Voor een goede kwaliteit van leven in de laatste levensfase, is het belangrijk dat alle zorgverleners om een patiënt heen goede palliatieve zorg kunnen verlenen. Dat kan door palliatieve zorg een vast onderdeel te maken van het onderwijsaanbod op de zorgopleidingen. Daarom geven we vanuit ons programma Palliantie II vervolgsubsidie aan 3 onderwijsprojecten.

Foto van studenten in een klaslokaal


De 3 projecten zijn een vervolg van het afgeronde onderwijsproject Optimaliseren van onderwijs palliatieve zorg, ook wel O2PZ genoemd. Dat project richtte zich op het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijsaanbod op het gebied van palliatieve zorg voor artsen, verpleegkundigen en verzorgenden, op alle niveaus: MBO 2, 3 en 4, HBO en WO (+). In dit project zijn al belangrijke stappen gezet, zoals de ontwikkeling van het onderwijsraamwerk palliatieve zorg, en het onderwijsplatform op Palliaweb.

Wat gaan de 3 projecten doen?

De 3 gehonoreerde projecten bouwen voort op wat al in het eerdere O2PZ-project is ontwikkeld. Ze zetten de volgende stappen in de verankering van palliatieve zorg in het onderwijs, door:

 • Het borgen van een landelijke, regionaal dekkende infrastructuur voor onderwijs palliatieve zorg
  Het borgen van het onderwijs palliatieve zorg door verdere implementatie van het onderwijsraamwerk palliatieve zorg in opleidingen, de doorontwikkeling van het Onderwijsplatform en de verankering in de reguliere onderwijsinfrastructuur.

 • De ontwikkeling, implementatie en borging MANP, MPA en VVO
  Doorontwikkelen en implementeren van het onderwijsraamwerk palliatieve zorg voor verpleegkundig specialisten (Master Advanced Nursing Practice, MANP), physician assistants (Master Physician Assistants, MPA) en de verpleegkundige vervolgopleidingen (VVO).

 • Doorontwikkeling en implementatie van het onderwijsraamwerk palliatieve zorg voor zorgverleners met specialistische kennis van palliatieve zorg
  Beschrijven van eindtermen en competenties van specialisten in de palliatieve zorg in het onderwijsraamwerk palliatieve zorg, en de samenhang met eerder beschreven generalistische eindtermen en competenties.

Lees meer over deze projecten op de projectpagina Projecten vervolg onderwijs palliatieve zorg.

Programma Palliantie

De onderwijsprojecten financieren we vanuit ons programma Palliantie. Met het programma zetten we ons in voor een goede kwaliteit van leven voor mensen die ongeneeslijk ziek zijn en hun naasten. Dat betekent dat zij zorg en ondersteuning krijgen op lichamelijk, psychisch, sociaal en spiritueel vlak, aansluitend op hun wensen en behoeften. We stimuleren verbetering in de palliatieve zorg door samen met partijen uit beleid, onderzoek, praktijk en het onderwijs te investeren in:

 • kennisontwikkeling
 • verdere professionalisering van de palliatieve zorg
 • kennisbenutting van datgene wat tot nu toe is ontwikkeld

Meer informatie

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website