Veelgestelde vragen programma Versterking eerstelijnszorg

Op deze pagina vindt u onze antwoorden op veelgestelde vragen. We actualiseren deze pagina regelmatig.

Wie kan subsidie aanvragen?

Een regionale huisartsorganisatie, VVT-organisatie, een andere eerstelijnszorgorganisatie of een regionale ondersteuningsstructuur eerstelijnsgezondheidszorg (ROS) kunnen een subsidieaanvraag indienen. De subsidieaanvraag wordt ingediend namens minimaal de volgende partijen:  

 • 1 of meerdere regionale huisartsenorganisaties
 • minimaal 2 regionale samenwerkingsorganisaties op het gebied van wijkverpleging en/of Verzorging, Verpleging en Thuiszorg (VVT)
 • de marktleider zorgverzekeraar

Daarnaast worden ook andere eerstelijnszorgpartijen betrokken, zoals paramedici, apothekers, specialisten ouderengeneeskunde en artsen verstandelijk gehandicapten. Bij de voorbereidingssubsidie worden, waar haalbaar, zoveel mogelijk eerstelijnspartijen betrokken. Bij de vervolgsubsidierondes vanaf 2024 zal een brede betrokkenheid van eerstelijnspartijen noodzakelijk zijn.

Waarvoor kunt u subsidie aanvragen?

Met deze voorbereidingssubsidie kunt u mens-, organisatie- en uitvoeringskracht vrij spelen voor het uitvoeren van voorbereidende activiteiten. In het Integraal Zorgakkoord (IZA) zijn bestuurlijke afspraken gemaakt over de versterking van de organisatie van de eerstelijnszorg zodat deze blijvend toegankelijk is voor iedereen. Met deze eerste subsidieoproep willen wij iedere regio ondersteunen om hier voorbereidingen voor te treffen. De voorbereidingssubsidie is bedoeld voor het:

 • samenbrengen van de huidige samenwerkingsverbanden en netwerken binnen de eerstelijnszorg in de betreffende regio
 • aansluiten bij (bestuurlijke) overlegtafels waarbij de focus ligt op het versterken van een goede vertegenwoordiging van de brede eerstelijnszorg met mandaat bij regiotafels en het maken van regionale samenwerkingsafspraken
 • anticiperen op en voorbereiden van plannen om de eerstelijnszorg te versterken, op basis van de visie op de eerstelijnszorg, het bijbehorende plan van aanpak, de regiobeelden en regioplannen

Hoeveel subsidie kunt u aanvragen?

Per regio kunt u maximaal € 150.000,- subsidie aanvragen voor een looptijd maximaal 1 jaar. Voor iedere regio is een budget beschikbaar gesteld. Per regio kan er één subsidieaanvraag worden ingediend. Het is daarom van belang dat u binnen uw eigen regio goed kijkt met welke partijen binnen uw regio gezamenlijk een subsidieaanvraag ingediend kan worden.

Welke partijen worden in deze subsidieoproep bedoeld met eerstelijnszorg?

Onder eerstelijnszorg wordt verstaan: de zorg van huisartsen, apothekers, paramedici, wijkverpleging, specialisten ouderengeneeskunde, artsen voor verstandelijk gehandicapten, eerstelijnsverblijf en geriatrische revalidatie. Mondzorg kan onderdeel zijn van projecten als dat past bij het doel van een project. Geboortezorg valt buiten scope van deze subsidieoproep.

Wat is een regio in deze subsidieoproep?

Een regio omvat het gebied dat onder een regiobeeld of een daaruit voortvloeiend regioplan valt. Dit kan betekenen dat dit dezelfde regio betreft als een zorgkantoorregio, maar er kunnen ook meerdere regioplannen binnen één zorgkantoorregio ontwikkeld worden.

Ik weet nog niet wat mijn regio is/het is nog niet duidelijk in welk gebied mijn regioplan wordt gemaakt

Bekijk eerst of er binnen uw zorgkantoorregio al sprake is van voorbereiding op een regioplan. Wie zijn betrokken bij het maken van het regiobeeld? En zijn er bijvoorbeeld ideeën om meerdere regioplannen te maken binnen de zorgkantoorregio? De ROS in uw regio heeft hier waarschijnlijk een goed overzicht van. Daarnaast kunt u met regionale huisorganisaties kijken waar overlap is. Op de website  www.hechtehuisartsenzorg.nl is er een regio-indeling van de huisartsenregio’s, ook ten opzichte van zorgkantoorregio’s en regiobeelden en ROS’en.  

Het is aan regio’s zelf om dubbelingen en overlap te voorkomen, en ook om uit te zoeken of een gebied niet in een gat valt.

Wat als het werkgebied van mijn regio-organisatie niet aansluit op dat van het zorgkantoor/regiobeeld/regioplan?

Het kan zijn dat de wijze waarop (regionale) organisaties momenteel zijn verdeeld, niet hetzelfde is als dat van een zorgkantoor/regiobeeld/regioplan. Het is aan de regio’s zelf om onderling de nieuwe ‘grenzen’ te bepalen. Er is niet één mal die voor elke regio van toepassing is. Het moet duidelijk zijn welke (regionale) organisatie onderdeel is van welke regio. 

Hoe sluit ik aan? Hoe kom ik hiervoor in aanmerking? Wat moet ik daarvoor ondernemen?

U sluit aan door samenwerking te zoeken met in ieder geval de regionale huisartsenorganisatie(s) en VVT-organisatie(s) bij u in de regio. Ook kunt u eventueel de ROS van uw regio benaderen, om deze overzicht heeft wat er in de regio gebeurt. De regionale huisartsenorganisatie en VVT-organisatie zijn in ieder geval verplichte deelnemers van een subsidieaanvraag. Het doel is echter om met zoveel mogelijk eerstelijnspartijen samen te werken. Andere eerstelijnsdisciplines komen zeker in aanmerking voor het indienen van een subsidieaanvraag, maar dat moet wel in samenwerking met huisartsenorganisaties en VVT-organisaties in uw regio. Ook moet er worden samengewerkt met de preferente/marktleider zorgverzekeraar in uw regio. 

Wat kan een ROS voor u betekenen?

De ROS in uw regio kan u op verschillende manieren helpen bij deze subsidieaanvraag. Het ROS-netwerk verbindt de 13 Regionale Ondersteuningsstructuren (ROS’en) in Nederland. Zij zetten zich in om organisaties in zorg en welzijn in hun regio (beter) met elkaar samen te laten werken met als doel het organiseren van krachtige eerstelijnszorg. Op de interactieve kaart op de website van het ROS-netwerk kunt u zien welke ROS er actief is in uw regio en vindt u de bijbehorende contactgegevens.  

De ROS in uw regio heeft een goed overzicht van de bestaande samenwerkingsverbanden en organisatiestructuren in de regio. U kunt de ROS in uw regio benaderen om meer informatie te krijgen over de huidige organisatiegraad in de regio en zij kunnen u eventueel koppelen aan mogelijke samenwerkingspartners voor deze subsidieronde. Ook als u nog zoekende bent tot welke regio u hoort, kan de ROS u hierbij op weg helpen. U kunt daarnaast een ROS om advies vragen en betrekken bij vormgeven en schrijven van uw subsidieaanvraag. ROS’en mogen betrokken zijn als medeaanvrager bij subsidieaanvragen en kunnen (in overleg) een deel van de uitvoerende taken van een project op zich nemen.

Kan ik deze subsidie gebruiken om mijn organisatie te versterken? Want pas als mijn organisatie staat, kan ik vervolgens met anderen gaan samenwerken.

De subsidie kan gebruikt worden om een organisatie te versterken door bijvoorbeeld het aanstellen van een extra persoon of functie. Met de partijen die gezamenlijke een subsidieaanvraag indienen moet wel goed worden afgestemd hoe het subsidiebudget wordt verdeeld over alle partijen.

Wat als er een andere groep is die al het geld opmaakt voor de gehele regio?

Het is de bedoeling dat per regio organisaties elkaar opzoeken en maar één subsidieaanvraag wordt ingediend. Mocht er onverhoopt toch een dubbeling plaatsvinden (regio’s die elkaar overlappen), an worden de regio’s aangespoord ofwel samen te werken ofwel een nieuwe regio-indeling te maken.

Heeft nog vragen?

Wilt u extra toelichting op de subsidieoproep of heeft een vraag over het indienen van de subsidieaanvraag? Kom naar onze informatiebijeenkomsten of ons wekelijkse vragenuurtje.

Informatiebijeenkomsten

Tijdens de informatiebijeenkomsten krijgt u extra toelichting over de doelstelling van de subsidieoproep en het indienen van een subsidieaanvraag. Ook kunt u vragen stellen.
Er worden 3 informatiebijeenkomsten georganiseerd op:

 • Dinsdag 23 mei 2023 van 10.00-11.00 uur
 • Donderdag 8 juni 2023 van 16.00-17.00 uur
 • Maandag 19 juni 2023 van 15.00-16.00 uur

Vragenuurtjes

Naast de informatiebijeenkomsten zijn er ook regelmatig vragenuurtjes waarbij u vragen kunt stellen over waar u tegenaan loopt bij het schrijven van de subsidieaanvraag. De vragenuurtjes vinden plaats op:

 • Dinsdag 30 mei 2023 van 14.00-15.00 uur
 • Donderdag 15 juni 2023 van 15.00-16.00 uur
 • Maandag 26 juni 2023 van 11.00-12.00 uur
 • Dinsdag 4 juli 2023 van 13.00-14.00 uur
 • Donderdag 13 juli 2023 van 10.00-11.00 uur
 • Dinsdag 18 juli 2023 van 16.00-17.00 uur

Contact

Elke van Vliet
Programmamanager
eerstelijnszorg [at] zonmw.nl