ZonMw hanteert gedragscodes om te waarborgen dat het besluitvormingsproces objectief verloopt.

Code omgang met persoonlijke belangen

De Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de memorie van toelichting zijn duidelijk over omgang met belangen. Ingevolge artikel 2:4 mag het beoordelings- en besluitvormingsproces niet worden beïnvloed door vooringenomenheid. ZonMw en NWO waken er op grond van dit artikel tegen dat de tot de bestuursorganen behorende of daarvoor werkzame personen die een persoonlijk belang hebben bij een besluit de besluitvorming beïnvloeden. Daartoe hanteert ZonMw per 1 juli 2019 de Code omgang met persoonlijke belangen. Deze code beschrijft de omgang met persoonlijke belangen binnen het proces van de voorbereiding van, de advisering over alsmede de besluitvorming over de verdeling van middelen. Daarnaast geeft de Code aan op welke wijze beslissingen over de omgang met persoonlijke belangen binnen het proces dienen te worden gemotiveerd en vastgelegd. Dit stelt ZonMw en NWO op ieder moment in staat verantwoording af te leggen. De Code is van toepassing op leden van besluitnemende organen, medewerkers, referenten, juryleden en commissieleden die deelnemen aan het proces.

Code omgang met persoonlijke belangen

Bekijk hieronder de video voor een korte toelichting op de Code.

E-learnings

Speciaal voor voorzitters en leden van de beoordelingscommissies is een e-learning ontwikkeld.

E-learning Code Persoonlijke Belangen

E-learning Personal Interest Code

Maatregelen betrokkenheid bestuursleden ZonMw

Het ZonMw-bestuur bestaat uit negen leden die actief zijn in voor ZonMw relevante praktijk- en wetenschapsvelden. Zij worden voor maximaal zes jaar benoemd (twee bestuurstermijnen van drie jaar). Omdat bestuursleden actief in het veld van ZonMw zijn, kan het voorkomen dat zij als aanvrager of als bestuurlijk verantwoordelijke betrokken zijn bij een ZonMw subsidieronde. Het bestuurslidmaatschap sluit bestuursleden bewust niet uit van deelname aan het ZonMw-subsidieproces. Belangrijk is dan uiteraard dat een transparant proces is ingericht waarbij persoonlijk belang of de schijn van vooringenomenheid wordt uitsloten. Daarvoor hanteert ZonMw de volgende aanpak:

  • Het ZonMw-bestuur is in het geheel niet betrokken bij het proces van beoordeling en besluitvorming van concrete subsidieaanvragen bij ZonMw subsidieprogramma’s. Bestuursleden staan derhalve op grote afstand van de honorering of afwijzing van concrete projectvoorstellen;

  • In geval van betrokkenheid van een bestuurslid in enige rol of vorm aan een subsidieronde neemt ZonMw aanvullende passende beheersmaatregelen. Zo is voor deze gevallen expliciet vastgelegd dat het advies van de beoordelingscommissie over het al dan niet honoreren van de betreffende subsidieaanvraag integraal en ongewijzigd wordt overgenomen.

De gevolgde procedure wordt transparant gevoerd en gemotiveerd vastgelegd in de verschillende procedurestappen van de Code.

 

Meer informatie

Andere gedragscodes

ZonMw onderschrijft de volgende gedragscodes voor zover deze niet in tegenspraak met wet- en regelgeving zijn. Door deze gedragscodes te onderschrijven, verwacht ZonMw van onderzoekers dat zij deze gedragscodes naleven om de wetenschappelijke integriteit van hun handelen te borgen.

Code ter voorkoming van oneigenlijke beïnvloeding door belangenverstrengeling

Deze code beoogt door het openbaar maken van relaties en belangen van betrokkenen bij de totstandkoming van wetenschappelijke adviesrapporten en richtlijnen in de gezondheidszorg oneigenlijke beïnvloeding door belangenverstrengeling te voorkomen.

Code ter voorkoming van oneigenlijke beïnvloeding door belangenverstrengeling (368 KB)

Code Openheid Dierproeven

Deze code bevat richtlijnen voor onderzoekers die met dierproeven werken.

Code Openheid Dierproeven (1.3 MB)

Code Biosecurity

Deze code is gericht op het voorkomen dat kennis uit onderzoek misbruikt wordt voor het ontwikkelen van biologische of toxinewapens (zogenaamde dual use). Via het digitale loket moeten aanvragers aangeven of de informatie in hun subsidieaanvraag bij bredere verspreiding het risico voor dual use in zich kan hebben.

Code Biosecurity (377.8 KB)

Gedragscode Gezondheidsonderzoek 2022

Deze Gedragscode bevat een set concrete, voor onderzoekers toegankelijke normen voor de omgang met persoonsgegevens en lichaamsmateriaal in gezondheidsonderzoek.

Gedragscode Gezondheidsonderzoek 2022 (1.5 MB)

Nederlandse gedragscode wetenschappelijke integriteit 2018

De gedragscode bevat principes en normen (regels) voor instellingen die wetenschappelijk onderzoek uitvoeren en beschrijft gewenst gedrag die deze instellingen en de betrokken wetenschapsbeoefenaars individueel, tegenover elkaar en tegenover de maatschappij in acht zouden moeten nemen.

Gedragscode Nederlandse gedragscode wetenschappelijke integriteit 2018 (1,41 Mb)

The European Code of Conduct for Research Integrity

De Europese gedragscode beoogt een canon voor zelfregulering van (on)aanvaardbaar gedrag in onderzoek te zijn. Dat kan betrekking hebben op het object van onderzoek, op communicatie over het onderzoek, op regels voor publicatie en auteurschap, maar vooral op eerlijk, onafhankelijk en objectief onderzoeken en rapporteren.

The European Code of Conduct for Research Integrity

CCMO-richtlijnen

ZonMw hanteert de CCMO-richtlijnen, in het bijzonder de 'Richtlijn Externe Toetsing' voor het verkrijgen van goedkeuring voor multicenteronderzoek.

Richtlijn Externe Toetsing

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website