Veelgestelde vragen subsidieoproep 'Aan de slag met zinvolle dagactiviteiten voor thuiswonende mensen met dementie in uw gemeente'

Op deze pagina vindt u onze antwoorden op veelgestelde vragen. We actualiseren deze pagina regelmatig.

Webinar & Vragenuren

Op deze pagina wordt antwoord gegeven op de meestgestelde vragen over deze subsidieoproep. Staat uw vraag er niet bij? Dan kunt u ons uiteraard altijd mailen via admd@zonmw.nl

Op 26 maart hebben wij deze subsidieoproep en het beoordelingsproces toegelicht tijdens een webinar. U kunt dit webinar hier terugkijken

Vragen over uw specifieke situatie of subsidieaanvraag beantwoorden we graag tijdens de vragenuren: elke donderdag tussen 14:00 en 15:00 uur, zolang de subsidieoproep geopend is. U kunt ons bereiken via 070 349 54 72

Algemeen

Ja, dat kan. U kunt een aanvraag indienen voor de fase die past bij uw startsituatie. Als u bijvoorbeeld met een eerdere subsidie de mijlpalen van fase 1 en 2 heeft behaald kunt u nu subsidie aanvragen voor fase 3. Welke fase(s) u aanvraagt onderbouwt u in uw aanvraag.
 

 • De projectleider of penvoerder is inhoudelijk verantwoordelijk en heeft de dagelijkse leiding heeft over het project. Na honorering van de aanvraag is de projectleider en penvoerder de contactpersoon waarmee ZonMw over de inhoudelijke voortgang van het project correspondeert.
 • De hoofdaanvrager is de persoon aan wie de subsidie bij honorering wordt toegekend. Dit is de (eind)verantwoordelijke voor de subsidieaanvraag. De hoofdaanvrager dient de aanvraag in en is de contactpersoon voor ZonMw tijdens het beoordelingsproces
 • De bestuurlijk verantwoordelijke is de rechtspersoon of natuurlijk persoon die op grond van de statuten bevoegd of gemachtigd is de organisatie te vertegenwoordigen.

  Let op: de hoofdaanvrager en de bestuurlijk verantwoordelijke dienen dezelfde organisatie te vertegenwoordigen. De projectleider/penvoerder hoeft niet van dezelfde organisatie te zijn, maar dit mag wel.
   

Subsidie kan alleen aangevraagd worden door een publiek- of privaatrechtelijke rechtspersoon van een Nederlandse organisatie. In deze subsidieronde mag de hoofdaanvrager alleen een gemeente zijn. Andere organisaties kunnen wel medeaanvrager zijn.

De gemeente moet altijd de hoofdaanvrager te zijn en die dient dus ook de aanvraag in. Wel kunt u een samenwerkingsverband aangaan met een gemeente als zorgaanbieder, zorgorganisatie of zelfstandig zorgondernemer. U kunt dus wel medeaanvrager zijn. 

Het is belangrijk om hier vanaf de start over na te denken en aandacht aan te besteden. Wij verwijzen u naar de bouwstenen (bijlage 2) en handige informatie (bijlage 3) in de subsidieoproep.

ZonMw is de Nederlandse organisatie van gezondheidszorgonderzoek en zorginnovatie. ZonMw stimuleert met allerlei subsidieprogramma’s de totale innovatiecyclus. Van fundamenteel onderzoek tot implementatie van nieuwe behandelingen, preventieve interventies of verbeteringen in de structuur van de gezondheidszorg. 

Meer over de rol van ZonMw vindt u hier.

Over deze specifieke oproep

Subsidieaanvragen worden op basis van het moment van binnenkomst beoordeeld. Om dit te stroomlijnen start de beoordeling van de aanvragen op vaste momenten: beoordelingsrondes. In deze subsidieoproep zijn er maximaal 7 beoordelingsrondes. Per beoordelingsronde publiceren we een losse subsidieoproep op de website van ZonMw.

De subsidieronde sluit definitief zodra het subsidieplafond is bereikt. Het is mogelijk dat het subsidieplafond al na (bijvoorbeeld) beoordelingsronde 3 wordt bereikt. In dat geval is de definitieve sluiting van de subsidieoproep dus vóór de laatstgenoemde deadline.  

 

Dat klopt. Op dit moment staat alleen de eerste beoordelingsronde nog online. Begin april komen de andere beoordelingsrondes ook op de website te staan.
 

Er is geen vast budget per beoordelingsronde. Het totale budget van de subsidieoproep, het eerder genoemde subsidieplafond, bedraagt € 5.015.384, -. Dit bedrag ziet u bij elke beoordelingsronde staan en zegt niets over hoeveel subsidie er nog beschikbaar is vóórdat het subsidieplafond wordt bereikt.

Omdat de startsituatie per gemeente kan verschillen, zijn voor deze subsidieoproep 3 fases gedefinieerd:

 • Fase 1 – Analyseren 
  Het doel van de analyse is een helder beeld te krijgen van de uitgangssituatie in de gemeente(n) en een onderbouwde visie op te stellen voor het gewenste aanbod van zinvolle dagactiviteiten voor thuiswonende mensen met dementie.
 • Fase 2 – Organiseren 
  Het doel van de fase ‘Organiseren’ is om te komen tot een projectgroep en een plan van aanpak waarmee u van de huidige tot de gewenste situatie komt.
 • Fase 3 – Realiseren 
  In Fase 3 voert u samen met de projectgroep het plan van aanpak uit dat in Fase 2 is opgesteld. U sluit in deze fase dagactiviteiten in uw gemeente daadwerkelijk aan op de behoefte. Ook zorgt u voor de bekendheid en zichtbaarheid van de dagactiviteiten.
   

U kunt subsidie aanvragen voor één of meerdere fases.  Welke fase(s) u aanvraagt ligt aan de huidige situatie in uw gemeente. Hieronder vindt u een overzicht van de verschillende mogelijkheden en de daarbij horende voorwaarden. 

 • Fase 1
  Focus in uw aanvraag op fase 1
 • Fase 1 en 2
  Focus in uw aanvraag op fase 1 en geef een globale beschrijving van fase 2.
 • Fase 1, 2 en 3
  Focus in uw aanvraag op fase 1 en geef een globale beschrijving van fase 2 en 3.
 • Fase 2
  Focus in uw aanvraag op fase 2
 • Fase 2 en 3
  Onderbouwing waarom u start bij fase 2 en wat u heeft geleerd in fase 1. In uw aanvraag focust u op fase 2 en geeft u een globale beschrijving van fase 3.
 • Fase 3
  Onderbouwing waarom u start bij fase 3 en wat u heeft geleerd in fase 1 en 2. U focust zich in uw aanvraag op fase 3.

De precieze voorwaarden waaraan u moet voldoen om met fase 2 of fase 3 te starten vindt u in de oproep.
 

De subsidie wordt aangevraagd door één gemeente. Dit kan ook namens een samenwerking van meerdere gemeenten of een (stads) deel van een gemeente. 

De subsidie is uitdrukkelijk niet bedoeld voor het financieren van onderzoeksactiviteiten, hardware en reguliere zorg-, welzijns- en ondersteuningsactiviteiten die bekostigd worden op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning, de zorgverzekeringswet, de Wet langdurige zorg en/of de Jeugdwet.
 

Het is mogelijk om gezamenlijk een subsidieaanvraag in te dienen, mits de gemeenten voldoen aan de voorwaarden van de oproep. Er dient dan één gemeente een subsidieaanvraag in, namens de andere gemeenten

Het subsidiebedrag van €124.900,- euro is het bedrag per aanvraag. Dit is dus ook het subsidiebedrag als een gemeente een aanvraag indient namens meerdere gemeenten. 

Een beknopte beschrijving per bouwsteen vindt u hier. Voor de volledige beschrijving verwijzen we u naar de subsidieoproep. 

U hoeft geen bijlagen toe te voegen van bouwsteen 1 t/m 4. In het aanvraagformulier vragen wij te onderbouwen waarom u start bij fase 2. Ook wordt gevraagd om keuzes te onderbouwen aan de hand van eerder uitgewerkte fases en bouwstenen. De precieze voorwaarden waar u aan moet voldoen om te starten met fase 2 vindt u in de oproep.

De mijlpalen voor fase 1 dienen bereikt te zijn voordat er met fase 2 gestart kan worden. 

Het is mogelijk om na het afronden van de aanvraag voor fase 1 en 2 opnieuw subsidie aan te vragen (maar dan voor fase 3), tenzij het subsidieplafond bereikt is. 

Indienen aanvraag

Elke beoordelingsronde sluit op de bijbehorende deadline. Uw ingevulde aanvraagformulier zal dan niet meer beschikbaar zijn. Weet u nog niet zeker voor welke beoordelingsronde u wilt indienen? Dan adviseren wij dit losse aanvraagformulier te downloaden en deze te gebruiken bij het voorbereiden van uw subsidieaanvraag. 

Als u zeker weet voor welke beoordelingsronde u wilt indienen, kunt u de inhoud van dit losse formulier overnemen in het online aanvraagformulier van de juiste beoordelingsronde. Het losse aanvraagformulier zit als bijlage bij de subsidieoproep. De exacte deadlines van alle beoordelingsrondes vindt u in de subsidieoproep. 

 • Een het volledig ingevulde aanvraagformulier via MijnZonMw
 • Een begroting in het ZonMw-format ‘overige instellingen’
 • Een Letter of Commitment per samenwerkingspartner/sponsor. Indien u meerdere Letters of Commitment heeft, voeg deze samen tot één document om deze als bijlage toe te voegen. 
 • Verplichte bijlage bij een aanvraag voor Fase 2 Organiseren: gezamenlijke en ondertekende visie. 
 • Verplichte bijlage bij een aanvraag voor Fase 3 Realiseren: Ondertekende samenwerkingsafspraken.

 

Mocht uw aanvraag als niet voldoende en/of relevant beoordeeld zijn, dan kunt u nogmaals indienen in een volgende beoordelingsronde. Het kan zijn dat in de tussentijd andere aanvragen worden gehonoreerd, waardoor er onvoldoende budget is voor een volgende beoordelingsronde. Wij raden u dan ook aan om bij het schrijven van uw subsidieaanvraag goed te kijken naar de kwaliteits- en relevantiecriteria die staan beschreven in de subsidieoproep. 

ZonMw is om juridische redenen verplicht strikt vast te houden aan de deadline die in de subsidieoproep staat. Wij raden u aan om ruim vóór de deadline uw aanvraag in te dienen. Als u na de deadline van een beoordelingsronde indient wordt uw aanvraag pas in de volgende beoordelingsronde meegenomen. Tenzij u voor de laatste deadline indient. Beoordelingsronde 7 is de laatste deadline.

De ondertekende verklaring kan toegevoegd worden aan de aanvraag in Mijn ZonMw of per mail gestuurd worden naar ZonMw. In dat geval mailt u de verklaring naar admd@zonmw.nl, ter attentie van Marilyn Croes. De verklaring moet uiterlijk één week na het indienen van de subsidieaanvraag binnen zijn.

Alleen de hoofdaanvrager heeft toegang tot het aangevraagde account. Als u samen in het aanvraagformulier wilt werken, dan kan het aanvraagformulier gedownload worden via MijnZonMw als Word-document. Het aanvraagformulier staat ook als bijlage in de oproep.

Begroting

Nee, dit mag niet. Het subsidiebedrag is bedoeld voor de uitvoering van het project en alleen tijdens de projectperiode na honorering.

In uw aanvraag beschrijft u een plan van aanpak met activiteiten. Op de begroting neemt u kosten op die hierbij horen. Daarbij kan gedacht worden aan personele inzet, vergoedingen voor mensen met dementie die deelnemen aan het project of communicatiemiddelen. 

Kosten voor het inrichten of huren van een ruimte voor dagactiviteiten zelf kunnen niet worden opgenomen op de begroting. Meer hierover leest u onder begrotingsvoorwaarden in de subsidieoproep. 

Cofinanciering is geen vereiste. 

Contact

Heeft u inhoudelijke vragen over uw aanvraag? 
Neem voor inhoudelijke vragen contact op met het programmateam, via admd@zonmw.nl of 070 - 349 54 72.

Heeft u technische vragen over MijnZonMw? 
Neem voor technische vragen over het gebruik van het online indiensysteem van ZonMw contact op met de servicedesk: maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur, 070 349 51 76, servicedesk@zonmw.nl. Vermeld in uw e-mail uw telefoonnummer, zodat wij indien nodig contact met u kunnen opnemen.