Toelichting bouwstenen voor lokale versterking en doorontwikkeling van betekenisvolle activiteiten voor thuiswonende mensen met dementie

Visualisatie ADMD
Voor het ZonMw-programma ‘Dagactiviteiten voor thuiswonende mensen met dementie’ zijn 6 bouwstenen geformuleerd.* Deze bouwstenen vormen de basis van de programma-activiteiten, zoals de subsidieoproep ‘Aan de slag met dagactiviteiten voor thuiswonende mensen met dementie in uw gemeente’, en kunnen door gemeenten worden ingezet om hun aanbod van betekenisvolle dagactiviteiten te versterken en door te ontwikkelen.

De beschrijvingen op deze pagina worden verder uitgewerkt in de subsidieoproep. De informatie op deze pagina zal regelmatig worden geüpdatet. De tekst in de subsidieoproep is altijd leidend.

Bouwsteen 1: Lokaal beeld

Een lokaal beeld geeft een cijfermatig beeld van de huidige en toekomstige gezondheidssituatie in uw gemeente. Op basis van het cijfermatige beeld kunt u concluderen wat de opgave is in uw gemeente om zinvolle dagactiviteiten aan te sluiten op de behoefte van thuiswonende mensen met dementie en hun dagelijks leven.

Om beeld te krijgen van uw regio gebruikt u bestaande data, van bijvoorbeeld de website Regiobeeld.nl van het RIVM. Daarnaast stellen ook zorgkantoren, zoals het Zilveren Kruis, regiobeelden beschikbaar. Ook Alzheimer Nederland biedt data aan die kunnen worden ingezet om een lokaal beeld te maken. Bovendien kunt u gebruik maken van de dementiemonitor en de dementiescan.

Bouwsteen 2: Omgevingsanalyse

Met de omgevingsanalyse brengt u kansen en knelpunten in de lokale context in kaart op het gebied van dagactiviteiten voor thuiswonende mensen met dementie. Dit is belangrijk om hierop te kunnen anticiperen in volgende bouwstenen. 

Bij de omgevingsanalyse kijkt u naar aanbieders van dagactiviteiten, andere stakeholders in uw gemeente en de sociale en politieke context. 
 

Bouwsteen 3: Behoefteanalyse

Met de behoefteanalyse wordt op gemeentelijk niveau inzichtelijk gemaakt welke behoeften thuiswonende mensen met dementie en hun naasten hebben op het gebied van zinvolle dagactiviteiten. Met de resultaten van Bouwsteen 2 – Omgevingsanalyse en Bouwsteen 3 – Behoefteanalyse weet u wat de mogelijkheden zijn om het aanbod van dagactiviteiten beter aan te sluiten op de behoefte van mensen met dementie en hun dagelijks leven. 

Bouwsteen 4: Gezamenlijke visie

Een gezamenlijke visie biedt een eenduidig verhaal over wat er - op basis van de analyse - nodig is om te komen tot een aanbod van dagactiviteiten dat aansluit op behoeften van mensen met dementie en hun dagelijks leven. De gemeente heeft de rol van regisseur in het opstellen van de gezamenlijke visie, maar zij is niet de enige eigenaar. In de gezamenlijke visie bepaalt de gemeente daarom samen met hun samenwerkingspartners en vertegenwoordigers van de doelgroep wat de prioriteiten zijn. Met het oog op de borging van de dagactiviteiten is het van belang dat de visie past binnen de bredere gemeentelijke visie.
 

Bouwsteen 5: Plan van aanpak

Projectgroep en samenwerkingsafspraken
U vormt een projectgroep om de visie uit te werken tot een plan van aanpak. Het plan van aanpak gaat u in fase 3 gezamenlijk uitvoeren. De projectgroep bestaat in ieder geval uit een gemeente, aanbieder van dagactiviteiten en mensen met dementie en/of hun mantelzorgers.  U maakt samenwerkingsafspraken om de gezamenlijke visie te realiseren. 

Plan van aanpak 
U stelt een gezamenlijk plan van aanpak op waarin u beschrijft hoe het doel van uw visie gerealiseerd wordt. Hiervoor formuleert u SMART-doelstellingen. 

Bouwsteen 6: Uitvoeren en borgen

Met deze bouwsteen wordt het plan van aanpak van Bouwsteen 5 uitgevoerd zodat de zinvolle dagactiviteiten aansluiten op de behoefte van mensen met dementie en hun dagelijks leven en worden eerste stappen ondernomen in het monitoren en borgen ervan. Ook zorgt u ervoor dat de dagactiviteiten en/of andere acties die worden ondernomen bekend en zichtbaar worden, zodat deze ook bekend worden onder verwijzers en deelnemers.

*Deze bouwstenen wijken af van de bouwstenen uit het eerdere programma ‘Aanbod dagactiviteiten voor mensen met dementie’. Gedurende het vervolgprogramma ‘Dagactiviteiten voor thuiswonende mensen met dementie’ kunnen de bouwstenen - en dus de informatie op deze pagina - tussentijds worden aangepast op basis van nieuwe inzichten.