deelnemers laag en verschilt per wijk. De juiste inwoners worden dus nog onvoldoende bereikt. Op basis van een eerste behoeftepeiling in een wijk in Den Haag bleek laaggeletterdheid een belangrijk knelpunt te zijn. Een laagdrempelig alternatief voor(afgaand aan) de GLI was een goede oplossing in deze wijk. Of dit in andere wijken ook werkt, wil ik samen met de bewoners en professionals in andere wijk(en) onderzoeken.”

   
 • Stepped Care bij postcommotioneel syndroom in de eerste lijn.
  E.M. Tiebackx (Basalt Revalidatie)
  "Tijdens dit project wordt er een zorgpad ontwikkelt voor patiënten met post commotioneel syndroom. Dit dient een multidisciplinair zorgpad te worden volgens het stepped care principe. Eerstelijns therapeuten van een regionaal Neuronetwerk worden geschoold om deze zorg multidisciplinair te kunnen leveren. Daarnaast worden patiënten en verwijzers geïnformeerd over de gevolgen en de behandeling van postcommotionele klachten. Uitkomsten van onderzoek worden vertaald naar een zorgpad en een keuzehulp voor verwijzers. Het is de verwachting dat middels juiste psycho-educatie en het volgen van een stepped care zorgpad patiënten minder ernstige klachten zullen ontwikkelen. Hierdoor ontstaat minder ziektelast en ziekteuitval. Het zorgpad wordt ontwikkelt vanuit cocreatie samen met eerste - en tweede lijns hulpverleners, zorgverzekeraars en patiënten. Stichting NeuroNet wordt gebruikt om de uitkomsten de implementeren."
   
 • Een passende weg voor leven met hersenletsel vind je samen.
  J.M.W.F. Verlinden Msc (Adelante)
  "Mensen met hersenletsel hoeven niet onnodig vast te lopen en kunnen actief mee blijven doen in de samenleving. Dit traject helpt verbeterstappen te zetten in de ontwikkeling naar regionale hersenletselnetwerken, door het organiseren van paramedische samenwerking in de eerstelijns neurorevalidatie, het versterken van de samenwerking tussen geriatrische en medisch-specialistische revalidatie en het implementeren van ondersteuning bij zelfmanagement. Participatief actie-onderzoek wordt gebruikt, waarbij telkens de ervaringen met de genomen stappen worden geëvalueerd. Een planmatige aanpak wordt gecombineerd met een leergerichte aanpak. Dit leidt tot een aanbod van verdiepingsscholing voor paramedici in de eerstelijns neurorevalidatie, een organisatieplan voor eerstelijns netwerksamenwerking en de systematisch zorgevaluatie van de klinische MSR/GRZ."
   
 • ‘RegioImpuls Hartfalen’: implementatie van Regionale Transmurale Afspraken (RTA) in de hele Mijnstreekregio.
  Drs. T. Schiffelers (Zuyderland)

  “Mijn ambitie is om de zorg te verbeteren door technologie zinvol in te zetten. Ik wil mijn kennis en ervaring op het vlak van implementatie blijven vergroten en gebruiken in mijn eigen werk. En inzetten voor collega’s en andere zorginstellingen. Ik hoop aan te tonen dat goede implementatie wel degelijk mogelijk is en dat dit leidt tot kwalitatief betere zorg. Ik zie mijn rol als specialist in het bestaande hiaat tussen pilot en structurele inbedding en beoog mijn kennis, ervaring en persoonlijkheid in te zetten om in de praktijk ervaren knelpunten en oplossingen te koppelen aan wetenschappelijk onderzoek: een vraagbaak voor collega’s en voor samenwerkingsorganisaties in de regio. Ik ga mij richten op het implementatievraagstuk uit het project ‘RegioImpuls Hartfalen’: implementatie van Regionale Transmurale Afspraken (RTA) in de hele Mijnstreekregio én de implementatie en borging van eHealth als onderdeel hiervan.”
   
 • Kwetsbare zwangere aan Zet.
  J. van der Kooy MD Phd (Amphia)
  “Een goede implementatie van resultaten uit wetenschappelijk onderzoek mist vaak in de zorg. Mijn intrinsieke drijfveer is de resultaten breed te implementeren en hierdoor goede zorg te leveren en ongelijkheden in de zorg tegen te gaan. Dit project ga ik uitvoeren binnen de geboortezorg in ons regionaal domeinoverstijgend multidisciplinair samenwerkingsverband met zorgaanbieders, zorgverzekeraar, jeugdgezondheidszorg, sociale ketenpartners en zwangeren. We beogen zorg rondom kwetsbare zwangeren te verbeteren door het medisch en sociaal/publieke domein meer te verbinden. Door een vroege (preventieve) aanpak van sociale problematiek, vermindering van stress en ongezonde leefstijl en versterking van gezondheidsvaardigheden, hopen we zwangerschapsuitkomsten te verbeteren.”

   
 • Remote monitoring zorgpad IBD – gepaste zorg voor iedereen.
  Dr. S.M.C. Ament (MUMC)
  "Ik ben stafadviseur Persoonsgerichte Zorg in het Maastricht Universitair Medisch Centrum+.
  Het doel van het Implementation Science Practitioner Fellowship is voor mij om kennis en ervaring te vergroten over implementatie, verspreiding en opschaling, te leren over hoe de rol nog beter in de organisatie- en innovatiestructuur van het MUMC+ kan worden geborgd en het netwerk van implementatiestakeholders verder uit te breiden en hieruit inspiratie op te doen. Als casus ga ik werken aan het remote monitoring zorgpad IBD. Op dit moment maakt ongeveer 40% van de IBD-patiënten van het MUMC+ gebruik hiervan. Het doel van dit project is om de implementatiegraad te verhogen naar 80% gebruik door patiënten. Speciale aandacht geven we daarbij aan patiënten met beperkte gezondheidsvaardigheden. Dit project draagt bij aan het vergroten van het implementatie-effect van een effectieve en efficiënte interventie: MijnIBDcoach."
   
 • Learning on the job: hoe we de zorg betaalbaar te houden en zo inrichten, dat elke patiënt de zorg blijft krijgen die hij/zij nodig heeft.
  Ing. D. Kallenborn (Alrijne)
  "De komende jaren moeten we in Nederland gaan uitzoeken hoe de zorg betaalbaar te houden en hoe in te richten, zodat elke patiënt de zorg blijft krijgen die hij/zij nodig heeft. Dit kan door nieuwe manieren van samenwerken in de regio te bedenken, de zorg dichter bij de patiënt thuis te brengen en/of door het slim gebruiken van nieuwe technische oplossingen. Tijdens het fellowship ga ik onderzoeken hoe (zorg)professionals in de regio het beste samenwerken en van elkaar leren bij het bedenken van deze nieuwe (zorg)manieren en geef ik daar advies over. De bevindingen worden gelijk gebruikt bij het verder samenwerken, een zg. learning community. Ook onderzoek ik hoe (zorg)medewerkers het beste ondersteunt kunnen worden bij het uitvoeren van deze veranderingen op de werkvloer. Het doel is een handreiking te schrijven, waarmee meerdere uitdagingen opgepakt kunnen worden. Zowel regionaal, als landelijk."
   
 • Longkankernet: voor het geven van excellente en innovatieve longoncologische zorg.
  Dr. E.H. Koolen (Radboudumc)
  "Als projectmanager zet ik mij in voor Longkankernet, een samenwerkingsverband tussen zes ziekenhuizen in de regio Zuidoost Nederland. Ik voer deze functie op dit moment uit op basis van mijn opgedane kennis en ervaringen, maar dit doe ik zonder daarvoor specifiek opgeleid te zijn. Na de opleiding kan ik mijn bijdrage met meer onderbouwing leveren aan het netwerk, dat zich richt op het geven van excellente en innovatieve longoncologische zorg, waar mogelijk dichtbij en rondom de patiënt en waar nodig op een andere locatie. Ik hoop daarmee het volgende resultaat te behalen: implementatie van een nascholingsprogramma, gezamenlijke kwaliteitsregistratie, uniforme patiënt informatie en het ontwikkelen van visie op de rol als Implementatie science practitioner."

   
 • Passende zorg voor mensen met hersenletsel: Implementatie Handreiking Eerstelijns Herstelzorg Hersenletsel.
  L. Koester Msc (Kennisnetwerk CVA)
  "Personen met een beroerte (CVA) of andere vorm van Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) krijgen in de eerste lijn vaak geen Passende Zorg. Het gevolg hiervan is dat herstelpotentieel voor deze personen mogelijk niet (volledig) wordt benut. Om personen met een NAH Passende Zorg te kunnen bieden in de eerste lijn zal wordt nu de Handreiking Eerstelijns Herstelzorg Hersenletsel ontwikkeld. Deze handreiking heeft als doel de eerstelijns herstelzorg voor personen met CVA/NAH te verbeteren. Naast projectmedewerker voor de handreiking bij het KNCN ben ik werkzaam als fysiotherapeut in de eerste lijn en voorzitter van het eerstelijns Neuronetwerk Zuid Kennemerland. Door deze diverse rollen beschik ik over een unieke kijk op de uiteenlopende facetten van de (eerstelijns) zorg voor personen met neurologische aandoeningen. Tijdens het fellowship zal ik mij als bruggenbouwer en ambassadeur vanuit al deze niveaus inzetten om de handreiking in de diverse netwerken te implementeren."

Programma Langdurige Zorg en Ondersteuning

 • Het implementeren van het Interprofessionele Leer- en InnovatieNetwerk: een co-productie tussen zorg en welzijn.
  Dr. P. Boersma (InHolland)
  “De kennis en ervaring vanuit het fellowship implementatie science practitioner is van betekenis in mijn functie als senior onderzoeker (van het Lectoraat Gezondheid en Welzijn van Kwetsbare Ouderen van Hogeschool Inholland) en in mijn functie als programmaleider Leren, verbeteren en implementeren (van het Ben Sajet Centrum). Meerdere partijen hebben het eerder opgezet InterProfessioneel Leer- en InnovatieNetwerk gecontinueerd. In voorliggend project willen we thuiswonende kwetsbare ouderen daadwerkelijk laten profiteren van het interprofessioneel samenwerken en opleiden, zodat zij passende integrale zorg ontvangen. Met behulp van een context analyse aan de hand van het Consolidated Framework for Implementation Research wordt een strategie uitgedacht en een plan voorgelegd aan de projectgroep. Vervolgens wordt het plan uitgeprobeerd en geëvalueerd.”

   
 • Laat het lopend Buffet goed lopen: een optimaal revalidatieklimaat.
  Dr. A.C.M Winters (QuaRijn)
  “In het project "Laat het lopend buffet goed lopen" ontwikkelen we een optimaal revalidatieklimaat, dat revalidanten goed voorbereidt op de thuissituatie. Door middel van bewegingsgerichte zorg (‘function focused care’) worden revalidanten gestimuleerd om de maaltijden zoveel mogelijk geheel zelfstandig klaar te maken. De implementatie van dit project zal vooral gericht zijn op het aanleren van andere routines door zorgverleners (verzorgenden, verpleegkundigen, fysiotherapeuten, ergotherapeuten en medewerkers van de keuken). De resultaten die we willen bereiken zijn: meer bewegen door de ouderen, verlagen van de valangst, verbeteren van de zelfredzaamheid en het verhogen van de tevredenheid van de revalidanten. Daarnaast verwachten we dat het een verkorte opnameduur tot gevolg heeft, dat het medewerkers ontlast en een groter werkplezier oplevert.”

   
 • Samen Reguleren: ouders van jonge kinderen met complexe problematiek leren hun eigen (opvoed)stress en spanning te reguleren.
  C.B.H. Blijlevens (Koraal)
  “Ik heb vanuit de praktijk ervaren dat implementeren vraagt om kennis, maar ook om verbinding. Verbinding tussen theorie (onderzoek) en praktijk. Verbinding tussen vrijwel alle geledingen van een organisatie en daarbuiten. En verbinding tussen mensen. Dat is wat een bruggenbouwer doet. Samen Reguleren is een methodiek, waarbij ouders leren over hun eigen stress en de invloed van deze stress op hun opvoeding. Ik verwacht tijdens mijn opleiding te leren een implementatieplan op te stellen, uit te voeren en te  borgen. En een praktische vertaalslag te kunnen maken van onderzoeksresultaten. Ik ben na de opleiding zichtbaar als science practitioner in mijn eigen organisatie en word betrokken als deskundige en/of adviseur bij diverse vraagstukken.”

   
 • Samen onvrijwillige zorg afbouwen: implementatie van een regionaal expertise team om onvrijwillige zorg af te bouwen.
  Drs. A.S. Christiani (Cordaan)
  "Ik geloof dat we betere ondersteuning kunnen bieden aan mensen met een verstandelijke beperking, wanneer deze gebaseerd is op wetenschappelijk onderbouwde kennis. Onderzoek doen is leuk, maar het is vooral wat daarna gebeurt, dat het verschil uitmaakt. Het is essentieel dat er meer aandacht is voor de vraag, hoe we echt goed kunnen implementeren.
  Ik wil bereiken dat we binnen zorgorganisaties (die ondersteuning bieden aan mensen met een verstandelijke beperking in de regio Amsterdam) beter in staat zijn om een brug te slaan tussen wetenschap en praktijk. Met het fellowship wil ik een rol spelen bij de implementatie van een Multi Disciplinair Expertise Team dat binnen organisaties een beweging op gang brengt, waarin mensen met een verstandelijke beperking geen of bijna geen vormen van onvrijwillige zorg ontvangen."
   
 • Gepersonaliseerde leefstijl interventies - Verstandelijk Beperkten (GLI-VB).
  J.M. van Raay (Visio)
  "Dit fellowship wil ik uitvoeren, omdat het een bijdrage levert aan het optimaliseren van een  kennisinfrastructuur binnen Koninklijke Visio, zodat de implementatiekracht vergroot wordt en zorg en onderwijs voor mensen met een visuele beperking duurzaam verbetert.
  Ik zal mij richten op het implementatievraagstuk binnen Visio locatie de Blauwe kamer in Breda. Het uiteindelijke doel is het bevorderen van leefstijl van mensen met een visuele en verstandelijke beperking door gebruik van Gepersonaliseerde Leefstijlinterventie Verstandelijk Beperkten (LEEV! GLI-VB). Het doel van het implementatietraject uit de casus is het scheppen van de randvoorwaarden van implementatie. Concrete resultaten zijn het inbedden van de omgevingsscan en het toepassen van kennis uit het leertraject “De krachten gebundeld”. Implementatie zal plaatsvinden aan de hand van het doorlopen van de Plan-Do-Check-Act fasen, met gebruik van gestandaardiseerde instrumenten."

Programma Preventie

 • Vallen op latere leeftijd voorkomen: aanbevelingen voor een aanpak vanuit de Publieke Gezondheid.
  Drs. E.J. Kalisvaart (GGD Groningen)
  “Om de zorg voor ouderen in de toekomst toegankelijk en behapbaar te houden zet de overheid in op het behouden van vitaliteit, waarbij valpreventie een centrale rol speelt. Toch is het lokale zorg- en ondersteuningsaanbod in de provincie Groningen nog niet toereikend om vitaliteit te behouden en valongevallen op latere leeftijd te voorkomen. GGD Groningen signaleert een missende schakel tussen collectieve preventie en geïndiceerde preventie in de ouderengezondheidszorg. Met dit fellowship wil ik onderzoeken hoe collectieve preventie beter aan kan sluiten op de aanpak om valongevallen op latere leeftijd te voorkomen. Door in gesprek te gaan met Groningse volwassenen, ouderen, zorg- en welzijnsinstanties en Groninger gemeenten, wil ik in kaart brengen waar aangrijpingspunten liggen voor beleid. De resultaten van mijn onderzoek zullen leiden tot aanbevelingen hoe de schakel tussen collectieve en geïndiceerde preventie bij volwassenen en ouderen ingevuld en versterkt kan worden.”

   
 • Een grotere Kans Op GEzondheid Voor Iedereen via goede GLI’s: KOGEVI.
  Drs. S.P.C. van Emmerik (Je Zaak op Orde)

  "Graag zet ik mij in om te helpen gezondheidsverschillen tussen bewoners van de stad Utrecht te verkleinen. Leefstijlinterventie om te stoppen met roken, valrisico te verkleinen en een gezond gewicht is nog lang niet voor iedereen passend. In het slechtste geval leidt een mooie interventie, die niet toegankelijk is voor bepaalde doelgroepen, tot een toename van het gezondheidsverschil. Er zijn ontzettend veel informatie en tools beschikbaar over hoe we dit beter kunnen doen, maar deze middelen worden toch op heel veel plekken niet of nauwelijks toegepast. Hier hoop ik mij voor in te kunnen gaan zetten, als bruggenbouwer, tussen deze kennis en de praktijk. Tijdens het fellowship ga ik me met name richten op de Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI). De GLI is een belangrijke tool om het doel rondom een gezond gewicht in het Nationale Preventie Akkoord te behalen. Door de bekostiging vanuit de basisverzekering is dit voor iedereen toegankelijk, maar nog niet voor iedereen passend."

Programma Zwangerschap en Geboorte

 • Integrale zorg aan zwangeren en gezinnen in kwetsbare omstandigheden.
  Drs. A.A. Venekamp (Hogeschool Rotterdam)
  "Al meer dan 10 jaar houd ik mij als beleidsmedewerker bij het lectoraat Verloskunde en Geboortezorg van Hogeschool Rotterdam en coördinator binnen zowel het RCZWN als het NRCG met vele onderwerpen en (onderzoeks)projecten bezig. Wat ik daarin soms mis, zijn kennis en handvatten om daadwerkelijke implementatie en borging in de praktijk, het beleid en het onderwijs te realiseren. Ik zie dit fellowship dan ook als een unieke kans om mij verder te specialiseren in het implementatievakgebied. Hiermee ontwikkel ik niet alleen mezelf, maar kan ik ook van meerwaarde zijn voor de organisatie en de netwerken waar ik aan verbonden ben. Het doel van het project is het aanscherpen en ‘vervolmaken’ van materialen en strategieën, die kunnen helpen om de implementatie van de Blauwdruk beter te kunnen borgen en de stap te kunnen maken naar solide implementatie binnen de VSV’s in Zuidwest Nederland. Met de mogelijkheid voor het in de toekomst verder opschalen via het NRCG."
   
 • Vroegsignaleringstraject Geboortezorg Zuid-Holland Zuid – Opschaling.
  L.Siebelt Msc (Regionale Coalitie Kansrijke Start Zuid-Holland Zuid / Zaak voor Zorgverbinding)
  “Implementatie van het vroegsignaleringstraject in Zuid-Holland Zuid heeft als doel in een zo vroeg mogelijk stadium zwangeren en (aanstaande) gezinnen in kwetsbare omstandigheden te signaleren en ondersteunen. Het traject richt zich op preventie (terugdringen van risicofactoren en/of vroege interventie) en promotie (stimuleren van beschermende factoren) met als verwacht resultaat: verbetering van gezondheidsuitkomsten, het verkleinen van gezondheidsverschillen en verminderen van kansenongelijkheid. Implementatie van de drie onderdelen van het traject vindt plaats op zorgverlenersniveau in de geboortezorg (het VSV)  en de jeugdgezondheidszorg, binnen en samen met de gemeenten van de Drechtstedenregio en in samenwerking met diverse netwerkpartners. Als fellow richt ik me daarbij ook op het borgen van bestuurlijke commitment via een domeinoverstijgend samenwerkingsverband en monitoring van impact en effect. Het traject is een opschaling van een reeds binnen de gemeente Dordrecht gestarte pilot.”
 • Implementatie van CTG-monitoring in de 1e lijn voor laag-risico zwangerschap: voor het versterken van de integrale geboortezorg.
  Dr. H.M. Perdok (Elkerliek Ziekenhuis)
  "Door mijn ervaring als verloskundige, promotieonderzoek en werkzaamheden als afdelingsmanager van een obstetrische afdeling, geloof ik dat ik de bruggenbouwer kan zijn tussen de verschillende disciplines. Hoewel ik onderzoek heel belangrijk vind, heb ik door mijn werkzaamheden voor JIJWIJ ondervonden dat het implementeren van nieuwe ontwikkelingen mij nog beter afgaat. Ik zie ernaar uit om mij verder te ontwikkelen als implementatiespecialist. Na dit fellowship verwacht ik over meer gereedschap te beschikken om complexe implementatietrajecten binnen de geboortezorg aan te kunnen. Ik ga dit fellowship uitvoeren met behulp van mijn netwerk."

Implementatienetwerk sport en bewegen

Naast de fellowships bestaat er ook een implementatienetwerk sport en bewegen dat als doel heeft onderzoekers op te leiden tot implementatiedeskundige. Lees meer