In het programma ‘Versnellers binnen de ggz’ kan een uitvoeringsubsidie worden aangevraagd voor het aanstellen van een regionale versneller die een duidelijke, stimulerende en faciliterende rol vervult bij het continueren en/of uitbreiden van een bestaand samenwerkingsverband. Met als doel om de toegankelijkheid van de ggz zo optimaal mogelijk te maken waardoor wachttijden, waar dat kan, kunnen worden verkort.

Onderwerpen

  • Wachttijden
  • Toegankelijkheid
  • Geestelijke gezondheidszorg
  • Regionale versnellers
  • Bestaande samenwerkingsverbanden

 

Onderdeel van programma

Versnellers binnen de geestelijke gezondheidszorg

Geplaatst op

7 juli 2022

Deadline

20 september 2022,
14.00 uur

Lees volledige subsidieoproep

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep kunt u via onderstaande link bekijken. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep Uitvoeringssubsidie Versnellers binnen de ggz (pdf) 301 KB

Doel subsidieoproep

Het doel van deze subsidieoproep is het faciliteren van regio’s bij de voortzetting en/of uitbreiding van een bestaand samenwerkingsverband en het aanstellen van een versneller. Het betreft in de eerste plaats regio’s waar de gemiddelde wachttijd het langst zijn en de Treeknorm (ruim) overschrijden. De aangestelde versneller zal een duidelijke stimulerende en faciliterende rol vervullen bij het continueren van bestaande lokale of regionale samenwerkingsverbanden om de toegankelijkheid van de ggz zo optimaal mogelijk te maken waardoor wachttijden, waar dat kan, kunnen worden verkort. De versneller bezielt, stuurt en begeleidt de regionale partners op een zodanige manier dat de regionale partners een duurzaam samenwerkingsverband vormen waarin alle cruciale partners eigenaarschap erkennen en verantwoordelijkheid nemen voor het terugdringen van de wachttijden binnen de Treeknormen voor alle cliëntgroepen.

Daarbij dienen partijen tijdens de looptijd van het project concrete afspraken te maken over het vervolg van de samenwerking en de ondersteuning daarvan. Na afloop van het project dient binnen regio’s een structurele en duurzame samenwerking te zijn gerealiseerd tussen de samenwerkingspartners.

 

Wat kan worden aangevraagd?

In deze subsidieronde kan een ggz-instelling namens een bestaand samenwerkingsverband, en in afstemming met de voorzitter van de regionale taskforce wachttijden, subsidie aanvragen voor:
•    Het aanstellen van een versneller die de verbindende rol vervult om de samenwerking voort te zetten.  
•    Het duurzaam voortzetten van een lokaal of regionaal bestaand samenwerkingsverband, waarbij reeds afspraken zijn gemaakt tussen samenwerkingspartners. Het gaat hierbij om het verder in kaart brengen van voorwaarden, het voortbouwen op en uitbreiden van plannen en het continueren van afspraken met betrokken partijen. De verantwoordelijkheid voor samenwerking ligt in de regio.
•    Het uitvoeren en structureel implementeren van kleinschalige initiatieven, waarbij geëxperimenteerd wordt met preventieve interventies op regionaal niveau ten behoeve van het terugdringen van de wachttijden. Het borgingsaspect is hierbij een belangrijk onderdeel

Let op: Heeft u nog geen samenwerking opgezet met relevante partijen ten behoeve van het verbeteren van de toegankelijkheid van de ggz en het verminderen van de wachttijden? Dan kunt u subsidie aanvragen middels de Startsubsidie Versnellers binnen de ggz.

 

Randvoorwaarden

Wie kan aanvragen?

•    Een ggz-instelling dient een subsidieaanvraag in namens een regionaal bestaand samenwerkingsverband.
•    Het samenwerkingsverband bestaat uit (een minimale vertegenwoordiging van) ggz-aanbieders, verzekeraars, gemeenten, huisartsenorganisaties en cliënt- en naastenvertegenwoordiging. Daarnaast vraagt ZonMw met het oog op het duurzaam borgen van resultaten nadrukkelijk aandacht voor het afstemmen en verbinden met overige zorg- en welzijnsorganisaties, fondsen en/of beleidsmakers of kennisorganisaties

Let op: Per regio kan maximaal één subsidieaanvraag worden ingediend.

Budget

In deze subsidieronde kan maximaal €150.000,- worden aangevraagd voor een looptijd van maximaal 15 maanden. Het totale beschikbare subsidiebudget in deze subsidieronde bedraagt €1.650.000,-
Let op: dit budget is opgehoogd ten opzichte van het moment van eerste publicatie van de oproep. Vanuit het programmabudget is € 300.000 aanvullend budget beschikbaar gesteld voor deze subsidieronde.  
 

 

 

 

Aanvraag indienen

U kunt tot 20 september 2022, 14:00 uw subsidieaanvraag indienen via Mijn ZonMw.

Let op:

MijnZonMw is een nieuw systeem. Wij raden u uitdrukkelijk aan vroeg te beginnen met het invoeren van uw aanvraag, minimaal één week voor de deadline. Neemt u bij vragen of problemen zo spoedig mogelijk contact op met ZonMw via de servicedesk: servicedesk@zonmw.nl.

Als u nog niet eerder met MijnZonMw heeft gewerkt moet u een account aanmaken. Dit geldt ook indien u reeds eerder een ProjectNet account had aangemaakt!

Download alle informatie

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep is te downloaden als pdf. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep Uitvoeringssubsidie Versnellers in de ggz (pdf) 363 KB

Subsidie aanvragen

Contact

Heeft u een vraag en staat uw antwoord niet bij de 'veelgestelde vragen over subsidie'? Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Tamara Adonis of Miryea Ruiz. Voor technische vragen over het online indiensysteem van ZonMw neemt u contact op met onze servicedesk.

Dummyfoto van een vrouw

Tamara Adonis of Miryea Ruiz

Onderzoeksprogramma ggz

+31 70 349 54 70
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website